Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków Numer naboru LGD: 4/2021/EFS/PG

bez tytulu 88047

Ogłoszenie o naborze wniosków
Numer naboru LGD: 4/2021/EFS/PG
Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020


ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej; i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.


Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.


Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR.

http://kujawiaki.pl/2653-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4-2021-efs-pg.html
Skip to content