Get Adobe Flash player

Tomasz Nieznański

Informujemy, że Wójt Gminy Boniewo nie jest upoważniony do dokonywania poświadczeń własnoręczności podpisów stron na umowach dzierżawy lub najmu.

Prawo takie przysługuje wyłącznie notariuszowi , zgodnie z przepisem art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2020roku, poz. 1192 ze zmianami).

Uwierzytelnienie podpisu przez wójta nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia własnoręczności podpisu.

Wójt jako organ administracji samorządowej może poświadczać własnoręczność podpisu wyłącznie wtedy, gdy przewiduje to konkretny przepis prawa.

Przepisy prawa uprawniają wójta do poświadczania własnoręczności podpisów w niżej wymienionych sprawach:

  1. na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych (art.122 ust.2 ustawy z 17.XII.1998 o emeryturach i rentach z FUS t. j. Dz. U. Z 2021 roku, poz.291),
  2. potwierdzenia przez emeryta lub rencistę istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą (art.128 ust.3 ustawy z 17.XII.1998 o emeryturach i rentach z FUS t. j. Dz. U. Z 2021roku, poz. 291),
  3. na wekslach, na których za osobę niepiśmienną lub niemogącą pisać podpisała się na jej życzenie inna osoba (art. 75 ustawy z 28 .IV. 1936 roku prawo wekslowe t. j. Dz. U. z 2016roku, poz.160),
  4. składania oświadczenia w formie pisemnej przez osobę niemogącą pisać ( art. 79 ustawy Kodeks cywilny),
  5. Na pisemnych oświadczeniach zainteresowanego i pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne funkcjonariuszy policji(§ 16 ust.3 i §17 ust.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7. XII. 2018 roku w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno – Skarbowej oraz ich rodzin Dz. U. z 2018r. poz. 2373 ze zmianami),
  6. na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy (§18 ust.3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 10.II. 2012 w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawie zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin t. j. Dz. U. z 2019roku poz. 2107ze zmianami ),
  7. na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne funkcjonariuszy (§ 11 ust.4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14. XII. 2018 w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin Dz. U. z 2018roku, poz. 2445),
  8. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji; na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie (§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki Dz. U. z 2007roku, Nr 27, poz.185).

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM MROZEM – od wtorku 9.02.2021 do soboty 13.02.2021 nocami, szczególnie nad ranem spadek temperatury do -10 / -16 stopni.

Silny mróz: Stopień zagrożenia 1-Województwo Kujawsko-Pomorskie w tym Powiat Włocławski. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami  ok. -16°C  do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień -9°C  do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 15km/h do 30 km/h

Ważne:

od godz. 22 :00:00 dnia 09.02.2021r.

do godz. 07:00:00 dnia 13.02.2021r.

Próbujesz się do na dodzwonić na telefon stacjonarny? przepraszamy!, pracujemy ale mamy awarię.

Prosimy dzwonić na numery komórkowe

/ 516168023 SEKRETARIAT / 516168025 SEKRETARZ GMINY / 516168026 SKARBNIK GMINY / 509714604 GOPS / 502362906 WÓJT GMINY /

Szanowni Państwo,

Dyrektor CBS (w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym) podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 do 16 lutego 2021 r.

Zgłoś się do urzędu gminy i weź udział w rekrutacji.

  • poniżej link do pobrania regulaminu rekrutacji i formularza zgłoszeniowego.
NARODOWY SPIS POWSZECHNY
WOŚP

29 FINAŁ WOŚP – SZTAB #4452 W BONIEWIE

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:aa0e97455fdb4f529e624411d9534102@thread.tacv2/1611250441722?context=%7B%22Tid%22:%224c8a70d9-73fa-469c-ac21-b5ee29c0dcd9%22,%22Oid%22:%22eacd2f97-3608-473a-8fbd-df9799804d2e%22%7D

SIEMA

W związku z COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi m.in organizacji spotkań, zgromadzeń oraz imprez kulturalnych w tym roku 29.FINAŁ WOŚP przenosimy do internetu. W dniu 31.01.2021r. od godz. 16.30 na platformie Microsoft Teams prowadzona będzie licytacja online. Równolegle na Gminny Sztab WOŚP W Boniewie prowadzona będzie transmisja na żywo. Aby wziąć udział w spotkaniu zdalnym na platformie Microsoft Teams, należy powyższy link do spotkania skopiować i wkleić w pasek przeglądarki lub w niego kliknąć. Musisz mieć zainstalowaną przeglądarkę: Google Chrome (dla Windows 7/Windows 10/Linux/MacOS) lub Microsoft Edge (domyślna przeglądarka w Windows 10). Przeglądarka Mozilla Firefox nie jest wspierana przez Microsoft Teams. Po uzyskaniu dostępu wpisz swoje imię i nazwisko oraz wybierz dołącz do trwającego spotkania. Prosimy wyciszyć mikrofony i nie korzystać z innych funkcji aplikacji /udostępnianie, czat/ kontaktujemy się telefonicznie na numery: 516168022 / 516168023 / 516168024 /.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:aa0e97455fdb4f529e624411d9534102@thread.tacv2/1611250441722?context=%7B%22Tid%22:%224c8a70d9-73fa-469c-ac21-b5ee29c0dcd9%22,%22Oid%22:%22eacd2f97-3608-473a-8fbd-df9799804d2e%22%7D

Gmina Boniewo uczestniczy w projekcie „Pod biało-czerwoną”. Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależy od mieszkańców. Zapraszamy do oddania głosu poparcia dla inicjatywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy poprzez wypełnienie ankiety na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Na dole strony gov.pl/bialoczerwona dostępna jest interaktywna mapa i ranking, gdzie mogą Państwo sprawdzić aktualną liczbę głosów.

Oficjalna strona „Pod biało-czerwoną” na Facebooku: https://www.facebook.com/akcjapodbialoczerwona

Oficjalne wydarzenie „Pod biało-czerwoną” na Facebooku: https://www.facebook.com/events/671099510493758/