Get Adobe Flash player

Aktualności

Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Od stycznia 2018 r. do końca grudnia 2019 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tereny Gminy Boniewo odbiera firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. Kutno Filia 62-600 Koło ul. Sosnowa 1

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boniewo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 87–880 Brześć Kujawski.

3. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

1) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok:

– 2013 wyniósł 22,84 %

– 2014 wyniósł 40,40 %

– 2015 wyniósł 19,62 %

– 2016 wyniósł 19,45 %

– 2017 wyniósł 21,78 %

– 2018 wyniósł 31,18 %

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok :

– 2013 wyniósł 100 %

– 2014 wyniósł 100 %

– 2015 wyniósł 100 %

– 2016 wyniósł 100 %

– 2017 wyniósł 100 %

– 2018 wyniósł 100 %

3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok:

– 2013 wyniósł 49,15 %

– 2014 wyniósł 29,57 %

– 2015 wyniósł 5,92 %

– 2016 wyniósł 4,26 %

– 2017 wyniósł 2,93 %

– 2018 wyniósł 7,19 %

4. Informacja o punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na terenie Gminy Choceń funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w miejscowości Niemojewo zlokalizowany jest na działce nr 72 ( plac i infrastruktura dawnego wysypiska odpadów), jest to wspólny PSZOK z Gminą Boniewo.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy Boniewo w zakresie przyjmowania:

1) papier i tektura,
2) metale,

3) tworzywa sztuczne, metale,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,
7) zużyte opony, z wyjątkiem powstałych w gospodarstwach rolnych i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) przeterminowane leki,
11) chemikalia i opakowania po chemikaliach,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe tj. odpady betonowe oraz gruz z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowe materiały ceramiczne pochodzące z drobnych prac remontowych,
14) popiół z palenisk domowych.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Niemojewo

jest czynny w poniedziałek – od godziny 8:00 do 12:00

wtorek – od godziny 12:00 do 16:00

Sobotę – od godziny 8:00 do 12:00

Można także umówić się na udostępnienie PSZOK pod nr 693-450-296.


Uwaga!
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zabrania się dostarczać odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Na terenie Gminy Boniewo nie ma punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale można go przekazywać do wspólnego z Gminą Choceń Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach pracy punktu.

 

images

I N F O R M A C J A

 

 

Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania – 2020 rok

 

Informuję mieszkańców gminy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków o przyznanie dofinansowania  przedsięwzięć związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie transportu,  oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie do 100 % kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Środki stanowiące  dofinansowanie pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie :

  • wniosku o dofinansowanie na realizację prac związanych z demontażem,

zabraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem azbestu,

  • kserokopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym we

Włocławku w dziale budownictwa, zamiaru usunięcia wyrobów

zawierających azbest z budynku, lub kopii decyzji na wykonanie robót

budowlanych w przypadku robót wymagających takiej decyzji,

  • kserokopii tytułu prawnego do nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój numer 4  dział inwestycji w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

 wniosek Załącznik nr 1 wniosek na azbest

 

                                                                              Wójt Gminy Boniewo

                                                                                Marek Klimkiewicz

Slajd1

62

Raport o stanie Gminy Boniewo za 2018 rok do pobrania na stronie www.bip.boniewo.pl /aktualności/

ś.p.

Pawła Adamowicza

Prezydenta Gdańska – miasta Solidarności.

Był dobrym człowiekiem, wybitnym samorządowcem.

Spoczywaj w pokoju!

Czytaj więcej

13 stycznia 2019 roku odbył się 27. Finał WOŚP. W Boniewie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała za sprawą Sztabu utworzonego przy Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu oraz Gminnemu Komitetowi Organizacyjnemu WOŚP w Boniewie. Finałowe granie odbyło się na Hali Sportowej w Boniewie.  W tym roku udało nam się zebrać kwotę 8.771,00 zł.  Hasło 27. Finału WOŚP brzmiało: POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE – Gramy dla dzieci małych i bez focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.  Od godziny 15:30 rozbrzmiały dźwięki Hymnu WOŚP i rozpoczęto w Boniewie 27. Finał WOŚP. Zbiórkę do puszek prowadziły Amelia, Martyna i Marlena oddelegowane ze Sztabu w Choceniu. Odbyła sie loteria fantowa i sprzedaż ciast oraz licytacja. Na licytacji były: m.in: torty, pieczone kaczki, bony zakładu fryzjerskiego, talony Stacji Paliw „Petroman”, vouchery Parku Trampolin we Włocławku, torby, piłki no i oczywiście gadżety WOŚP /zegary, kubki, koszulki/.  Odbyły się występy wokalne oraz taneczne przygotowane przez uczniów z Zespołu Szkół w Boniewie. W trakcie imprezy można było nabyć okolicznościowe bilety na przejazd drezyną „STAŚ” Był punkt pomocy medycznej – podziękowania dla Mateusza Grochowiny i Jacka Kowaleskiego – którzy również zaangażowali się w prowadzenie licytacji. Punkt porad dietetycznych – prowadzony przez P. Ilonę Drzewiecką. Zorganizowany był również punkt promocyjny projektu grantowego – „Rozwój Kompetencji Cyfrowych wśród Mieszkańców Gminy Boniewo.

Czytaj więcej

poziom_kolor

Pragniemy poinformować, iż realizujemy w partnerstwie projekt pt.:
„Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.
Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K). Czytaj więcej

bip_fotka.php

bip_fotka.php jako wielkanocne

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.000 PLN

15 marca 2018 roku rozpoczęły się zajęcia rękodzieła ludowego w ramach zadania „Rozwijamy zainteresowania , unikamy wykluczenia”.
W zajęciach trzy godzinnych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Przybysz uczestniczyły dzieci z klas II i III Szkoły Podstawowej w Boniewie

Zorganizowano zajęcia z masy solnej , Decoupage / jajko wielkanocne/ Quilling/ zajączek wielkanocny / Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności manualne , uczyli się pracy w grupie .
W wyniku prowadzonych zajęć powstały samodzielne piękne prace wielkanocne .

W ramach zadania zostanie zorganizowanych 11 godzin zajęć rękodzieła ludowego oraz 22 godzin zajęć tanecznych . Zajęcia zostały skierowane do dzieci w wieku 6-13 lat z terenu Gminy Boniewo .

Koordynator Projektu Zdzisława Bywalska

bip_fotka.php zając wielkanocny

bip_fotka.php zajac wielkanocny 2

bip_fotka.php masa solna

bip_fotka.php masa solna 1

bip_fotka.php jako wielkanocne

bip_fotka.php jako wielkanocne 3

bip_fotka.php jako wielkanocne 2

bip_fotka.php jako wielaknocne 1

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!