Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

10 czerwca 2020 roku Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz przekazał Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boniewie Zbigniewowi Łuczak 17 laptopów zakupionych w ramach Programu Zdalna Szkoła

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego .

Laptopy, rutery oraz myszki bezprzewodowe  zostały zakupione dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Boniewie ul. Szkolna32, Boniewo. Laptopy dla nauczycieli z oprogramowaniem w ilości 6 sztuk to  możliwość udostępniania nauczycielom pracującym zdalnie prowadzenia zajęć lekcyjnych dla uczniów.

Laptopy z oprogramowaniem dla uczniów w ilości 11 sztuk to  umożliwienie uczniom będącym w trudnej sytuacji /nie posiadającym dostępu do Internetu/sprzętu komputerowego uczestniczenia w nauczaniu zdalnym .

Realizacja zadania umożliwiła wsparcie nauczycieli i uczniów w nauczaniu na odległość .

Zdzisława Bywalska

Zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Boniewie , pokój nr 6 ,

do dnia 12 czerwca 2020r. w godzinach od 715 – 1515.

Pełnomocnik ds. wyborów

Anna Kozłowska

Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cele ogólne i szczegółowe

Cel ogólny 1 –  Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR

  • Cel Szczegółowy 1.1  Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD
  • Cel szczegółowy 1.2  Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Cel ogólny 2 –  Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

  • Cel szczegółowy 2.1  Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR
  • Cel szczegółowy 2.2  Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Cel ogólny 3 –  Rozwój turystyki  i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców  w obszarze komunikacji , rekreacji i wypoczynku

  • Cel szczegółowy 3.1  Wzmocnienie atrakcyjności  turystycznej na obszarze działania LSR
  • Cel szczegółowy 3.2  Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
  • Cel szczegółowy 3.3  Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD

CEL OGÓLNY 1 – zaplanowane konkursy w 2020 roku

Rozporządzenie Nr 8 z 3 czerwca 2020 roku Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na obszarze zagrożonym afrykańskim pomorem świń http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2020/2940/akt.pdf

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 2/2020

Termin składania wniosków: od dnia 22 czerwca 2020 r. do dnia 10 lipca 2020 r. do godz.14:00

link do strony w celu pobrania załączników http://www.kujawiaki.pl/konkursy/2385-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2020.html

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm. ) Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w Boniewie  raport o stanie Gminy Boniewo za rok 2019 rok. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu.

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy Boniewo  pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20  osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Odnośnik do strony Raportu poniżej

http://bip.boniewo.pl/?app=aktualnosci&nid=5305

pismo Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachęcające Państwa urzędy do włączenia się w prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kampanię informacyjną – „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, mającą na celu zwiększanie wiedzy Polaków nt. znaczenia świadomych decyzji zakupowych, zwłaszcza w tak trudnym czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2.  

Materiały informacyjno-promocyjne do pobrania i wykorzystania w prowadzonej akcji znajdują się na stronie www.polskasmakuje.pl w zakładce PRODUKT POLSKI (https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/)

Portal IRZplus przeznaczony dla posiadaczy zwierząt gospodarskich