Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

logo LGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

                                                                                                                                Choceń, dnia 18.11.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/                                       poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 9/2019

 

Termin składania wniosków: od dnia 09 grudnia 2019 r. do dnia 03 stycznia 2020 r. do godz.14:00

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,               ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30

środa od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

 

Forma wsparcia: Refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia– zostały określone w załączniku                         nr 14  do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 15  do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacjistanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2 200 857,61 PL

Intensywność pomocy:

 1. nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych

 

Maksymalna kwota wsparcia:  do 100 000,00zł.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD –   www.kujawiaki.pl

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl

– Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

 

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Wzór Biznesplanu.
 4. Biznesplan tabele finansowe.
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 7. Zasady wypełniania Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 8. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 9. Wzór formularza umowy wraz z załącznikami.
 10. Wzór formularza wniosku o płatność.
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 12. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
 13. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.
 14. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 14
 15. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – załącznik nr 15
 16. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych

do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – załącznik 16

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) – Zakres tematyczny: Rozwój działalności gospodarczej załącznik 17
 2. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD – załącznik 18
 3. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych załącznik nr 19
 4. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.
 5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

2264-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-9-2019

logo LGD 2

elektrosmieci-eko-kosz-660x494

Zbiórka elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych

Zgodnie z załączonym harmonogramem w terminach 20 listopada , 26  listopada, 27 listopada, 28 listopada 2019 roku odbędzie się na terenie Gminy Boniewo zbiórka elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych .

zbiór elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych

Przechwytywanie

 

 

 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

oraz
Państwowa Inspekcja Pracy
zapraszają na konferencję
„Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie?”
która odbędzie się
27 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w Minikowie
W programie:
Działalność gospodarcza – formy podjęcia działalności
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
Legalność zatrudnienia
Magdalena Szocik – p.o. Nadispektor Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy
w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Anna Subkowska-Krezymon – Inspektor Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy
w Bydgoszczy
Zapraszamy!
Szczegółowych informacji udzielają: Marta Knop-Kołodziej – tel. 52 386 72 17
Uwaga: liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada 2019 roku

W dniu 13.11.2019  w godz. 8.00-11.00             

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  GRÓJCZYK 1, LUBOMIN MBM, LUBOMIN WIEŚ 1, 2, 3, 

                   LUBOMIN LEŚNY 4, 4A, WIATRAKI, LUBOMIN RZĄDOWY 5, 6, LUBOMIN CHŁODNIA,  

                                    w godz. 11.00-14.30

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej ARCISZEWO 1, 2, 3, 4, BIERZYN 1, 2, 3, 4, JANOWO, ANIELIN,  

                   ŁĄKI WIELKIE, OSIECZ WIELKI 1, 2, 3, PZZ, OSIECZ MAŁY 1, 2, 3, BNIN, ŻURAWICE 1, 2,  

                                    w godz. 14.30-15.30

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBOMIN MBM, 

 

 

Tadeusz Domański

Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

Choceń, 31.10.2019 r.

 

 

 

 

Przechwytywanie II

logo

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (dalej: LGD)

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

 

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-333/19

 

Numer konkursu LGD: 8/2019

 

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

 

Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2010 (dalej: SZOOP):Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno– gospodarczej miejscowości wiejskich –
w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno– gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe
w życiu społecznym i gospodarczym.

 

Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność(dalej: LSR):
CEL OGÓLNY 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Cel szczegółowy:

CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

 

Przedsięwzięcie LSR:

 

Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

 

Oś Priorytetowa 7

Działanie  7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Cel szczegółowy SZOOP:

 

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze wniosków(zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) zwana dalej: ustawą o RLKS. Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki jak również w Procedurze wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

 1. INFORMACJE O KONKURSIE

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: 8/2019

 1. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski – 18.11.2019 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 29.11.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2020 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki pod adresem:

 1. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

w dni robocze tj.

poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. Od 7:30 do 15:30

środa w godz. 7:30 do 17:00

piątek w godz. Od 7:30 do 14:00

 1. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
 2. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
  i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) oraz zgodnie
  z Instrukcją użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców (dalej: Instrukcja użytkownika GWD), stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 7 i 5 do Ogłoszenia.

 

 1. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyćwraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki wterminie naboru wskazanym w części II Ogłoszenia.
 2. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu:

1 egzemplarz – oryginał formularza wniosku + komplet załączników

 

 1. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD nie będą traktowane, jako złożone w odpowiedzi na konkurs.
 2. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.
 3. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
 4. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie), które stanowią odpowiednio załączniki nr 5, 7 i 8 do Ogłoszenia..
 5. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w:

– Liście załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 9 do Ogłoszenia,

– w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowaniestanowiącej załącznik nr 8 do Ogłoszenia oraz

– kryteriach wyboru projektu/warunkach udzielenia wsparciaw zależności od etapu oceny/weryfikacji na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu.Kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Ogłoszenia.

 1. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w Instrukcjiwypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
 2. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu – Studium wykonalności należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o naborze oraz złożyć
  w następujący sposób:
 • Studium wykonalności (część opisową) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.
 • Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.

Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.

 1. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku                      o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.

 1. Kserokopiedokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku
  o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie
  z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.
 2. Egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
 • logo RPO WK-P;
 • numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
 • numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
 • numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
 • nazwa wnioskodawcy;
 • tytuł projektu.
 1. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie zawierające: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer konkursu, numer projektu
  (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów), następnie: wniosek
  o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosków o dofinansowanie projektu.
 2. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
 3. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej
  RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

 

 1. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

 • jednostkę samorządu terytorialnego;
 • związek jednostek samorządu terytorialnego;
 • stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 • samorządową jednostkę organizacyjną;
 • organizację pozarządową;
 • mikro i małe przedsiębiorstwo;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

 1. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)

Grupą docelową, w ramach ogłaszanegonaboru, są mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.

 

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE

W ramach ogłoszonego naborumożna uzyskać dofinansowanie na:

-działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

 

-rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych
z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana.

 

W  przypadku budowy drogi musi być spełniony wymóg dyrektywy 96/53/WE[1]  tj.  dostosowanie drogi do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi  napędowej do 11,5 t.

 

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

 

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/ Lokalnych Programów Rewitalizacji.

 

Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.     W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących       z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki           z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie tj. ukierunkowanie na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

 

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:


 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
  wynikające z SZOOP/LSR:

liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – wynika z SZOOP;

definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w ramach realizowanego projektu (w trakcie jego realizacji lub do 12 miesięcy po jej zakończeniu).

Jednostka miary: szt.

 

– liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – wynika z SZOOP i LSR;

definicja wskaźnika: Potencjalna liczba osób korzystających z rewitalizowanych w ramach

projektu obszarów. Pod uwagę bierze się liczbę ludności zamieszkałej na zrewitalizowanych obszarach.

Jednostka miary: osoby

 

 1. Wskaźniki produktu wynikające z SZOOP/LSR

 

liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarachwynika z SZOOP i LSR;

definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach realizowanego projektu, obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach.

Obiekt infrastruktury (obiekt budowlany) – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Jednostka miary: szt.

 

 • powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wynika z SZOOP;

definicja wskaźnika: Wskaźnik monitoruje powierzchnię obszaru objętego projektem. Liczony jest jako powierzchnia terenu na jakim prowadzone są działania związane z realizacją projektu. W przypadku, w którym rewitalizacją objęty jest budynek, powierzchnia obszaru objętego rewitalizacja odpowiada powierzchni działki, na której stoi budynek. Jednostka miary: ha

 

 • długość przebudowanych dróg gminnych wynika z SZOOP;

definicja wskaźnika: Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego

Jednostka miary: km

 

 1. Wskaźniki horyzontalne odnoszące się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach:
 • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

definicja wskaźnika: Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp   (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów        i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty rozumie się obiekty budowlane, czyli konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom       z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak i dedykowanych.

Jednostka miary: szt.

 

-liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;

definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem

w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie       z mediów elektronicznych, tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi).

Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.

Jednostka miary: osoby

 

liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób               z   niepełnosprawnościami;

definicja wskaźnika: Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom          z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz         z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille’a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.

Jednostka miary: szt.

 

liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne;

definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w   przypadku   projektów   edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK.

Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT Information and  Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/produkcji, gromadzenia/przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji      w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych  oraz  usług  im towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe. W przypadku, gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.

Jednostka miary: szt.

 

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonym w Warunkach udzielenia wsparcia przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

 

 

 1. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi  3 389 315,14 PLN.

 

 1. FORMA WSPARCIA

Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

 1. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA
  I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[2]w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

 

XII. ETAPY WERYFIKACJI

Wnioski o dofinansowanie projektu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane, zgodnie z ustawą o RLKS, Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 (załącznik nr 14 do Ogłoszenia), Systemem oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (patrz: rozdział 5 Systemu oraz zał. nr 1 i 8 do Systemu).

Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:

−   w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków    o dofinansowanie projektu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR, wybiera projekty i ustala kwotę dofinasowania oraz przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów wybranych;

−   jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nie wydłuża terminu na wybór projektów.

−   Szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w Procedurze oceny           i wyboru projektów w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7) – załączniku 14 do niniejszego Ogłoszenia.

 

Weryfikacja z warunkami udzielenia wsparcia dokonywana przez  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

– Weryfikacja zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

– Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się          w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie        w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach konkursu (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).

– Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków                    o dofinansowanie projektów w terminie do 85 dni roboczych.

– Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.

– Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił Warunki udzielenia wsparcia, umowę o dofinansowanie. Umowa   określać   będzie   zasady   realizacji                 i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

XIII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane           w załączniku nr 1 do Ogłoszenia, oraz są opublikowane na stronie internetowejwww.kujawiaki.pl.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi
20 punktów.

Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji zgodnie z „Listą warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD  w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego” (w skrócie: warunki udzielenia wsparcia), stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 64/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 14.10.2019 r Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

 

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK

ETAP OCENY I WYBORU PRZEZ LGD

Wnioskodawcy, w odniesieniu do oceny i wyboru dokonanego przez LGD, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy o RLKS. Protest może być złożony po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach oceny i wyboru projektu.

Wnioskodawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny i wyboru projektu.

Protest przysługuje od:

–   negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo;

– nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;

 

–  wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym    w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW – okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym          w ogłoszeniu o konkursie nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo;

 

–  ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

 

Protest jest wnoszony za pośrednictwem LGD

Wymogi formalne protestu – protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;

4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboruprojektów];

5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

6) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa jednokrotnie wnioskodawcę do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie       w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 8.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej na poziomie LGD, w tym autokontroli dokonywanej przez LGD, zostały uregulowane w Procedurze wyboru i oceny operacji            w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej, w tym rozpatrzenia protestu przez ZW po autokontroli LGD zostały uregulowanie w załączniku nr 8 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-2014-2020 w ramach RLKS”.

ETAP WERYFIKACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ ZARZAD WOJEWÓDZTWA

Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZW) Wnioskodawca może złożyć protest od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Protest wnoszony jest do Zarządu  Województwa – Departamentu Funduszy Europejskich za pośrednictwem Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wymogi formalne protestu – protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:

1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;

2) oznaczenie wnioskodawcy;

3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;

4) wskazanie warunków udzielenia wsparcia, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych warunków udzielenia wsparcia];

5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

 

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, Departament  Funduszy Europejskich wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 6.

Procedura odwoławcza od odmowy udzielenia wsparcia przebiega analogicznie jak                 w przypadku procedury odwoławczej przewidzianej dla konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO. Odpowiednie zastosowanie mają zapisy załącznika nr 6 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

 1. UMOWA O DOFINANSOWANIE

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy                      o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Ogłoszenia.

 

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biuraStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, czynnego:

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30.

Środa w godz. 7.30 do 17.00

Piątek w godz. 7.30 do 14.00

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem:
(54) 284 66 69  lub na adres email- zglowiaczka@wp.pl

 

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

 1. Kryteria wyboru projektu;
 2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-Pna lata 2014- 2020;
 3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
 5. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców;
 6. Regulamin użytkownika GWD;
 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];
 8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
 9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
 10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru  operacji;
 11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
 12. Obowiązująca wersjaWniosku o płatność(uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Wordwniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
 13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020;
 14. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju;
 15. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
 16. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 17. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD;
 18. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia).

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku    o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[2] Jw.

Dokumenty pomocnicze:

 • Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ;
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
 • System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
 • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
 • Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych”.

 

[1]Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U.UE.L.1996.235.59 ze zm).

[2]Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%. Niemniej jednak dofinansowanie nie może być większe niż określone w LSR dla przedsięwzięcia „Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych”.

2247-ogloszenie-konkursu-8-2019-rewitalizacja

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

W dniu 24.10.2019  w godz. 8.00-16.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej JANOWO 

   w godz. 9.00-12.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBOMIN MBM, CHŁODNIA, LUBOMIN RZĄDOWY 5,6, LUBOMIN WIEŚ 1,2,3, LUBOMIN LEŚNY 4,4A, WIATRAKI   

W dniu 25.10.2019  w godz. 8.00-16.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej BNIN

Tadeusz Domański

Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

Zapraszamy do uczestnictwa w drugiej edycji konkursu fotograficznego dla mieszkańców „Kujawsko-Pomorskie: podoba mi się”.  Do 15 listopada można nadsyłać prace prezentujące efekty projektów zrealizowanych dzięki wsparciu w ramach naszych regionalnych programów operacyjnych. Czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

 

Nadsyłane w konkursie fotografie powinny prezentować zmiany, które nastąpiły w naszym województwie dzięki realizacji projektów współfinansowanych i finansowanych w ramach dwóch regionalnych programów operacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego: na lata 2007-2013 oraz na lata 2014-2020. Lista projektów znajduje się na stronie internetowej promującej fundusze europejskie w województwie kujawsko-pomorskim:  www.mojregion.eu w zakładce – Mapa dotacji oraz w wydawnictwach naszego województwa Razem dla Regionu tutaj.

Każdy  autor może nadesłać do konkursu jedną pracę, a może nią być pojedyncza fotografia lub fotoreportaż liczący od trzech do pięciu zdjęć. Fotografie, wykonane w dowolnej technice, muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej (na płycie CD lub DVD). Zdjęcia powinny być w rozdzielczości 300 dpi i wymiarze dłuższego boku nie mniejszym niż 4000 px.

 

Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową w wybranej kategorii:

 • region przyjazny środowisku i rolnictwo,
 • działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
 • edukacja, kultura i sport,
 • transport i infrastruktura.

 

Zwycięzcy otrzymają po 2 tysiące złotych. Nagrody za drugie i trzecie miejsce wyniosą odpowiednio: 1,5 tysiąca złotych i tysiąc złotych. 800 złotych otrzyma autor wyróżnionej pracy.

Regulamin i dokumenty potrzebne do udziału w konkursie do pobrania na https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34111-pokaz-region-na-zdjeciach-nagrody-czekaja

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!