Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia . http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231985

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora w Osieczu Małym 32/7Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca zakupi i dostarczy wyposażenie bezpośrednio do siedziby Klubu Seniora
2) Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach Klubu Seniora,
3) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy,
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie w oryginalnych opakowaniach producenta,
5) Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
6) Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiązany jest do oznaczania wszystkich dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami oznaczania projektów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną ilość części zamówienia. Szczegóły zostały zwarte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230996#

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzania lasów, dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa , należących do osób fizycznych a zlokalizowanych na terenie powiatu Włocławskiego

http://boniewo.pl/portal/?attachment_id=17888

Wójt Gminy Boniewo informuje, że Gmina Boniewo prowadzi nabór uczestników do projektu Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo, realizowanego w Klubie Seniora w miejscowości Osiecz Mały .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.

Uczestnicy projektu :

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Gminy Boniewo (woj. kujawsko-pomorskiego) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym:
 2. osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami psychicznymi)
 4. w sytuacji niewykorzystania założonych miejsc w projekcie osoby niewskazane powyżej
 5. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie
  z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i  zwalczania  ubóstwa  z  wykorzystaniem  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 to:
 6. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą
  z dnia 12 marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  lub  kwalifikujące  się  do  objęcia  wsparciem  pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych  w art.  7  ustawy  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.:

1) ubóstwo;

2) sieroctwo;

3) bezdomność;

4) bezrobocie;

5) niepełnosprawność;

6) długotrwała lub ciężka choroba;

7) przemoc w rodzinie;

7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia   gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizm lub narkomania;

14) zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa;

15) klęski żywiołowe lub ekologiczne.

b)  osoby,  o których  mowa w art.  1 ust.  2  ustawy  z dnia  13  czerwca  2003  r. 

o  zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby  przebywające  w  pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające  trudności w pełnieniu funkcji  opiekuńczo-wychowawczych, 
o  których  mowa  w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

     d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i  zwalczania         demoralizacji  i przestępczości  zgodnie  z ustawą z dnia 26 października  1982 r.
o  postępowaniu  w sprawach nieletnich  ( Dz.U.2018.969 z późn. zm.)
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych     ośrodkach socjoterapii, o  których mowa  w  ustawie  z  dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późniejszymi  zm.)
f)  osoby  z  niepełnosprawnością –osoby  z niepełnosprawnością  w  rozumieniu  Wytycznych  w zakresie realizacji  zasady  równości  szans  i  niedyskryminacji,  w  tym dostępności  dla  osób  z niepełnosprawnościami  oraz  zasady równości  szans  kobiet
i  mężczyzn  w  ramach  funduszy unijnych  na  lata  2014-2020 tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172 z późn. zm.),
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  (Dz.U.2018.1878 z późn.zm.)

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie  z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.2019.1482 z późn.zm.)

i) osoby niesamodzielne tj. osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów  operacyjnych  na  lata  2014-2020;

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością tj. osoba pełnoletnia  opiekująca  się  osobą  niesamodzielną,  niebędąca  opiekunem  zawodowym
i niepobierająca  wynagrodzenia  z  tytułu  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,  najczęściej  członek rodziny.

Szczegóły naboru oraz dokumenty naboru/ druki zostały zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie http://boniewo.pl/portal/wp-content/uploads/Regulamin-Boniewo-2-1.docx

Pragniemy poinformować, iż Gmina Boniewo uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019r. do31 lipca 2021r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,zamieszkujących Gminę Boniewo, poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora z 30 miejscami oraz stworzenie.wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, w okresie 08.2019r.- 07.2021r.

Wartość projektu: 647 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 582 300,00 zł

W grudniu zakończyliśmy realizację zadania. W ramach spotkań warsztatowych odbyły się w okresie od czerwca do grudnia 2019 :

 • spotkania z dietetykiem
 • warsztaty rękodzieła,
 • warsztaty folklorystyczne ,
 • warsztaty wychowania fizycznego

W projekcie uczestniczyło 17 kobiet – wspaniałe osoby , które udowodniły , że wspólnie można wiele .

Został osiągnięty Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

Projekt zrealizowany przez Gminę Boniewo poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

Trwają roboty budowlane związane z realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700. W zakres zadania wchodzą dwa odcinki drogi gminnej o łącznej długości 1220 mb . Aktualnie wykonawca wykonuje podbudowę drogi na obydwu odcinkach . Zadania otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

w Szkole Podstawowej w Boniewie 5 latki pod opieką nauczycieli przygotowali występ z okazji Dnia Babci i Dziadka .