Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

bez tytuu 76c34

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru LGD: 1/2020/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu  w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  24.08.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 18.09.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2020 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki: ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w  godzinach pracy biura tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30,  środa  od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00. http://kujawiaki.pl/konkursy/2415-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2020-efs-pg.html

            Wójt Gminy Boniewo                                 Boniewo, dnia 20 lipca 2020 r.

        TIiRG.6720-1/2020

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Boniewo Uchwały Nr XIV/103/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo, 87-851 Boniewo,
ul. Szkolna 28 lub w formie elektronicznej na adres: gmina.sekretariat@boniewo.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Boniewo.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Boniewo: http://bip.boniewo.pl/?cid=255 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

                                                                       Wójt Gminy Boniewo

                                                                      mgr inż. Marek Klimkiewicz

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi na długości 706 mb . Realizacja zadania przebiega sprawnie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zadania Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Nowej Wsi.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych .

24 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna I 191118C na dł 0+000-0+999, 0+999-1+998 i 2+997-3+996 ” W zakres zadania weszły trzy odcinki drogi gminnej o łącznej długości 2997 mb

Pomimo systematycznej poprawy, stan dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych.

Realizacja zadania to eliminacja wymienionych problemów a także realizacja planów Gminy oraz oczekiwań jej mieszkańców.

Zadanie dofinansowane w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych

Zdzisława Bywalska

24 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo – Kłobia nr 191102C od km 0+000 do km 0+502 ” W zakres zadania weszła droga gminna o długości 502 mb.

Pomimo systematycznej poprawy, stan dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych.

Realizacja zadania to eliminacja wymienionych problemów a także realizacja planów Gminy oraz oczekiwań jej mieszkańców.

Zadanie dofinansowane w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych

Zdzisława Bywalska

24 czerwca 2020 roku zakończono realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700 ” W zakres zadania weszły dwa odcinki drogi gminnej o łącznej długości 1220 mb

Pomimo systematycznej poprawy, stan dróg samorządowych wciąż stanowi jedną z podstawowych barier ograniczających wzrost poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także jest czynnikiem obniżającym aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i poszczególnych ośrodków gospodarczych.

Realizacja zadania to eliminacja wymienionych problemów a także realizacja planów Gminy oraz oczekiwań jej mieszkańców.

Zadanie dofinansowane w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu Państwa w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych

Zdzisława Bywalska

Na wniosek LAS-R Sp. z o.o. zamieszczamy do publicznego wglądu projekty planów urządzania lasów na okres od 06.07.2020 do 05.09.2020rok zadania „Wykonanie uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych na terenie powiatu włocławskiego na terenie Gminy Boniewo”

W dniu 6.07.2020  w godz. 8.30-14.30   nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  LUBOMIN 2 WIEŚ obwód 100 i 300

Tadeusz Domański

Inżynier ds. Zarządzania Usługami

Sieciowymi Dział Zarządzania

Eksploatacją Rejon Dystrybucji w Radziejowie