Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.

W ramach projektu zorganizowano dwa wieczorki dla beneficjentów projektu :

Jeden związany z ponownym otwarciem Klubu drugi z okazji Dnia Kobiet

Spotkania odbyły się w miłej atmosferze, został zorganizowany poczęstunek dla uczestników oraz transport w/g potrzeb .
Zdzisława Bywalska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.

Beneficjenci Klubu Seniora korzystają w ramach projektu z zajęć komputerowych, zajęć rękodzieła ” robótki ręczne”, zajęć gimnastycznych , spotkań z psychologiem , zajęć z dietetykiem , zajęć z fizjoterapeutą , zajęć z pielęgniarką

wszystkie zajęcia przyjmowane są z zadowoleniem , beneficjenci chętnie uczestniczą w zajęciach , spędzając mile i aktywnie czas .

Zdzisława Bywalska

zajęcia komputerowe
robótki ręczne
spotkania z dietetykiem
zajęcia gimnastyczne
spotkania z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

18 marca 2021 roku zakończone prace remontowo -modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Otmianowie .

Osiągnięto zakładane wskaźniki. Dzięki realizacji projektu udostępniona została przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Otmianowo w Gminie Boniewo.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego.

W dniu 17.03.2021 

w godz. 8.00-9.30 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  GRÓJEC 1,2, OTMIANOWO 1,2,3,4,5, MIKOŁAJKI, JERZMANOWO 1, BONIEWO 2, BONIEWO MBM, BONIEWO WIATRAKI 

W dniu 18.03.2021  w godz. 8.00-16.00

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  BONIEWO 1 obwód 500 w godz. 9.00-15.00

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  WÓLKA PARUSZEWSKA obwód 100 w godz. 10.00-12.00

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  BIERZYN 4 w godz. 13.30-15.00

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  GRÓJEC 1,2, OTMIANOWO 1,2,3,4,5, MIKOŁAJKI, JERZMANOWO 1, BONIEWO 2, BONIEWO MBM, BONIEWO WIATRAKI

W dniu 19.03.2021  w godz. 8.00-9.30 i w godz. 13.00-14.30

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  KANIEWO 1,2,3, JERZMANOWO 2

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo.

Aktualny stan prac remontowych pozwoli realizację zadania zgodnie z zakładniami cellami oraz wskaźnikami .

Zdzisława Bywalska

Zadanie realizowane w ramach projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych z terenu gmin : Boniewo, Baruchowo, Izbica Kujawska, Lubień Kujawski, Lubraniec w ramach projektu „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.

W dniu dzisiejszym Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boniewie odebrał meble do klas lekcyjnych w tym : krzesła, biurka, regały , ławki


Odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowych

W dniu 22.02.2021  w godz. 9.00-13.00             

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  BONIEWO 1

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane

Tadeusz Domański

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

Szanowni Państwo,


Na podstawie art. 13 ust. 3 RODO, informujemy że zmienił się cel przetwarzania Państwa danych osobowych, zawartych w deklaracjach śmieciowych.


Jeżeli w deklaracjach podali Państwo dobrowolnie dane kontaktowe w celu usprawnienia kontaktu (tj. m.in. numer telefonu, czy adres e-mail), zawiadamiamy iż na mocy przepisów prawa jesteśmy zobowiązani do udostępnienia tych danych Głównemu Urzędowi Statystycznemu z siedzibą w Łodzi ( Dotyczy programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej).


Urzędy Gmin są zobowiązane, w oparciu o zapisy ww. badania, do przekazania danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, tj. danych jednostkowych o właścicielach nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ich współmałżonkach składających deklaracje i ich korekty o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości: zamieszkałych, częściowo zamieszkałych oraz nieruchomości rekreacyjnych (domki letniskowe i inne wykorzystywane do celów rekreacyjno-wypoczynkowych) według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r.

Dziękujemy za zrozumienie.