Get Adobe Flash player

poziom_kolor

Pragniemy poinformować, iż realizujemy w partnerstwie projekt pt.:
„Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.
Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K).

Projekt zakłada realizację 24 580 h bezpłatnych zajęć dodatkowych obejmujących następujące zakresy:
– gimnastyka korekcyjna
– grupowe warsztaty edukacyjno- zawodowe
– indywidualna ścieżka wsparcia
– indywidualne spotkania z doradcą edukacyjno-zawodowym
– indywidualne zajęcia specjalistyczne z uczniem z upośledzeniem lekkim
– indywidualne zajęcia specjalistyczne z uczniem z upośledzeniem znacznym
– indywidualne zajęcia wspierające uczniów z dysfunkcjami społecznymi
– porady i konsultacje z pedagogiem
– warsztaty informatyczne
– warsztaty matematyczne
– warsztaty matematyczno-przyrodnicze
– warsztaty przygotowujące do samodzielnego życia uczniów niepełnosprawnych
– warsztaty z j. angielskiego
– zajęcia dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
– zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową
– zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze – dla uczniów mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
– zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. angielskiego
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z biologii
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. niemieckiego
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych,
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z TIK
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z dysleksją
– zajęcia logopedyczne
– zajęcia rozwijające „A” przyrodnicze
– zajęcia rozwijające „A” z matematyki
– zajęcia rozwijające „A” z przyrody
– zajęcia rozwijające „A” z TIK
– zajęcia rozwijające „B” przyrodnicze
– zajęcia rozwijające „B” z matematyki
– zajęcia rozwijające „B” z przyrody
– zajęcia rozwijające „B” z TIK
– zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych
– zajęcia rozwijające przyrodniczo- ekologiczne
– zajęcia rozwijające z biologii
– zajęcia rozwijające z chemii
– zajęcia rozwijające z ekologii
– zajęcia rozwijające z fizyki
– zajęcia rozwijające z geografii
– zajęcia rozwijające z informatyki
– zajęcia rozwijające z informatyki
– zajęcia rozwijające z j. angielskiego
– zajęcia rozwijające z j. niemieckiego
– zajęcia rozwijające z matematyki
– zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
– zajęcia rozwijające z przedsiębiorczości
– zajęcia rozwijające z przyrody
– zajęcia rozwijające z TIK
– zajęcia socjoterapeutyczne
– zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym
– zajęcia specjalistyczne z rozwoju komunikacji
– zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego
– zespół dydaktyczno-wyrównawczy z matematyki

Wszystkie szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.