Get Adobe Flash player

Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Od stycznia 2018 r. do końca grudnia 2019 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tereny Gminy Boniewo odbiera firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. Kutno Filia 62-600 Koło ul. Sosnowa 1

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boniewo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 87–880 Brześć Kujawski.

3. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

1) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok:

– 2013 wyniósł 22,84 %

– 2014 wyniósł 40,40 %

– 2015 wyniósł 19,62 %

– 2016 wyniósł 19,45 %

– 2017 wyniósł 21,78 %

– 2018 wyniósł 31,18 %

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok :

– 2013 wyniósł 100 %

– 2014 wyniósł 100 %

– 2015 wyniósł 100 %

– 2016 wyniósł 100 %

– 2017 wyniósł 100 %

– 2018 wyniósł 100 %

3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok:

– 2013 wyniósł 49,15 %

– 2014 wyniósł 29,57 %

– 2015 wyniósł 5,92 %

– 2016 wyniósł 4,26 %

– 2017 wyniósł 2,93 %

– 2018 wyniósł 7,19 %

4. Informacja o punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na terenie Gminy Choceń funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w miejscowości Niemojewo zlokalizowany jest na działce nr 72 ( plac i infrastruktura dawnego wysypiska odpadów), jest to wspólny PSZOK z Gminą Boniewo.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy Boniewo w zakresie przyjmowania:

1) papier i tektura,
2) metale,

3) tworzywa sztuczne, metale,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,
7) zużyte opony, z wyjątkiem powstałych w gospodarstwach rolnych i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) przeterminowane leki,
11) chemikalia i opakowania po chemikaliach,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe tj. odpady betonowe oraz gruz z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowe materiały ceramiczne pochodzące z drobnych prac remontowych,
14) popiół z palenisk domowych.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Niemojewo

jest czynny w poniedziałek – od godziny 8:00 do 12:00

wtorek – od godziny 12:00 do 16:00

Sobotę – od godziny 8:00 do 12:00

Można także umówić się na udostępnienie PSZOK pod nr 693-450-296.


Uwaga!
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zabrania się dostarczać odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Na terenie Gminy Boniewo nie ma punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale można go przekazywać do wspólnego z Gminą Choceń Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach pracy punktu.