Get Adobe Flash player

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Możemy obserwować realizację kolejnych robót związanych z powstaniem Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych.

Wykonawcą zadania jest Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak 87-800 Włocławek ul. Rybnicka 94

Opustoszały budynek otrzyma nowe przeznaczenie realizujące cele społeczne Gminy Boniewo .

Projekt ma na celu pomoc podopiecznym poprzez zapewnienie miejsc dziennego pobytu oraz usług opiekuńczych świadczonych, zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy .

Zdzisława Bywalska