Get Adobe Flash player

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Ostatni etap realizacji robót związanych z powstaniem Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych.

Wykonawcą zadania jest Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak 87-800 Włocławek ul. Rybnicka 94

Opustoszały budynek otrzymał nowe przeznaczenie realizujące cele społeczne Gminy Boniewo oraz jej mieszkańców.

Projekt ma na celu pomoc podopiecznym poprzez zapewnienie miejsc dziennego pobytu oraz usług opiekuńczych świadczonych, zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy .

Zdzisława Bywalska