Get Adobe Flash player

WÓJT GMINY BONIEWO
Boniewo, dnia 17 maja 2021 r.
I N F O R M A C J A

Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania w latach 2021-2023
Informuję mieszkańców gminy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków o przyznanie dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowanie udzielane będzie
na przedsięwzięcia w zakresie demontażu,zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Kwota dofinansowania
przedsięwzięcia wynosić będzie do 100 % kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.Środki stanowiące dofinansowanie pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie :

• wniosku o dofinansowanie na realizację prac związanych z demontażem, zabraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem azbestu

• kserokopii tytułu prawnego do nieruchomości objętej przedsięwzięciem,

• informacji o wyrobach zawierających azbest oraz oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających.

Nabór wniosków prowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój numer 4 dział inwestycji w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.z terminem realizacji w roku 2021.Dla planowanych przedsięwzięć w latach 2022 i 2023 ogłaszam nabór ciągły wniosków, zakończony 30 czerwca 2023 r.
Osoba do kontaktu: p. Paulina Mendelak /tel. 516 168 024/

Regulamin oraz załączniki do pobrania http://bip110.lo.pl/?app=aktualnosci&nid=5744


Zmiana organizacji pracy w NFOŚiGW na zdalną w związku z COVID-19
Portal Beneficjenta - Toruń