Get Adobe Flash player

więcej informacji: zobacz

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się 9 kwietnia 2021 r. podpisanie umów na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego.

Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę na realizację zadania „Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach Gminy Boniewo „. Wartość dofinansowania 270 624,00 PLN.

Oś priorytetowa RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie , Działanie RPKP.03.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych .

Celem głównym jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Dzięki tej inwestycji Gmina Boniewo będzie promowała rozwiązania w zakresie mikroinstalcji OZE i działań prosumenckich (produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a także na redukcję tzw. niskiej emisji co na terenach wiejskich jest powszechnym zjawiskiem.

Zdzisława Bywalska

N F O R M A C J A o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 315M 004

Wójt Gminy Boniewo informuje, że w wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 315 M 004 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WĄSOSZE 73B 62 – 561 ŚLESIN .

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)  oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2020 poz. 256 z późn.zm), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

Wojewoda kujawsko-Pomorski polecił

czasowo zawiesić działalność od dnia  22 marca 2021 r. do odwołania, w dziennych domach i klubach seniora.

W związku z obostrzeniami związanymi z wirusem COVID 19 w trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników Urzędu, zostają przywrócone dodatkowe ograniczenia.

Od dnia 22 marca 2021 roku do odwołania odczyty liczników wody należy podawać telefonicznie .

numer telefonu 887 631 589 od 7:15-15:15


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.

W ramach projektu zorganizowano dwa wieczorki dla beneficjentów projektu :

Jeden związany z ponownym otwarciem Klubu drugi z okazji Dnia Kobiet

Spotkania odbyły się w miłej atmosferze, został zorganizowany poczęstunek dla uczestników oraz transport w/g potrzeb .
Zdzisława Bywalska





Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.

Beneficjenci Klubu Seniora korzystają w ramach projektu z zajęć komputerowych, zajęć rękodzieła ” robótki ręczne”, zajęć gimnastycznych , spotkań z psychologiem , zajęć z dietetykiem , zajęć z fizjoterapeutą , zajęć z pielęgniarką

wszystkie zajęcia przyjmowane są z zadowoleniem , beneficjenci chętnie uczestniczą w zajęciach , spędzając mile i aktywnie czas .

Zdzisława Bywalska

zajęcia komputerowe
robótki ręczne
spotkania z dietetykiem
zajęcia gimnastyczne
spotkania z psychologiem

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

18 marca 2021 roku zakończone prace remontowo -modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Otmianowie .

Osiągnięto zakładane wskaźniki. Dzięki realizacji projektu udostępniona została przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Otmianowo w Gminie Boniewo.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego.