Get Adobe Flash player

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.Numer konkursu LGD: 3/2018/EFS/PG

TYP PROJEKTU:

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: świetlice środowiskowe ( w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. : rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Świetlice środowiskowe

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

 

Oś Priorytetowa 11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji dotyczących naboru dostępnych jest na stronie internetowej LGD   http://www.kujawiaki.pl/2018-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-3-2018-efs-pg.html ( zrobić należy przekierowanie na podany link)

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018/EFS/PG

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD) informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Numer konkursu LGD: 2/2018/EFS/PG

TYP PROJEKTU:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania        społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

usług wzajemnościowych, samopomocowych,

lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Usługi wzajemnościowe, samopomocowe; lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

CEL OGÓLNY   2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY  2.2. Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej
i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

 

Oś Priorytetowa 11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

Więcej informacji dotyczących naboru dostępnych jest na stronie internetowej LGD http://www.kujawiaki.pl/2016-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2018-efs-pg.html ( zrobić należy przekierowanie na podany link)

Pogoda w BoniewieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!