Get Adobe Flash player

WÓJT GMINY BONIEWO Boniewo, dnia 20.02.2019 r.

I N F O R M A C J A

Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania – 2019 rok

Informuję mieszkańców gminy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków o przyznanie dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu, oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie 50 % kosztów związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Środki stanowiące dofinansowanie pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

50 % wyżej wymienionych kosztów ponosić będzie Wnioskodawca /właściciel wyrobów azbestowych/.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie :

wniosku o dofinansowanie na realizację prac związanych z demontażem,

zabraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem azbestu,

kserokopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym we

Włocławku w dziale budownictwa, zamiaru usunięcia wyrobów

zawierających azbest z budynku, lub kopii decyzji na wykonanie robót

budowlanych w przypadku robót wymagających takiej decyzji,

kserokopii tytułu prawnego do nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Nabór wniosków prowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój numer 4 dział inwestycji w terminie do dnia 10 maja 2019 r.

.

Wójt Gminy Boniewo

Marek Klimkiewicz

Regulamin azbestowy 2019

Zarządzenie nr 3 azbest