Get Adobe Flash player

poziom_kolor

Pragniemy poinformować, iż Gmina Boniewo uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2021r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Gminę Boniewo, poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora z 30 miejscami oraz stworzenie. wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, w okresie 08.2019r. – 07.2021r.

Wartość projektu: 647 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 582 300,00 zł