Get Adobe Flash player

logo LGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

                                                                                                                                Choceń, dnia 18.11.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/                                       poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 9/2019

 

Termin składania wniosków: od dnia 09 grudnia 2019 r. do dnia 03 stycznia 2020 r. do godz.14:00

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,               ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30

środa od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

 

Forma wsparcia: Refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia– zostały określone w załączniku                         nr 14  do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 15  do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacjistanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2 200 857,61 PL

Intensywność pomocy:

 1. nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych

 

Maksymalna kwota wsparcia:  do 100 000,00zł.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD –   www.kujawiaki.pl

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl

– Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

 

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Wzór Biznesplanu.
 4. Biznesplan tabele finansowe.
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 7. Zasady wypełniania Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 8. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 9. Wzór formularza umowy wraz z załącznikami.
 10. Wzór formularza wniosku o płatność.
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 12. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
 13. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.
 14. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 14
 15. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – załącznik nr 15
 16. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych

do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – załącznik 16

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) – Zakres tematyczny: Rozwój działalności gospodarczej załącznik 17
 2. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD – załącznik 18
 3. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych załącznik nr 19
 4. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.
 5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

2264-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-9-2019

logo LGD 2