Get Adobe Flash player

logo III EFS

GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.
W związku z powyższym w pierwszym kwartale 2020 roku będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu w ramach Osi priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020. Projekty te mają przyczynić się do ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych LSR. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu małej przedsiębiorczości.
W ramach danego naboru przewidziano: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
➢ Rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych
➢ Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa
➢ Działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług
➢ Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.
O grant mogą się ubiegać mikro i małe przedsiębiorstwa, których siedziba, oddział lub filia znajduje się na obszarze LSR. Obszar LSR to gminy: Boniewo, Baruchowo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Fabianki, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek i Miasto Kowal.
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
UWAGA!
– Wsparcie mogą otrzymać tylko istniejące przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo istniejące na terenie LGD przez minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu. Działanie nie wspiera zakładania działalności gospodarczej oraz nabycia tzw. pierwszych aktywów trwałych.
– Ze względu na charakter wsparcia, obejmujący rozbudowę przedsiębiorstwa i/lub rozszerzenie bądź zmianę zakresu działania, istniejące przedsiębiorstwo należy definiować, jako faktycznie prowadzące działalność, a nie wyłącznie zarejestrowane.
– Nie dopuszcza się projektów w partnerstwie.
-Forma wsparcia: refundacja
-Wysokość maksymalna grantu- 50 000,00 i stanowi 85 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
– Minimalna wartość grantu 20 000,00 zł
-Grantobiorca zobowiązany jest wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
– Pomoc przyznawana w ramach osi 7 Grantobiorcy będzie udzielana jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1) oraz zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 488).
– Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu do LGD.
– Projekt może być realizowany jedynie na obszarze LSR
WYKLUCZENIE OGÓLNE
Przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis, jeżeli jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
DODATKOWE WYKLUCZENIA – UŻYWANE POJĘCIA SEKTORY WYKLUCZONE
Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis.
SEKTORY Z OGRANICZENIAMI
Przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma wsparcie w ramach pomocy de minimis w ograniczonym zakresie.
SEKTORY WYKLUCZONE Lp. KOD PKD OPIS
1
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.1
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
2
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.2
Uprawa roślin wieloletnich
3
01.30.Z
Rozmnażanie roślin
4
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.4
Chów i hodowla zwierząt
5
01.50.Z
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
6
01.63.Z
Działalność usługowa następująca po zbiorach – w zakresie przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskania
7
01.70.Z
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
8
02.10.Z
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
9
02.30Z
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych z wyłączeniem drewna
10
Dział PKD rozpoczynających się od 03
Rybactwo
11
Dział PKD rozpoczynających się od 05
Wydobywanie węgła kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu)
12
Dział PKD rozpoczynających się od 06
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
13
Dział PKD rozpoczynających się od 07
Górnictwo rud metali
14
10.11.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
15
10.12.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
16
10.13.Z
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
17
10.202
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
18
10.31.Z
Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
19
10.32.Ż
Produkcja soków z owoców i warzyw
20
10.39.Z
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
21
10.41.Z
Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych
22
10.42.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
23
10.51.Z
Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła
24
10.61.Z
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
25
10.62.Z
Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
26
10.73.Z
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych – tylko tych, które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych
27
10.81.Z
Produkcja cukru
28
10.84.Z
Produkcja przypraw – w zakresie produkcji octu
29
10.89.Z
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana – 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj, miodu i karmelu
30
10.91.2
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
31
10.92.Z
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
32
11.01.Z
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
33
11.02.Z
Produkcja win gronowych
34
11.03.Z
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
35
11.04.Z
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
36
13.10.D
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej
37
20.14.Z
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – w zakresie I produkcji alkoholu etylowego
38
46.21.Z
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt -dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
39
46.22.Z
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
40
46.31.Z
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
41
46.33.Z
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich
42
52.10.B
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych
II. SEKTORY Z OGRANICZENIAMI
Lp.
KOD PKD
OPIS
TRANSPORT – ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH
1
49.41.Z
Transport drogowy towarów
TRANSPORT – PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO (na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych)
2
49.41.Z
Transport drogowy towarów
W ramach danego konkursu należy osiągnąć następujące wskaźniki:
1. Wskaźnik produktu:
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację
2. Wskaźniki rezultatu:
• Liczba nowych produktów/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
• Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
Więcej informacji na temat zasad otrzymania dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12 w Choceniu oraz pod numerem telefonu 54 284 66 69.