Aktualności,  Bez kategorii

Zostałeś zwolniony przez pracodawcę?- koniecznie to przeczytaj

„Czas na nowy start” z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, czyli dotacje do 40 tys. złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz kursy zawodowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy realizuje projekt pt.: „Powrót na rynek pracy IV – czas na nowy start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Poddziałanie 8.1.2 „Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie szkoleniowo-doradcze dla 84 osób w wieku 18-64 lat, zameldowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach Projektu wszyscy Uczestnicy otrzymują wsparcie szkoleniowo-doradcze, natomiast wybrani wsparcie finansowe – jednorazową dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe.
W ramach projektu planowane jest wsparcie osób, które utraciły pracę lub są przewidziane do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, których zwolnienie u ostatniego pracodawcy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (tj. od 1.11.2013 r.) z jednej z niżej wymienionych przyczyn:  zwolnienie grupowe,   wypowiedzenie ze strony pracodawcy z przyczyn nie dot. pracownika,  redukcja etatów,  przyczyny ekonomiczne,porozumienie stron z przyczyn nie dotyczących pracownika, likwidacja zakładu pracy.
Grupę I tworzyć będą osoby zainteresowane podwyższeniem bądź zmianą swoich kwalifikacji w ramach szkoleń/kursów zawodowych. Wybór szkolenia/kursu każdorazowo potwierdzony zostanie diagnozą potrzeb wykonaną przez doradcę zawodowego w ramach Indywidualnego Planu Działania. Szkolenia/kursy zawodowe realizowane będą w Bydgoszczy, Inowrocławiu lub Włocławku, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Uczestników Projektu. Ponadto każdy Uczestnik z Grupy I weźmie udział w: warsztatach aktywizacyjnych i komunikacji interpersonalnej (8 godzin) realizowanych w Bydgoszczy, Inowrocławiu lub Włocławku,  pośrednictwie pracy (średnio 3 godziny zegarowe na osobę).
Grupę II stanowić będą osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej, które zakwalifikują się do udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości” i do ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 40 000 zł. Będą to 3 grupy – dla jednej grupy szkolenia realizowane będą w Bydgoszczy, dla dwóch grup we Włocławku.
Dla Grupy II przewiduje się następujące formy wsparcia realizowane w Bydgoszczy i Włocławku:   szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” (40 godzin),   warsztaty aktywizacyjne i komunikacji interpersonalnej (8 godzin),   doradztwo ogólne grupowe w zakresie przygotowywania biznesplanu (8 godzin zegarowych),    doradztwo ogólne indywidualne w zakresie przygotowywania biznesplanu (średnio 4 godziny zegarowe na osobę), przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – jednorazowej dotacji inwestycyjnej w wysokości do 40 000 złotych na osobę dla 36 osób,  podstawowe wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż 900 zł dla 36 osób.
Zasady udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji Uczestników oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych znajdują się na stronie www.pte.bydgoszcz.pl w zakładce: Projekty unijne, Czas na nowy start.
Zapraszamy na spotkania informacyjne w sprawie projektu:
9 kwietnia 2014 r. o godz. 13.00 w sali 201 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,   ul. Długa 34, Bydgoszcz.
11 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00 we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości,    ul. Toruńska 148, Włocławek.

TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:

W rekrutacji mogą wziąć udział osoby zwolnione po 01.11.2013 r. Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście, pocztą lub kurierem w terminie od 4 kwietnia 2014 r. do 17 kwietnia 2014 r. Decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy, ul. Długa 34, 85-034 Bydgoszcz, pokój 300

Dodatkowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 52 327 76 59, wew. 8. lub adresem e-mail: rynekpracy@pte.bydgoszcz.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Skip to content