Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

20 kwietnia 2021 roku odebrano prace remontowo -modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Osieczu Wielkim .

Osiągnięto zakładane wskaźniki. Dzięki realizacji projektu udostępniona została przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki w Gminie Boniewo.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

16 kwietnia 2021 roku odebrano prace remontowo -modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Kaniewie .

Osiągnięto zakładane wskaźniki. Dzięki realizacji projektu udostępniona została przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Kaniewo w Gminie Boniewo.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego.

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się 9 kwietnia 2021 r. podpisanie umów na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego.

Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę na realizację zadania „Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach Gminy Boniewo „. Wartość dofinansowania 270 624,00 PLN.

Oś priorytetowa RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie , Działanie RPKP.03.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych .

Celem głównym jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Dzięki tej inwestycji Gmina Boniewo będzie promowała rozwiązania w zakresie mikroinstalcji OZE i działań prosumenckich (produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a także na redukcję tzw. niskiej emisji co na terenach wiejskich jest powszechnym zjawiskiem.

Zdzisława Bywalska

KONKURS FOTOGRAFICZNY „W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat z terenu Stowarzyszenia LGD(tj. gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, Włocławek) do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt.„W OBIEKTYWIE MŁODEGO KUJAWIAKA”.

Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 12kwietnia do 31maja 2021 roku dostarczyć do biura Stowarzyszenia na adres: 87- 850 Choceń, ul. Sikorskiego 12, maksymalnie 3 fotografie (wywołane i zapisane na CD/DVD/pendrive).
Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki, folklor, przyroda, architektura oraz urokliwe miejsca znajdujące się na terenie obszaru Stowarzyszenia).
Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:

  • 6-9 lat – 3 nagrody,
  • 10-12 lat – 3 nagrody,
  • 13-15 lat – 3 nagrody,
  • 16-18 lat – 3 nagrody.
    Przyznane nagrody będą jednakowe w każdej kategorii wiekowej – sprzęt turystyczny/sportowy/muzyczny.
    Chętne osoby do wzięcia udziału prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapoznanie się z Regulaminem konkursu.
    Do pobrania:

N F O R M A C J A o wyniku przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 315M 004

Wójt Gminy Boniewo informuje, że w wyniku przetargu ofertowego na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Jelcz 315 M 004 wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA WĄSOSZE 73B 62 – 561 ŚLESIN .

Na podstawie art. 11 h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)  oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2020 poz. 256 z późn.zm), w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 

Wojewoda kujawsko-Pomorski polecił

czasowo zawiesić działalność od dnia  22 marca 2021 r. do odwołania, w dziennych domach i klubach seniora.