Get Adobe Flash player

Zarządzenie nr 19/2019
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 13 czerwca 2019

w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych , działkowych, terenów zielonych , terenów rekreacyjnych

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.40 ust.3 i 4 oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r.poz.506) w związku z niedoborem wody na terenie gminy Boniewo zarządzam , co następuje :.

§ 1

Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Boniewo od 13 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku w godzinach od 07:00-23:00 .

§ 2

Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1 podlega karze grzywny do 5.000 PLN na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń (Dz.U.z 2019r. poz.821 )

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Boniewo

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz