Get Adobe Flash player

Informujemy, że Wójt Gminy Boniewo nie jest upoważniony do dokonywania poświadczeń własnoręczności podpisów stron na umowach dzierżawy lub najmu.

Prawo takie przysługuje wyłącznie notariuszowi , zgodnie z przepisem art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2020roku, poz. 1192 ze zmianami).

Uwierzytelnienie podpisu przez wójta nie będzie miało waloru urzędowego poświadczenia własnoręczności podpisu.

Wójt jako organ administracji samorządowej może poświadczać własnoręczność podpisu wyłącznie wtedy, gdy przewiduje to konkretny przepis prawa.

Przepisy prawa uprawniają wójta do poświadczania własnoręczności podpisów w niżej wymienionych sprawach:

  1. na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych (art.122 ust.2 ustawy z 17.XII.1998 o emeryturach i rentach z FUS t. j. Dz. U. Z 2021 roku, poz.291),
  2. potwierdzenia przez emeryta lub rencistę istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń określonych ustawą (art.128 ust.3 ustawy z 17.XII.1998 o emeryturach i rentach z FUS t. j. Dz. U. Z 2021roku, poz. 291),
  3. na wekslach, na których za osobę niepiśmienną lub niemogącą pisać podpisała się na jej życzenie inna osoba (art. 75 ustawy z 28 .IV. 1936 roku prawo wekslowe t. j. Dz. U. z 2016roku, poz.160),
  4. składania oświadczenia w formie pisemnej przez osobę niemogącą pisać ( art. 79 ustawy Kodeks cywilny),
  5. Na pisemnych oświadczeniach zainteresowanego i pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne funkcjonariuszy policji(§ 16 ust.3 i §17 ust.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7. XII. 2018 roku w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno – Skarbowej oraz ich rodzin Dz. U. z 2018r. poz. 2373 ze zmianami),
  6. na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne żołnierzy (§18 ust.3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 10.II. 2012 w sprawie trybu postępowania i właściwości organów w sprawie zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych oraz uprawnionych członków ich rodzin t. j. Dz. U. z 2019roku poz. 2107ze zmianami ),
  7. na pisemnych zeznaniach świadków w postępowaniu o świadczenia emerytalne funkcjonariuszy (§ 11 ust.4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14. XII. 2018 w sprawie trybu postępowania i właściwości organu w sprawach zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin Dz. U. z 2018roku, poz. 2445),
  8. na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji; na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie (§ 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki Dz. U. z 2007roku, Nr 27, poz.185).