Get Adobe Flash player

zbiór worków po nawozach, folie od kiszonek

Uwaga! Z dniem 1 lipca wchodzi w życie zmieniona ustawa
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Od tego dnia całkowitej zmianie ulegnie system odbioru odpadów komunalnych. Dotychczas, właściciel nieruchomości miał obowiązek zawrzeć umowę z prywatnym przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Nowa ustawa zmienia dotychczasowy system w taki sposób, że teraz gmina stanie się właścicielem odpadów produkowanych na nieruchomościach zamieszkałych.

Funkcjonowanie nowego systemu gospodarki odpadami w gminie Boniewo, tak jak i w całej Polsce rozpocznie się od 1 lipca 2013 roku.

Zmiany istniejącego systemu są podyktowane wymogami przepisów unijnych i obowiązkiem dostosowania polskiego systemu prawa do uregulowań polityki ekologicznej, stosowanej w Unii Europejskiej. Zmiany te mają na celu długofalowe wdrażanie unijnej strategii gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi.

Drodzy mieszkańcy! Pamiętajcie, że jesteście zobowiązani wypowiedzieć dotychczasowe umowy zawarte z przedsiębiorcami zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym i złożyć do Urzędu Gminy Boniewo pierwszą deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieprzekraczalnym terminie do 20 maja 2013 r.

W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt gminy określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Druk deklaracji zostanie Państwu dostarczony do domu,a w jego wypełnieniu pomogą stażyści.