Get Adobe Flash player

Boniewo, dnia 18 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Boniewo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z2021r. poz. 741) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art.54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Boniewo:


1)uchwały Nr XIX/146/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap I;


2)uchwały Nr XIX/147/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap II;


3)uchwały Nr XIX/148/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny.


Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są wybrane tereny położone miejscowościach Boniewo, Arciszewo, Lubomin i Lubomin Leśny.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo (e-mail: Sekretariat@ug.boniewo.pl) w terminie do dnia9 czerwca 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,której dotyczy.


Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z2021 r. poz. 247) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójt Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:1)Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędu Gminy Boniewo jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.2)Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Boniewo, z siedzibą: ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo.3)Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.4)Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.5)Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.6)podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2021r. poz. 741).7)Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.8)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Boniewo: e-mail:inspektor@kiodo.pl

WÓJT GMINY BONIEWO
Boniewo, dnia 17 maja 2021 r.
I N F O R M A C J A

Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania w latach 2021-2023
Informuję mieszkańców gminy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków o przyznanie dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowanie udzielane będzie
na przedsięwzięcia w zakresie demontażu,zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Kwota dofinansowania
przedsięwzięcia wynosić będzie do 100 % kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.Środki stanowiące dofinansowanie pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie :

• wniosku o dofinansowanie na realizację prac związanych z demontażem, zabraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem azbestu

• kserokopii tytułu prawnego do nieruchomości objętej przedsięwzięciem,

• informacji o wyrobach zawierających azbest oraz oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających.

Nabór wniosków prowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój numer 4 dział inwestycji w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.z terminem realizacji w roku 2021.Dla planowanych przedsięwzięć w latach 2022 i 2023 ogłaszam nabór ciągły wniosków, zakończony 30 czerwca 2023 r.
Osoba do kontaktu: p. Paulina Mendelak /tel. 516 168 024/

Regulamin oraz załączniki do pobrania http://bip110.lo.pl/?app=aktualnosci&nid=5744


Zmiana organizacji pracy w NFOŚiGW na zdalną w związku z COVID-19
Portal Beneficjenta - Toruń

Silny deszcz z burzami: Stopień zagrożenia 1-Województwo Kujawsko-Pomorskie w tym Powiat Włocławski – prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadów miejscami 25 mm do 35 mm. Do wieczora opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 75 km/h.

Ważne:

od godz. 14:00:00  dnia 17.05.2021r.

do godz. 09:00:00  dnia 18.05.2021r.

Całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku(Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku) 54 230 65 10 lub 54 230 65 11, fax. 54 230 65 13, e-mail msk@kmpsp.wloclawek.pl oraz telefon alarmowy 998

Stopień zagrożenia: 1 Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Burze z gradem: Stopień zagrożenia 1-Województwo Kujawsko-Pomorskie w tym Powiat Włocławski prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadu od 15 mm do 20 mm lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 65 km/h, miejscami grad.
Ważne: od godz. 14:00:00  dnia 14.05.2021r. do godz. 22:00:00  dnia 14.05.2021r.

Całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego we Włocławku(Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP we Włocławku) 54 230 65 10 lub 54 230 65 11, fax. 54 230 65 13, e-mail msk@kmpsp.wloclawek.pl oraz telefon alarmowy 998

Stopień zagrożenia: 1 Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

           

Wójt Gminy Boniewo informuje mieszkańców Gminy Boniewo oraz osoby przebywające na terenie gminy, że w dniach 17-21 maja br. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE-SAREX – 21

            Elementami przedsięwzięcia będą epizody dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

            W związku z tym zostanie przeprowadzony  trening ćwiczebny systemu alarmowania i ostrzegania.

            Na podstawie § 10 ust. 3  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  7 stycznia 2013r.    w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach,  pragnę poinformować  mieszkańców, że w trakcie prowadzonego ćwiczenia będą włączone urządzenia alarmowe (syreny)gdzie będzie nadany sygnał ćwiczebny ogłoszenie alarmu (dźwięk modulowany przez okres trzech minut)

ALARM BĘDZIE MIAŁ TYLKO I WYŁĄCZNIE CHARAKTER ĆWICZEBNY!

            Zwracam się z prośbą do mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Boniewo o nietraktowanie emitowanych sygnałów w dniach 17-21 maja br. jako faktycznego zagrożenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie informuje, że prowadzi nabór uzupełniający do Dziennego Domu Pobytu.

Dzienny Dom Pobytu w Boniewie

W związku z realizacją projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”, współfinansowanego ze środków EFS zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie.

Dla kogo ? Dla osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego i zamieszkują na terenie gminy Boniewo

Dzienny Dom Pobytu zapewnia: możliwość spotkania się z innymi osobami, możliwość wzięcia udziału w terapiach zajęciowych i indywidualnych, możliwość skorzystanie z pomocy rehabilitanta, radcy prawnego darmowy dojazd i wyżywienie, wsparcie w postaci usług środowiskowych.

Jak skorzysta z udziału w projekcie ? Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie dostępny jest w siedzibie GOPS w Boniewie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Boniewo Do 31maja 2021 r. formularz wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w GOPS w Boniewie przy ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo w godzinach od 7:15 do 15:15.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i liczba uzyskanych punktów! W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie- 509-714-604

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.


Przerwa w dostawie energii elektrycznej wystąpi 21 maja 2021 roku w godzinach od 8:30 do 10 :00 u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej Anielin .

 

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane

Tadeusz Domański

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie