Get Adobe Flash player
email

NR 1

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Innowacje dla przedsiębiorczych” podczas którego zostaną przedstawione podstawowe informacje dotyczące rozwinięcia działalności z zakresu badań, rozwoju i innowacji. 

Termin webinarium: 27 stycznia 2021 r. godz. 10:00 -11:00

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=276

NR 2

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Praktyczne wskazówki i sposób poruszania się po systemie SL” podczas którego zostaną przedstawione praktyczne instrukcje nt. przygotowywania zapytań ofertowych i wypełniania przygotowanych wniosków o płatność.

Termin webinarium: 1 lutego 2021 r. godz. 10:00 -12:00     

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy (Zapisz się ) lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=274

NR 3

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Obowiązki i zasady działań informacyjno – promocyjnych w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich” podczas którego zostaną przedstawione informacje jak poprawnie promować i informować o unijnym dofinansowaniu.

Termin webinarium: 4 lutego 2021 r. godz. 10:00 -11:00 Szczegółowe informacje znajdują się w poniższym linku: http://mojregion.eu/index.php/rpo/szkolenia-i-konferencje?mmid=275

Rekrutacja odbywać się będzie poprzez formularz zgłoszeniowy lub mailowo na adres ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl

Do powyższych informacji można użyć logotypów znajdujących się w nagłówku wiadomości e-mail.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu

Z poważaniem

Paulina Molenda

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego
ul. Jagiellońska 9
85-067 Bydgoszcz
poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30

wtorek: 7.30-17.00

piątek: 7.30-14.00

tel. 52 327 68 84, 797 304 123

W dniu 25.01.2021  w godz. 8.00-11.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  PARUSZEWICE, ŁĄKI MARKOWE KOLONIA 

W dniu 29.01.2021  w godz. 10.00-12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ŁĄKI WIELKIE

 w godz. 12.00-14.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  LUBOMIN RZĄDOWY 6 

Tadeusz Domański

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

Zrobiło się biało ale widoki piękne.

Zapraszamy

Zdzisława Bywalska

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W grudniu 2020 roku zakończyliśmy realizację zadania .

Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak 87-800 Włocławek ul. Rybnicka 94

Opustoszały budynek otrzymał nowe przeznaczenie realizujące cele społeczne Gminy Boniewo oraz jej mieszkańców.

Projekt umożliwi realizację celu pomoc podopiecznym poprzez zapewnienie miejsc dziennego pobytu oraz usług opiekuńczych świadczonych, zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy .

Zdzisława Bywalska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo .

Trwają kolejne etapy prac budowlanych w budynkach świetlic objętych zadaniem . Planowany termin ich zakończenia marzec 2021 rok. Aktualnie przebieg prac przebiega bez zakłóceń .

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

budynek świetlicy Otmianowo.

budynek świetlicy Otmianowo.

budynek świetlicy Osiecz Wielki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.

W ramach utworzonego Klubu zaplanowano organizację Wigilii dla członków klubu i ich opiekunów .

Jednak zalecenia sanitarne związane z COVID 19 uniemożliwiły realizację zadania w planowanym zakresie . Z uwagi na powyższe pojęto po konsultacji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu decyzję o przekazaniu paczek Wigilijnych uczestnikom oraz ich podopiecznym .

Paczki zorganizowała i dostarczyła opiekun klubu Pani Dorota Gasińska transportem zorganizowanym przez Wójta gminy Boniewo.

Zorganizowana forma Wigilii została przyjęta z radością i wdzięcznością.

Zdzisława Bywalska

zdjęcia Dorota Gasińska
Zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
znak: WA.RET.070.1.450.4.2018 z dnia 18.12.2018 r. w okresie od 24.01.2021r. do 24.01.2022 r. wielkość cen i stawek opłat za wodę i ścieki kształtuje się odpowiednio:

 – cena za m3 wody wynosi 1,97 zł netto,

 – cena za m3 ścieków wynosi 4,07 zł netto.

bez tytulu 71ad1

Choceń,30 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty podmiotów innych niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Numer konkursu LGD:6/2020

Numer konkursu: RPKP.11.01.00-IZ.00-04-406/20

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

– kluby pracy,

– aktywizacja  społeczno-zawodowa(w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

CEL OGÓLNY LSR 1: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 1.2: Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

PRZEDSIĘWZIĘCIE LSR 1: Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej. (Typ 1d i 1e SZOOP) (PROJEKTY PODMIOTÓW INNYCH NIŻ LGD) http://www.kujawiaki.pl/konkursy/2492-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-6-2020.html