Get Adobe Flash player

31 stycznia 2020 roku odbyło się w świetlicy wiejskiej Kaniewo podsumowanie zadania ” Zorganizowanie warsztatów kulinarnych ” w ramach którego zorganizowano 84 godzin warsztatów kulinarnych .

W ostatnich warsztatach oraz podsumowaniu udział wzięli Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Boniewo Adam Ciesielski , Skarbnik Gminy Aleksandra Woźniak , sołtys sołectwa Jerzmanowo Józef Koralewski , koordynator projektu Zdzisława Bywalska sąsiedzi oraz członkowie rodzin beneficjentów projektu.

W trakcie prowadzonych warsztatów podziwialiśmy pasje oraz zaangażowanie osób biorących udział w  warsztatach  kulinarnych , integrację pokoleniową oraz aktywizację.

Umożliwiło to realizację celu projektu tj. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

logo

Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia . http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231985

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora w Osieczu Małym 32/7Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca zakupi i dostarczy wyposażenie bezpośrednio do siedziby Klubu Seniora
2) Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach Klubu Seniora,
3) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy,
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie w oryginalnych opakowaniach producenta,
5) Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
6) Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiązany jest do oznaczania wszystkich dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami oznaczania projektów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną ilość części zamówienia. Szczegóły zostały zwarte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1230996#

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o przystąpieniu do opracowania uproszczonych planów urządzania lasów, dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa , należących do osób fizycznych a zlokalizowanych na terenie powiatu Włocławskiego

http://boniewo.pl/portal/?attachment_id=17888

Wójt Gminy Boniewo informuje, że Gmina Boniewo prowadzi nabór uczestników do projektu Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo, realizowanego w Klubie Seniora w miejscowości Osiecz Mały .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Oś priorytetowa RPKP 09.00.00 Solidarne społeczeństwo.

Uczestnicy projektu :

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Gminy Boniewo (woj. kujawsko-pomorskiego) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która w dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie zgłasza dobrowolnie chęć udziału w nim oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym:
 2. osoby o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 3. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną i osoby z zaburzeniami psychicznymi (w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami psychicznymi)
 4. w sytuacji niewykorzystania założonych miejsc w projekcie osoby niewskazane powyżej
 5. Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie
  z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i  zwalczania  ubóstwa  z  wykorzystaniem  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020 to:
 6. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą
  z dnia 12 marca  2004  r.  o  pomocy  społecznej  lub  kwalifikujące  się  do  objęcia  wsparciem  pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych  w art.  7  ustawy  z  dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.:

1) ubóstwo;

2) sieroctwo;

3) bezdomność;

4) bezrobocie;

5) niepełnosprawność;

6) długotrwała lub ciężka choroba;

7) przemoc w rodzinie;

7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia   gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) (uchylony)

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizm lub narkomania;

14) zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa;

15) klęski żywiołowe lub ekologiczne.

b)  osoby,  o których  mowa w art.  1 ust.  2  ustawy  z dnia  13  czerwca  2003  r. 

o  zatrudnieniu socjalnym;

c) osoby  przebywające  w  pieczy zastępczej  lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające  trudności w pełnieniu funkcji  opiekuńczo-wychowawczych, 
o  których  mowa  w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

     d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i  zwalczania         demoralizacji  i przestępczości  zgodnie  z ustawą z dnia 26 października  1982 r.
o  postępowaniu  w sprawach nieletnich  ( Dz.U.2018.969 z późn. zm.)
e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych     ośrodkach socjoterapii, o  których mowa  w  ustawie  z  dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późniejszymi  zm.)
f)  osoby  z  niepełnosprawnością –osoby  z niepełnosprawnością  w  rozumieniu  Wytycznych  w zakresie realizacji  zasady  równości  szans  i  niedyskryminacji,  w  tym dostępności  dla  osób  z niepełnosprawnościami  oraz  zasady równości  szans  kobiet
i  mężczyzn  w  ramach  funduszy unijnych  na  lata  2014-2020 tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2019.1172 z późn. zm.),
a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy  z  dnia  19  sierpnia  1994  r.  o  ochronie  zdrowia  psychicznego  (Dz.U.2018.1878 z późn.zm.)

g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem
z niepełnosprawnością;

h) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie  z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz.U.2019.1482 z późn.zm.)

i) osoby niesamodzielne tj. osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów  operacyjnych  na  lata  2014-2020;

k) osoby odbywające kary pozbawienia wolności;

l) osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością tj. osoba pełnoletnia  opiekująca  się  osobą  niesamodzielną,  niebędąca  opiekunem  zawodowym
i niepobierająca  wynagrodzenia  z  tytułu  opieki  nad  osobą  niesamodzielną,  najczęściej  członek rodziny.

Szczegóły naboru oraz dokumenty naboru/ druki zostały zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie http://boniewo.pl/portal/wp-content/uploads/Regulamin-Boniewo-2-1.docx

Pragniemy poinformować, iż Gmina Boniewo uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 1 sierpnia 2019r. do31 lipca 2021r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,zamieszkujących Gminę Boniewo, poprzez utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora z 30 miejscami oraz stworzenie.wypożyczalni sprzętu wspomagająco-pielęgnacyjnego, w okresie 08.2019r.- 07.2021r.

Wartość projektu: 647 000,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 582 300,00 zł

W grudniu zakończyliśmy realizację zadania. W ramach spotkań warsztatowych odbyły się w okresie od czerwca do grudnia 2019 :

 • spotkania z dietetykiem
 • warsztaty rękodzieła,
 • warsztaty folklorystyczne ,
 • warsztaty wychowania fizycznego

W projekcie uczestniczyło 17 kobiet – wspaniałe osoby , które udowodniły , że wspólnie można wiele .

Został osiągnięty Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

Projekt zrealizowany przez Gminę Boniewo poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

Trwają roboty budowlane związane z realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700. W zakres zadania wchodzą dwa odcinki drogi gminnej o łącznej długości 1220 mb . Aktualnie wykonawca wykonuje podbudowę drogi na obydwu odcinkach . Zadania otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.