Get Adobe Flash player
bez tytuu 76c34

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru LGD: 2/2020/EFS/PG

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu   w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:  Usługi wzajemnościowe , samopomocowe;  lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  31.08.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 25.09.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2020 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w godzinach pracy biura tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30,  środa  od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00.http:// http://kujawiaki.pl/2423-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2020-efs-pg.html

  

W dniu 12.08.2020  w godz. 8.00-15.00 wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych  ze stacji transformatorowych  Kaniewo 2    

Link do strony ENERGA OPERATOR wyłączenia planowe i awaryjne   https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia

Mariusz Czyżnikiewicz

Technik ds. Linii Elektroenergetycznych
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

30 lipca 2020 roku odebrano i oddano do użytkowania zadanie Przebudowa drogi gminnej Wólka Paruszewska -Łąki Wielkie . Realizacja zadania umożliwiła podniesienie standardu drogi gminnej zmieniając nawierzchnię gruntową na asfaltową na długości 706 mb.

Umożliwiła utworzenie ciągu dróg łącząc miejscowości Boniewo, Wólka Paruszewska oraz Łąki Wielkie .

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych .

bez tytuu 76c34

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru LGD: 1/2020/EFS/PG

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu  w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  24.08.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 18.09.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2020 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki: ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w  godzinach pracy biura tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30,  środa  od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00. http://kujawiaki.pl/konkursy/2415-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2020-efs-pg.html

W sobotę 1 sierpnia 2020 r. o godz. 17:00 w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uruchomione zostaną syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego oraz mieszkańców stolicy, poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę, emitując dźwięk ciągły.

Dźwięk syren emitowany w rocznicę godziny ,,W” oraz zatrzymujący się w geście hołdu ludzie na ulicach polskich miast i wsi wpisują się na stałe w symbolikę obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego na terenie całego kraju.

PODSTAWA PRAWNA: § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96)

            Wójt Gminy Boniewo                                 Boniewo, dnia 20 lipca 2020 r.

        TIiRG.6720-1/2020

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boniewo

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Boniewo Uchwały Nr XIV/103/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boniewo.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo, 87-851 Boniewo,
ul. Szkolna 28 lub w formie elektronicznej na adres: gmina.sekretariat@boniewo.pl w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Boniewo.

Zgodnie z art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Boniewo: http://bip.boniewo.pl/?cid=255 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo.

Informuję o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, jeżeli wpłynie to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

                                                                       Wójt Gminy Boniewo

                                                                      mgr inż. Marek Klimkiewicz

Wójt Gminy Boniewo serdecznie dziękuje wszystkim mieszkańcom gminy za udział w II turze wyborów prezydenckich. Podobnie jak w I turze wyborów nasza gmina uzyskała najwyższą frekwencję w powiecie. Tak duża liczba głosujących mieszkańców jest dowodem nie tylko spełnienia obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem zaangażowania i dojrzałości naszych mieszkańców,
wdzięczności w stosunku do Strażaków–Ochotników, obywatelskiej, demokratycznej postawie, co świadczy o zaangażowaniu i trosce o przyszłość naszego kraju, a tym samym nas wszystkich.

Dzięki tak licznemu udziałowi w wyborach, udało się uzyskać największą frekwencję, która zapewniła nam otrzymanie wozu strażackiego z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Patriotyczna powinność i społeczna odpowiedzialność naszych mieszkańców napawa nas dumą i zasługuje na szczególne słowa podziękowania.

Jako Prezes Zarządu Gminnego OSP Boniewo pragnę serdecznie podziękować strażakom za pracę oraz czas poświęcony w dniu wyborów, za wypełnianie przez Strażaków–Ochotników misji „ze społeczeństwem i dla społeczeństwa!”.

Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni drogi na długości 706 mb . Realizacja zadania przebiega sprawnie zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zadania Włocławskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Nowej Wsi.

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych .