Get Adobe Flash player

Wąskotorówka już nie kursuje, ale są jeszcze jej pasjonaci.  Miłośnicy kolei wąskotorowej  zrobią podczas V Powiatowo-Gminnego Festiwalu Zespołów Weselnych w Boniewie dla mieszkańców i przybyłych gości fajną atrakcję – przejazdy Drezyną „STAŚ”. Zapraszamy

36821246_1781166938603641_1472578448521166848_n_373x280

Zakończył się realizowany przez Urząd Gminy projekt „Ferie z ekonomią II”

W I etapie (od 14 stycznia do 18 stycznia 2018 r.) w Szkole Podstawowej im. Obrońców Ziemi Kujawskiej odbywały się zajęcia. Prowadziły je mgr Ewa Banasiak – nauczyciel oraz Paulina Kowalska – studentka. Ich zadaniem było uświadomienie uczniom, że niezależnie od wybranej ścieżki edukacyjnej, zdobyta wiedza ekonomiczno-finansowa będzie pomocna w ich codziennym życiu. Grupa projektowa liczyła 19 uczniów z klas VII I VIII.

II etap projektu polegał na przygotowaniu modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności, którego celem jest pogłębienie zainteresowań młodzieży zagadnieniami ekonomicznymi, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej, w tym tej nabytej podczas zajęć prowadzonych w ramach Projektu i jej utrwalenie. Młodzież wykonała prezentację multimedialną modelu biznesowego oraz nakręciła krótki film, podczas którego zaprezentowała przedsięwzięcie przed potencjalnymi inwestorami. Podczas podsumowania I i II etapu projektu opiekun Ewa Banasiak przyznała Hubertowi Podolskiemu, Kacprowi Świeciakowi oraz Konradowi Jaroszewskiemu nagrody za wzorową aktywność na każdym etapie projektu.

Uczestnicy projektu systematycznie prowadzili również bloga. Wykazali się kreatywnością i dużym zaangażowaniem co zaowocowało przyznaniem głównej nagrody za oddanie charakteru i panującej podczas zajęć fantastycznej atmosfery. Laureatami zostali: Kacper Świeciak, Kacper Porosa, Dawid Ziemkiewicz, Natalia Wojciechowska, Magdalena Raczkowska, Hubert Podolski, Aleksandra Dylewska. W nagrodę otrzymali słuchawki Sony oraz pamiątkowe dyplomy laureata konkursu na najlepszy blog projektu ‘Ferie z ekonomią II” ufundowane przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi

5c405024aea91_o,size,969x565,q,71,h,edd7ee

Plakat BONIEWO v edycjaV PGFZ

Slajd1

plakat_500_plus_2019_3657d

Zarządzenie nr 19/2019
Wójta Gminy Boniewo Marka Klimkiewicza
z dnia 13 czerwca 2019

w sprawie zakazu podlewania ogrodów przydomowych , działkowych, terenów zielonych , terenów rekreacyjnych

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art.40 ust.3 i 4 oraz art.41 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r.poz.506) w związku z niedoborem wody na terenie gminy Boniewo zarządzam , co następuje :.

§ 1

Wprowadza się zakaz podlewania z gminnej sieci wodociągowej ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych oraz terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Boniewo od 13 czerwca 2019 roku do 31 sierpnia 2019 roku w godzinach od 07:00-23:00 .

§ 2

Kto narusza zakaz, o którym mowa w § 1 podlega karze grzywny do 5.000 PLN na zasadach określonych w Kodeksie wykroczeń (Dz.U.z 2019r. poz.821 )

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Boniewo

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

poziom_kolor
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny I
Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie będą realizowane na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) ,tj. obszar gmin: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek) określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR). Stowarzyszenie w ramach wdrażanej LSR ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych. W wyniku realizacji LSR, LGD wspiera działania przyczyniające się osiągnięcia jej celów ogólnych, którymi są:
I. Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
III. Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie, jakości życia mieszkańców
w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku.

W celu ogólnym pierwszym projekty finansowane ze środków LSR mają wzmacniać atuty obszaru, uznane za ważne i specyficzne przez mieszkańców, a także podejmować interwencje w obszarach, które są istotne i problematyczne, które stanowią ważny społeczny
i gospodarczy problem. Do problemów tych zalicza się wysoki wskaźnik bezrobocia, niski poziom wykorzystania terenów inwestycyjnych, niskie dochody mieszkańców obszaru LGD, brak zakładów przemysłowych, będących motorem rozwoju gospodarczego, niedostosowane kompetencje pracowników do potrzeb rynku pracy, utrzymanie się lub pogłębienie trendu emigracyjnego o charakterze zarobkowym wśród młodych mieszkańców LGD. Główne cele, jakie stawia przed sobą LGD to m.in.: wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR.
W ramach celu ogólnego pierwszego realizowanego są cztery zakresy tematyczne. Pierwszy zakres tematyczny dotyczywsparcia inwestycyjnego dla mikro i małych przedsiębiorstw.W dniu 18 kwietnia 2018 roku Stowarzyszenie podpisało umowę o dofinansowanie projektu grantowego: „Projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi 7”.Grantobiorcami projektów grantowych będą mikro i małe przedsiębiorstwa. Okres realizacji Projektu grantowegoto 01.01.2018 -31.12.2021r.Projekty będąwybierane i oceniane przez Radę LGD w oparciu o jej regulamin, procedury wyboru i oceny grantobiorców z zastosowaniem kryteriów wyboru grantobiorców. W ramach realizowanego projektu grantowego będą ogłaszane nabory, których celem jest poprawa konkurencyjności małych lokalnych firm. Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się
o granty w wysokości od 20 do 50 tys. przy poziomie dofinansowania do 85%. Planowany budżet na projekt grantowy wynosi łącznie 1 001 550,00 zł. Środki te pochodzą z RPO WK-P 2014-2020. Planujemy, iż wparciem zostanie objętych minimum 20 operacji.
Drugi zakres tematyczny dotyczy premii(operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa) oraz rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. W ramach tego zakresu tematycznego planowana ilość operacji, która zostanie objęta wsparciem wynosi 75szt. Z 40 operacji planowanych do wsparcia, polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – już 22 przedsiębiorcówpodpisało umowę o przyznanie pomocy. Z 35 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa –10-ciuprzedsiębiorców podpisało umowę o przyznanie pomocy. Stowarzyszanie w ramach realizacji LSR na podejmowanie działalności gospodarczej określiło kwotę wsparcia dla jednej operacji w wysokości 50 000,00 zł, natomiast na rozwijanie działalności gospodarczych maksymalna kwota wsparcia dla jednej operacji to 100 000,00 złotych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Razem LGD przeznaczyło na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach LSR środki w wysokości 5 000 000,00 zł – środki te pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Największe szanse wsparcia z budżetu LSR będą miały operacje, które będą dotyczyły następujących branż:
• opieka zdrowotna i pomoc społeczna (kody PKD z działów 86,87,88)
• budownictwa (Kody PKD z działów 41,42,43)
• konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (kod PKD 45.20Z)
• sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (Kod PKD 45.40Z)
• naprawa i konserwacja maszyn (kod PKD 33.12.Z)
• działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (kod PKD 81.30)
• działalność w zakresie architektury (kod PKD 71.11.Z)
• działalność związana z zakwaterowaniem (kody PKD z działu 55)
• działalność usługowa związana z wyżywieniem (kody PKD z działu 56)

Operacjom w ramach tych branż zostanie przyznanych dodatkowo 20pkt w ramach Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji na etapie oceny.
Również dodatkowo punktowane są osoby (wnioskodawcy w ramach premii), spełniający wymogi grupy defaworyzowanej wskazanej w LSR tj. (Kobiety, Osoby w wieku 50+, Osoby w wieku do 25 lat).
Trzecim zakresem tematycznym w ramach celu ogólnego pierwszego jest działanie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
– Kluby pracy,
– Aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).
Wparciem zostanie objętych 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Budżet LGD na wsparcie tego zakresu tematycznego to 1 690 081,00 zł. Środki te pochodzą z RPO WK-P 2014-2020. Tutaj wnioskodawcami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).Dofinansowanie jest przyznawane w wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych (Minimalna wartość projektu – 100 000,00 zł). Premiowane będą projekty wynikające z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji.

logo

nuty-ruchomy-obrazek-0068

V POWIATOWO-GMINNY FESTIWAL ZESPOŁÓW WESELNYCH

30 czerwca 2019 – boisko sportowe w Boniewie

„FESTYN NA POWITANIE LATA”

Starosta Włocławski oraz Wójt i Rada Gminy Boniewo zapraszają zespoły weselne do wzięcia udziału w festiwalu, który odbędzie się 30 czerwca 2019 w Boniewie podczas imprezy plenerowej

Informacja na temat festiwalu; nr telefonu 793981931

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca 2019 ;
nr telefonu 793981931.

Za udział zespołów w konkursie festiwalowym przewidziana jest odpłatność.
Możliwość zgłoszenia bezpośrednio w Urzędzie Gminy Boniewo

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – DOBRA ZABAWA GWARANTOWANA

Zaproszenie Boniewo-1

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!