Get Adobe Flash player

Aktualności

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo:

” § 11. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, wynikającą z jego konstrukcji eksploatacyjnej, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku”.

Wciąż wielu z nas zapomina, że toalety to nie miejsce, gdzie powinny trafiać resztki jedzenia czy odpady higieniczne,

Do sieci kanalizacyjnej, trafiają przedmioty i substancje, jak tłuszcze, farby, nawilżane chusteczki, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Mogą one spowodować zatkanie wewnętrznej kanalizacji w budynku, a nawet doprowadzić do poważnej awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne i bardzo kosztowne. Bywa także, że cofające się ścieki, zalewają piwnice, ogród lub ulicę, powodując duże straty materialne i zanieczyszczenie środowiska.

Co powinno bezwzględnie trafiać do kosza:

 • włosy, nawilżone chusteczki, materiały opatrunkowe, rajstopy, szmaty – bywają często przyczyną powstawania zatorów, gdyż łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury;
 • niedopałki papierosów, lekarstwa, farby oraz chemikalia i inne domowe środki czystości – zawarte w nich substancje chemiczne szkodą mikroflorze w oczyszczalni ścieków,
 • materiałów budowlanych – gruz, gips czy tynk opada na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
 • tłuszcze i oleje – tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Każdy większy przedmiot, jak pielucha, tampon, a nawet torebka foliowa, może spowodować zatkanie sedesu, a w najgorszym przypadku zablokowanie rury odpływowej i zalanie mieszkania ściekami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie informuje, że prowadzi nabór uzupełniający do Dziennego Domu Pobytu. Dzienny Dom Pobytu w Boniewie

W związku z realizacją projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”, współfinansowanego ze środków EFS
zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie.

Dla kogo ?
Dla osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego i zamieszkują na terenie gminy Boniewo
  Dzienny Dom Pobytu zapewnia:

• możliwość spotkania się z innymi osobami,
• możliwość wzięcia udziału w terapiach zajęciowych i indywidualnych,
• możliwość skorzystanie z pomocy rehabilitanta, radcy prawnego
• darmowy dojazd i wyżywienie,
• wsparcie w postaci usług środowiskowych.

Jak skorzysta z udziału w projekcie ?

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie dostępny jest w siedzibie GOPS w Boniewie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Boniewo Do 30 czerwca 2021 r. formularz wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w GOPS w Boniewie przy ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo w godzinach od 7:15 do 15:15. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i liczba uzyskanych punktów! ( Dysponujemy jeszcze 8 wolnymi miejscami ) W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie- 509-714-604
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie informuje, że Gmina Boniewo przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Program polega na bezpłatnym użyczeniu opasek życia dla mieszkańców Gminy.

Każda monitorowana osoba, posiada wygodną opaskę SOS, która pozwala, dzięki wbudowanym funkcjom na:

 • łatwa komunikacja – senior jest w stanie połączyć się z teleopiekunem za pomocą jednego przycisku. Bez konieczności wyjmowania telefonu.
 • lokalizator GPS – demencja i problemy z pamięcią to częsta dolegliwość osób starszych. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS, opaska SOS z łatwością lokalizuje miejsce przebywania seniora.
 • teleopaska SOS monitoruje również tętno i ciśnienie i sygnalizuje jego przekroczenie. Teleopiekun reaguje natychmiast i kontaktuje się z osobą.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby[1]:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym
  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

[1]              do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych (np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.)

Boniewo, dnia 18 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów położonych na obszarze gminy Boniewo wraz z prognozami oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z2021r. poz. 741) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art.54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Boniewo:


1)uchwały Nr XIX/146/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap I;


2)uchwały Nr XIX/147/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Boniewo i Arciszewo – etap II;


3)uchwały Nr XIX/148/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Lubomin i Lubomin Leśny.


Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są wybrane tereny położone miejscowościach Boniewo, Arciszewo, Lubomin i Lubomin Leśny.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo (e-mail: Sekretariat@ug.boniewo.pl) w terminie do dnia9 czerwca 2021r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,której dotyczy.


Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z2021 r. poz. 247) wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójt Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:1)Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędu Gminy Boniewo jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.2)Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Boniewo, z siedzibą: ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo.3)Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.4)Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.5)Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.6)podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2021r. poz. 741).7)Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.8)Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Boniewo: e-mail:inspektor@kiodo.pl

WÓJT GMINY BONIEWO
Boniewo, dnia 17 maja 2021 r.
I N F O R M A C J A

Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania w latach 2021-2023
Informuję mieszkańców gminy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków o przyznanie dofinansowania przedsięwzięć związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Dofinansowanie udzielane będzie
na przedsięwzięcia w zakresie demontażu,zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.
Kwota dofinansowania
przedsięwzięcia wynosić będzie do 100 % kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.Środki stanowiące dofinansowanie pochodzić będą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie :

• wniosku o dofinansowanie na realizację prac związanych z demontażem, zabraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem azbestu

• kserokopii tytułu prawnego do nieruchomości objętej przedsięwzięciem,

• informacji o wyrobach zawierających azbest oraz oceny stanu i możliwości użytkowania wyrobów zawierających.

Nabór wniosków prowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój numer 4 dział inwestycji w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.z terminem realizacji w roku 2021.Dla planowanych przedsięwzięć w latach 2022 i 2023 ogłaszam nabór ciągły wniosków, zakończony 30 czerwca 2023 r.
Osoba do kontaktu: p. Paulina Mendelak /tel. 516 168 024/

Regulamin oraz załączniki do pobrania http://bip110.lo.pl/?app=aktualnosci&nid=5744


Zmiana organizacji pracy w NFOŚiGW na zdalną w związku z COVID-19
Portal Beneficjenta - Toruń

dokument do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boniewo

http://bip110.lo.pl/?bip_id=5680&cid=121

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

20 kwietnia 2021 roku odebrano prace remontowo -modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Osieczu Wielkim .

Osiągnięto zakładane wskaźniki. Dzięki realizacji projektu udostępniona została przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki w Gminie Boniewo.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

16 kwietnia 2021 roku odebrano prace remontowo -modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Kaniewie .

Osiągnięto zakładane wskaźniki. Dzięki realizacji projektu udostępniona została przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Kaniewo w Gminie Boniewo.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego.