Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

SAM_1151

17 października 2018 roku oddano do użytkowania zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych Lubomin -Lubomin Leśny ”

W zakres zadania weszły dwie drogi gminne nr 191137C i 191140C o łącznej długości 2826 mb w zakresie : Drogi w ramach zadania uzyskały nawierzchnię asfaltową o szerokość pasa ruchu – -3,5 m- 5,0 m , Szerokość poboczy -2 x 0,75m,chodnik, peron ,znakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Zaprojektowane rozwiązania charakteryzują się trwałością technologiczną, gwarantującą utrzymanie rezultatów i celu realizacji projektu. Wykonanie zadania to kontynuacja podjętych przez Gminę działań w kierunku podniesienia parametrów technicznych drogi. Realizacja inwestycji przyczyniła się do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na drodze , likwidacji problemów, które wiązały się z użytkowaniem drogi. Realizacja projektu, w wyniku którego została wykonana nawierzchnia asfaltowa dróg na dł.2826mb spełniająca wymagania normatywne dla danej klasy dróg oraz prognozowanego charakteru ruchu, umożliwiła skrócenie czasu przejazdu pojazdów, zmniejszenie uciążliwości ruchu po przedmiotowym odcinku drogi oraz przyczyniła się do ograniczenia kosztów eksploatacji pojazdów.
SAM_1157 SAM_1153 SAM_1154 SAM_1148 SAM_1152

Zdzisława Bywalska


Projekt współfinansowany z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

SAM_1135 SAM_1131

16 października 2018 roku odebrano i oddano do użytkowania zadanie :”Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąki Wielkie i Sarnowo”. W ramach zadania wykonano przebudowę trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1438 mb.

Zakres robót objął
– drogę w miejscowości Sarnowo dł. 576 mb. Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy, dwustronne pobocza oraz znaki bezpieczeństwa ruchu .
– dwie drogi w miejscowości Łąki Wielkie dł.862 mb. Nawierzchnia jezdni beton asfaltowy, dwustronne pobocza oraz znaki bezpieczeństwa ruchu .

Zadanie dofinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SAM_1138 SAM_1132 SAM_1128

Zdzisława Bywalska

SAM_1086

W latach 2014 -2018 zostało przebudowanych 57 kilometrów dróg gminnych , drogi gruntowe uzyskały nawierzchnię asfaltową , podnosząc parametry techniczne dróg a tym samym zwiększając bezpieczeństwo użytkowników infrastruktury drogowej .

W roku 2018 zostanie oddanych do użytku 6,200 km dróg gminnych :

„Przebudowa dróg gminnych Lubomin -Lubomin Leśny” o łącznej długości 2826 mb ,dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

„Przebudowa dróg gminnych” o łącznej długości 1946 mb w tym
a/ Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębiec dł. drogi 425 mb
b/ Przebudowa drogi gminnej w m. Sarnowo dł. drogi640 mb
c/ Przebudowa drogi gminnej w m. Lubomin Rządowy dł.drogi 306 mb
d/ Przebudowa drogi gminnej w m. Arciszewo dł. drogi 575 mb

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąki Wielkie i Sarnowo”o łącznej długości 1438 mb Projekt dofinansowany ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zdzisława Bywalska

SAM_1089SAM_1080SAM_1085SAM_1079

SAM_10627 września 2018 roku Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz przekazał Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie sprzęt ratownictwa, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Przekazany sprzęt ratownictwa :
1.Rozpieracz ramieniowy z akcesoriami.
2.Hydrauliczne nożyce do cięcia .
3.Agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy min. ATO .
4.Zestaw węży hydraulicznych.

Zakup sprzętu współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości , którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Zdzisława Bywalska

SAM_1066 SAM_1058 SAM_1060 SAM_1063SAM_1069

Zadanie realizowane z dofinansowanie środków „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w wysokości 63, 63 % kosztów kwalifikowanych .

Aktualnie trwają roboty związane z realizacją zadania ” Budowa wielorodzinnych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały „.

W ramach zadania zostaną wybudowane cztery wielorodzinne oczyszczalnie ścieków w m. Osiecz Mały, Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki.

Planowany termin zakończenia zadania 28 września 2018 roku.

Celem operacji jest rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Boniewo poprzez budowę wielorodzinnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Osiecz Wielki, Otmianowo, Mikołajki, Osiecz Mały , budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Żurawice oraz przebudowę sieci wodociągowej- budowę węzłów wodociągowych na istniejących rurociągach w gminie Boniewo .

Zdzisława Bywalska

poziom_kolor

Pragniemy poinformować, iż realizujemy w partnerstwie projekt pt.:
„Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko- pomorskiego, Działanie 10.2.2 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 do czerwca 2020 r.
Celem projektu jest poprawa osiągnięć edukacyjnych u 1776 uczniów (872K, 904M) z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego poprzez rozwinięcie kompetencji kluczowych 1254 uczniów i doposażenie 13 Szkół Podstawowych w tym zakresie, rozwinięcie indywidualnego podejścia do 506 uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i doposażenie 9 Szkół Podstawowych w tym zakresie, wsparcie 18 uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemów oświaty, podniesienie świadomości z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego u 62 uczniów, utworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu w 13 Szkołach Podstawowych (12 pracowni przyrodniczych, 8 pracowni matematycznych) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 115 nauczycieli (101K). Czytaj więcej

bip_fotka.php

bip_fotka.php jako wielkanocne

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 3.000 PLN

15 marca 2018 roku rozpoczęły się zajęcia rękodzieła ludowego w ramach zadania „Rozwijamy zainteresowania , unikamy wykluczenia”.
W zajęciach trzy godzinnych prowadzonych przez Panią Agnieszkę Przybysz uczestniczyły dzieci z klas II i III Szkoły Podstawowej w Boniewie

Zorganizowano zajęcia z masy solnej , Decoupage / jajko wielkanocne/ Quilling/ zajączek wielkanocny / Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności manualne , uczyli się pracy w grupie .
W wyniku prowadzonych zajęć powstały samodzielne piękne prace wielkanocne .

W ramach zadania zostanie zorganizowanych 11 godzin zajęć rękodzieła ludowego oraz 22 godzin zajęć tanecznych . Zajęcia zostały skierowane do dzieci w wieku 6-13 lat z terenu Gminy Boniewo .

Koordynator Projektu Zdzisława Bywalska

bip_fotka.php zając wielkanocny

bip_fotka.php zajac wielkanocny 2

bip_fotka.php masa solna

bip_fotka.php masa solna 1

bip_fotka.php jako wielkanocne

bip_fotka.php jako wielkanocne 3

bip_fotka.php jako wielkanocne 2

bip_fotka.php jako wielaknocne 1

bip_fotka-php

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Szanowni Państwo!

W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat gminy, jej wad i zalet, jej dobrych i złych stron, szans i zagrożeń. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Proszę o wyrażenie opinii na temat wskazanych elementów związanych z funkcjonowaniem gminy stawiając znak X w odpowiedniej rubryce. Gdyby mieli Państwo dodatkowe uwagi, proszę zapisać je na odwrocie ankiety.

Ankiety proszę składać na adres Urzędu Gminy Boniewo 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28 lub osobiście do urzędu gminy Boniewo pok. nr 4 w terminie do 31 marca 2017 roku .

Osoba do kontaktu – Zdzisława Bywalska tel/fax 54 2840181 e-mail bywalska@wp.pl

Ankieta dotycząca problemów społeczno-gospodarczych na potrzeby Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023ankieta-rewitalizacji-boniewo-1

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!