Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

logo III

LGD Dorzecza Zgłowiączki

9 lipca zorganizowano drugie spotkanie w ramach warsztatów folklorystycznych  natomiast 11 lipca zorganizowano pierwsze spotkanie warsztatów rękodzieła ludowego .

Integracja i zaangażowanie  jakie towarzyszą uczestnikom zapewniają realizację zadania zgodnie z projektem a tym samy uzyskanie celu oraz wskaźników  projektu.

Warsztaty to wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym ale również miło spędzony czas i integracja .

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

 

Zdzisława Bywalska

rekodzieo1      SAM_1459    SAM_1457    rękodzieło2  SAM_1462   SAM_1463   SAM_1453  SAM_1456  SAM_1451  SAM_1455  zajęcia folklorystyczne 2

plakat mammografia Boniewo 2019

images

I N F O R M A C J A

 

 

Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania – 2020 rok

 

Informuję mieszkańców gminy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków o przyznanie dofinansowania  przedsięwzięć związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie transportu,  oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie do 100 % kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Środki stanowiące  dofinansowanie pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie :

 • wniosku o dofinansowanie na realizację prac związanych z demontażem,

zabraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem azbestu,

 • kserokopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym we

Włocławku w dziale budownictwa, zamiaru usunięcia wyrobów

zawierających azbest z budynku, lub kopii decyzji na wykonanie robót

budowlanych w przypadku robót wymagających takiej decyzji,

 • kserokopii tytułu prawnego do nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój numer 4  dział inwestycji w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

 wniosek Załącznik nr 1 wniosek na azbest

 

                                                                              Wójt Gminy Boniewo

                                                                                Marek Klimkiewicz

SONY DSC

numer ISBN 978-83-63041-11-3

 

Boniewo, dnia 10.07.2019 rok

Gmina Boniewo  zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza :

 1. ilość publikacji –1000  egzemplarzy,
 2.  twarda oprawa w kolorze czerwonym , opisy na oprawie tłoczone w kolorze złotym,
 3. Gmina udostępni  książkę  wyłącznie w formie papierowej . Książka składa się z 637 stron plus strona tytułowa ,
 4. Książka zawiera opisy, mapy, szkice, zdjęcia / kolor czarno-biały/  – pisane maszynowo oraz odręcznie .
 5. Termin realizacji zadania do 10 września   2019 rok.
 6. Format A 4
 7. Papier zwykły , kolor kremowy lub  ecru
 8. Informacja na pierwszej stronie książki o dofinansowaniu zadania zgodnie z przesłanym wzorem przez Zamawiającego
 9. W ramach oferty Wykonawca wykona opracowanie graficzne, redakcję, korekty, skład, druk , publikację  inne prace konieczne do opublikowania i wydania książki .
 10. Wykonawca dostarczy również publikację na nośniku elektronicznym w – 3 egz.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta:
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty min . 90 dni
 • termin realizacji .

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • Doświadczenie w wydrukowaniu co najmniej 1 publikacji w nakładzie co najmniej 500 sztuk każdej z tych publikacji (w tym raporty, broszury, książki , inne ) w ciągu ostatnich 3 lat .
 • Nie być powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni z warunku zostanie odrzucony z postępowania.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28  bądź dostarczona osobiście  w sekretariacie Urzędu gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , Boniewo Lu b na adres inwestycje_ug@interia.pl

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2019  roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100 %.

Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  o czym poinformuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli  oferty   oraz zamieści informację na www.bip.boniewo.pl

formularz cenowy  oświadczenie załącznik do oferty  załączniki 2

SAM_1440

 

8 lipca 2019 roku Gmina zakupiła wykaszarkę  łańcuchową .

Zakup maszyny przyczyni się do utrzymania poboczy dróg gminnych a tym samy do zwiększenia  bezpieczeństwa ruchu  i poprawy estetyki Gminy .

Zdzisława Bywalska

SAM_1443   SAM_1439  SAM_1440  SAM_1445  SAM_1438

 

indeks                        prow-2014-2020-logo-achromatyczne

 

 

 

SAM_1415

 

5 lipca 2019 roku odebrano i oddano do użytkowania dwie drogi gminne o łącznej długości 2,222km .

Realizacja zadania umożliwiła realizację zakładanego celu tj.  poprawę jakości życia mieszkańców poprzez przebudowę dróg gminnych ,co przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu do świetlic wiejskich w miejscowościach Osiecz Mały, Osiecz Wielki.

 

Zadanie to  również  poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie  spójnej , zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym odbywającego się ruchu samochodowego .

 

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w wysokości do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

Zdzisława Bywalska

SAM_1418   SAM_1421    SAM_1422    SAM_1430   SAM_1431     SAM_1434SAM_1437   SAM_1424

 

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Z powodu wystąpienia w okresie 21 marca – 30 czerwca 2019 r. na terenie gminy Boniewo niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – susza. Rolnicy poszkodowani przez suszę proszeni są o składanie wniosków strat w Urzędzie Gminy Boniewo w pok. nr 9. do 12 lipca 2019 r.

We wniosku należy podać wszystkie uprawy w gospodarstwie, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem składanym do ARiMR o dopłaty w 2019 r. ponadto rolnicy posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt (średnią) z 3 ostatnich lat. Ksero wniosku o dopłaty bezpośrednie do wglądu.

Na podstawie wniosku wypełniony zostanie protokół.

Wniosek- wiosenne susza 2019

poziom_kolor

logo

SAM_1394 SAM_1402

27 czerwca 2019 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Warsztaty aktywizacyjne – kierunek w przyszłość

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Projekt ma na celu podjęcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej na obszarze Gminy Boniewo

W ramach pierwszych warsztatów od 27 czerwca do 2 lipca 2019 przeprowadzono:
– spotkanie z psychologiem
– dwa spotkania warsztatów wychowania fizycznego prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego zajęcia ogólnoruchowe
– pierwsze warsztaty folklorystyczne prowadzone przez osobą posiadające wiedzę w zakresu tradycji i kultury regionu który przybliży uczestnikom folklor i kulturę regionu

Warsztaty to wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym ale również miło spędzony czas i integracja .

Zdzisława Bywalska

SAM_1392 SAM_1391 SAM_1400 SAM_1401 SAM_1403 SAM_1404 SAM_1413

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!