Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

W dniu 14.07.2021  w godz. 9.00-14.00 wystąpi przerwa w dostawie

energii elektrycznej u odbiorców zasilanych ze stacji

transformatorowej  LUBOMIN 2 WIEŚ obwód 100

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane

Tadeusz Domański

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Karlinie. Już 1 lipca ruszy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
 Wiadomość z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie:

Szanowni Państwo, 

Na naszym kanale youtube pojawił się film dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca br. 


Razem zadbajmy o powietrze, którym oddychamy! 
Link do filmu znajdziecie Państwo tu -> https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk <- 

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół CEEB
 
GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa


Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo:

” § 11. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, wynikającą z jego konstrukcji eksploatacyjnej, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku”.

Wciąż wielu z nas zapomina, że toalety to nie miejsce, gdzie powinny trafiać resztki jedzenia czy odpady higieniczne,

Do sieci kanalizacyjnej, trafiają przedmioty i substancje, jak tłuszcze, farby, nawilżane chusteczki, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Mogą one spowodować zatkanie wewnętrznej kanalizacji w budynku, a nawet doprowadzić do poważnej awarii, której usunięcie bywa nieprzyjemne i bardzo kosztowne. Bywa także, że cofające się ścieki, zalewają piwnice, ogród lub ulicę, powodując duże straty materialne i zanieczyszczenie środowiska.

Co powinno bezwzględnie trafiać do kosza:

 • włosy, nawilżone chusteczki, materiały opatrunkowe, rajstopy, szmaty – bywają często przyczyną powstawania zatorów, gdyż łączą się w sploty i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury;
 • niedopałki papierosów, lekarstwa, farby oraz chemikalia i inne domowe środki czystości – zawarte w nich substancje chemiczne szkodą mikroflorze w oczyszczalni ścieków,
 • materiałów budowlanych – gruz, gips czy tynk opada na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory,
 • tłuszcze i oleje – tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice. To przyspiesza konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

Każdy większy przedmiot, jak pielucha, tampon, a nawet torebka foliowa, może spowodować zatkanie sedesu, a w najgorszym przypadku zablokowanie rury odpływowej i zalanie mieszkania ściekami.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020 – CEL OGÓLNY 1 

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

Cel ogólny 1 i cele szczegółowe 1.1, 1.2

Cel ogólny 1 – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel odnosi się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego oraz przedsiębiorczości na obszarze LGD, czego skutkiem będzie zmniejszenie bezrobocia na terenie objętym LGD. Jest to niezwykle ważne w kształtowaniu dalszego rozwoju gmin.

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD

Cel jest realizowany poprzez wspieranie rozwoju nowych i istniejących firm, a tym samym ma wpływ na zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na terenie LGD. Dzięki malowniczym krajobrazom, walorom przyrodniczym i kulturowym możliwe jest rozwinięcie usług okołoturystycznych w tym bazy noclegowej, gastronomicznej itp. Cel ten jest realizowany także poprzez działania inwestycyjne podjęte przez osoby i firmy chcące rozpocząć działalność w kierunku nierolniczym.

Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Cel jest realizowany poprzez działania z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszaru działania LGD. Miarą ich efektywności jest wzrost wiedzy i świadomości wyżej wskazanych osób poprzez m.in. doradztwo zawodowe, trening interpersonalny, szkolenia komputerowe, trening gospodarowania budżetem domowym, poradnictwo indywidualne, szkolenia teoretyczne, co w rezultacie przyczynia się do zmniejszenia wskaźnika bezrobocia w regionie objętym LSR.

W ramach celu ogólnego 1 realizowane jest Przedsięwzięcie 1. – Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej.

Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Typy projektów:

 • Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe), projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów grantowych.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działanie LEADER, cel szczegółowy 6B „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”, w ramach priorytetu 6 „Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”.

Operacje:

 • podejmowanie działalności gospodarczej,
 • rozwijanie działalności gospodarczej.

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Typy projektów:

 • Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
 • kluby pracy,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne).

Ten typ projektów realizowany jest w ramach projektów konkursowych.

CEL OGÓLNY 1 – zaplanowane konkursy w 2021 roku

 • Podjęcie działalności gospodarczej – ogłoszenie konkursu w II połowie 2021 roku
 • Rozwój działalności gospodarczej – ogłoszenie konkursu w II połowie 2021 roku

Na podjęcie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących działania w tym zakresie kwota dofinansowania (Premia) wynosi 50 000,00 zł.

Środki w Premiach wypłacane są w dwóch transzach:

I transza          80% przyznanej kwoty pomocy (40 000,00 zł),

II transza         20% przyznanej kwoty pomocy (10 000,00 zł).

Źródłem finansowania wsparcia jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: jest obywatelem państwa członkowskiego UE, jest pełnoletnia, miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Głównym warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest podjęcie działalności gospodarczej we własnym imieniu, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo przedsiębiorców, i jej wykonywania do dnia, w którym upłyną 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

Dofinansowanie należy przeznaczyć na zakup nowych maszyn lub wyposażenia albo na zakup robót budowlanych lub usług.

Na rozwój działalności gospodarczej poziom dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych ale nie więcej niż 100 000,00 zł.

Źródłem finansowania wsparcia jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działanie LEADER – rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych do których zalicza się m.in.:

 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup nowych maszyn i wyposażenia, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne dla osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Więcej informacji o działalności LGD na stronie http://www.kujawiaki.pl/ lub pod numerem telefonu 54 284 66 69.

27 maja 2021 roku Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz oraz Skarbnik Aleksandra Woźniak podpisali umowę na dofinansowanie zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żurawice .

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 179.820 PLN z zakresu poprawa jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg .

Planowana realizacja zadania do 31 października 2021 roku

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru LGD: 2/2021/EFS/PG

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,

b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:  Usługi wzajemnościowe , samopomocowe;  lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na    obszarze LGD

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  12.07.2021 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 05.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – IV kwartał 2021 r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w godzinach pracy biura tj. w poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.30,  wtorek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00.

http://kujawiaki.pl/konkursy/2576-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2021-efs-pg.html

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie informuje, że prowadzi nabór uzupełniający do Dziennego Domu Pobytu. Dzienny Dom Pobytu w Boniewie

W związku z realizacją projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”, współfinansowanego ze środków EFS
zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie.

Dla kogo ?
Dla osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności życia codziennego i zamieszkują na terenie gminy Boniewo
  Dzienny Dom Pobytu zapewnia:

• możliwość spotkania się z innymi osobami,
• możliwość wzięcia udziału w terapiach zajęciowych i indywidualnych,
• możliwość skorzystanie z pomocy rehabilitanta, radcy prawnego
• darmowy dojazd i wyżywienie,
• wsparcie w postaci usług środowiskowych.

Jak skorzysta z udziału w projekcie ?

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie dostępny jest w siedzibie GOPS w Boniewie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Boniewo Do 30 czerwca 2021 r. formularz wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć w GOPS w Boniewie przy ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo w godzinach od 7:15 do 15:15. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i liczba uzyskanych punktów! ( Dysponujemy jeszcze 8 wolnymi miejscami ) W przypadku pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się telefonicznie- 509-714-604
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Karlinie. Już 1 lipca ruszy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków