Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej
lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet.

1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe
z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij
za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR

3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

– pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

– wysłanie pocztą,

– złożenie poprzez platformę ePUAP,

– przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR
w terminie późniejszym.

Adresy skrytek ePUAP (dla osób które posiadają Profil Zaufany) oraz adresy e-mail biur powiatowych dostępne są tutaj.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez Internet, do czego zachęcamy. W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu (jeżeli potwierdzenia są przewidziane/niezbędne w procesie obsługi sprawy).
Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL

tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, bardzo proszę o przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku drogą mailową na adres placówki: sp.boniewo@interia.pl lub wiadomością MMS na numer szkolny: 513 083 977 do końca marca. Oryginały wniosków i inne dokumenty oddadzą Państwo po całej akcji do sekretariatu ZS w Boniewie. Bardzo proszę o wyrozumiałość.Wzór wniosku na stronie internetowej szkoły zsboniewo

Zespół Szkół w Boniewie
ul. Szkolna 32
87-851 Boniewo

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz

wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi

rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu

zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków

zawiesza się działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz

wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi

rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu

zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków

zawiesza się działanie projektu wdrażanego w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  „Równy start – lepsze jutro – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół z terenu ORSG Powiatu Włocławskiego”.

Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.

przerwy w dostawie energii elektrycznej

u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych

W dniu 10.03.2020  w godz. 8.00-12.00             

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SARNOWO 1,2 k/Osiecza

W dniu 11.03.2020  w godz. 8.00-12.00             

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ŁĄKI ZWIASTOWE 1,2,

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania „ Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo – Kłobia nr 191102C od km 0+000 do km 0+502 . W zakres zadania wchodzi droga gminna o długości 502 mb w zakresie : Etapy realizacji zamówienia : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Nawierzchnia jezdni 4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 5. Roboty wykończeniowe , .

Zadania otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235934

31 stycznia 2020 roku odbyło się w świetlicy wiejskiej Kaniewo podsumowanie zadania ” Zorganizowanie warsztatów kulinarnych ” w ramach którego zorganizowano 84 godzin warsztatów kulinarnych .

W ostatnich warsztatach oraz podsumowaniu udział wzięli Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Boniewo Adam Ciesielski , Skarbnik Gminy Aleksandra Woźniak , sołtys sołectwa Jerzmanowo Józef Koralewski , koordynator projektu Zdzisława Bywalska sąsiedzi oraz członkowie rodzin beneficjentów projektu.

W trakcie prowadzonych warsztatów podziwialiśmy pasje oraz zaangażowanie osób biorących udział w  warsztatach  kulinarnych , integrację pokoleniową oraz aktywizację.

Umożliwiło to realizację celu projektu tj. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

logo