Get Adobe Flash player

Zdzisława Bywalska

dniu 5.11.2020  w godz. 8.30-11.30  –   przerwa w dostawie energii elektrycznej         

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej BIERZYN 3 obwód 100

Informacje pod adresem  https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane

Tadeusz Domański

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

Powiatowy lekarz Weterynarii we Włocławku przypomina właścicielom o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie

zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt :

  1. psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

Dziś (21 października) rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował też nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

Jak podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach programu „Czyste Powietrze”.

„Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem, który ograniczamy, inwestując w termomodernizację polskich domów jednorodzinnych i wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz montaż odnawialnych źródeł energii” – mówi szef resortu klimatu i środowiska.

„Razem z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej jesteśmy przygotowani do obsługi drugiej części programu „Czyste Powietrze”. Realizacja zadań, związanych z ustalaniem przez gminy dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i wydawaniem zaświadczeń uprawniających do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania, wymaga aktualizacji oprogramowania w gminach. W ramach wewnętrznych regulacji i zasad współpracy z dostawcami IT, gminy od dwóch tygodni mogą pobierać aktualizację systemu” – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Współpraca z gminami

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej częściprogramu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformęePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.

Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r. nowych zasadach w programie „Czyste Powietrze” 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). Nabór do drugiej części programu, zakładającej podwyższony poziom dofinansowania, rusza 21 października 2020 r. w godzinach popołudniowych.

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania (część pierwsza programu). To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozliczeniu PIT – dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Nadal funkcjonuje też osobna infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).

Przydatna pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,na dzień inauguracji drugiej części programu „Czyste Powietrze” 2.0,przygotował także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie–na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji – ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

Innym udogodnieniem dla beneficjentów „Czystego Powietrza” jest możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie sześć miesięcy.To rozwiązanie dotyczy sytuacji niezależnych od beneficjenta, w szczególności ze względu na epidemię COVID-19. Chcąc wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, konieczne będzie złożenie stosownego wniosku do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,który oceni jego zasadność i podejmie decyzję.Zmiana dotyczy umów zawartych w ramach wszystkich dotychczasowych wersji programu.

NFOŚiGW przypomina też, że od niedawna dostępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl –nowa lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki okiennej i drzwiowej. Jednocześnie to narzędzie dla producentów, których Narodowy Fundusz zaprasza do współtworzenia listy przez zgłaszanie urządzeń i materiałów.Ogólnopolski wykaz ma charakter informacyjny i powstaje, przy współpracy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, na bazie dotychczasowej strony (www.czyste-urzadzenia.ios.edu.pl) obejmującej tylko część urządzeń kwalifikowanych w programie „Czyste Powietrze”, która jest widoczna w okresie przejściowym, czyli do czasu zapełnienia się nowej listy ZUM.

***

„Czyste Powietrze” to program z budżetem 103 mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepłai poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.Do 16października 2020 r.– za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – złożono w sumie ponad 172tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę prawie 3,3 mld zł.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze”:
www.czystepowietrze.gov.pl

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia

20 października 2020 roku zawiesza się czasowo od 21 października

2020 roku do odwołania działalność Klubów Seniora w miejscowościach

Osiecz Mały oraz Łąki Wielkie

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

Ogłoszenie o naborze wniosków

bez tytuu 87024

Numer naboru LGD:1/2020/EFRR/PG

Typ projektu: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie:Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej

Cel ogólny: Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR

Cel szczegółowy:Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa7:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy działania:Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –09.11.2020r.

Termin, do którego można składać wnioski –04.12.2020r.

Termin rozstrzygnięcia naboru –I kwartał 2021r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego12, 87-850 Choceń w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00, wtorek od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00

http://www.kujawiaki.pl/konkursy/2456-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2020-efrr-pg.html

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu powierzchnia zabudowy budynku 354 m2 zostanie zaadoptowana na Dzienny Dom Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych.

Zakres robót budowlanych : 1. Roboty remontowe wewnętrzne 2. Wykonanie ścian działowych i sufitów o konstrukcji lekkiej , okładziny 3. Roboty gipsowe, 4. Roboty posadzkarskie 5. Roboty malarskie 6. Stolarka drzwiowa, 7. Stolarka okienna, 8. Roboty branżowe sanitarne 9. Roboty branżowe elektryczne

Projekt ma na celu pomoc podopiecznym poprzez zapewnienie miejsc dziennego pobytu oraz usług opiekuńczych świadczonych, zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy .

Zdzisława Bywalska

Celem realizacji zadania jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

To również poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów Gminy.

W ramach realizacji zadania pięć odcinków dróg gminnych uzyska nawierzchnię asfaltową w tym:

a/ Droga gminna Osiecz Wielki-Żurawice dł.150 mb miejscowość Osiecz Wielki

b/ droga gminna Bierzyn-Osiecz Wielki dł. 220 mb, miejscowość Bierzyn

c/ droga gminna w m. Arciszewo dł. 200mb,

d/ droga gminna Łąki Markowe- Łączewna I dł. 300 mb, miejscowość Łąki Markowe

e/ droga gminna Grójczyk –Sułkówek etap I o długości 750 oraz etap II o dł. 450 mb

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Zdzisława Bywalska

Kolejnym etapem realizacji zadania jest dostawa krzeseł do jadalni oraz wyposażenia do stołówki Szkoły Podstawowej w Boniewie.

realizacja zadania umożliwiła poprawę standardu pomieszczeń stołówki oraz jadalni  szkolnej , wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Gmina Boniewo na realizację zadania otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w roku 2020 w wysokości 80.000 PLN.

Zdzisława Bywalska