Get Adobe Flash player

SAM_1412

1 lipca 2019 roku oddano do użytkowania drogę w miejscowości Sułkówek. Zadanie zostało zrealizowane w dwóch etapach . W 2018 roku wykonano podbudowę drogi , natomiast w 2019 na podbudowie wykonano nawierzchnię asfaltową . Droga o długości 836 mb .
Realizacja projektu umożliwiła zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg,
● Podniesienie standardów technicznych dróg a co za tym idzie ich parametrów użytkowych,
● Rozwój spójnej sieci dróg publicznych poprzez poprawę połączeń dróg gminnych z drogami wyższej kategorii,
● Zwiększenie płynności ruchu,
● Efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację zadnia .
● zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym

Zdzisława Bywalska
SAM_1411SAM_1406 SAM_1408SAM_1410

30 czerwca 2019 roku o godzinie 15:30 na boisku sportowym w Boniewie odbył się Festiwal Zespołów Weselnych. To już piąta jego edycja. Celem była zabawa poprzez muzykę, którą proponują zespoły weselne i na pewno się to udało. Mimo upalnej pogody przed sceną zgromadziła się dość liczna publiczność. Festiwal prowadziły prezenterki Radia HIT. Podczas festiwalu wystąpili: Wokal, Łukasz Głazik, Tryton, Ivent, Wodnik, Mezar.

Na mieszkańców Powiatu Włocławskiego czekały również konkursy z Radiem Hit, degustacja ciast weselnych – przygotowanych przez Gminną Radę Kobiet w Boniewo oraz KGW sołectwa Osiecz Mały „Osieczczanki”, była tradycyjna boniewska grochówka, gastronomia, wesołe miasteczko.

Na godzinę 18:30 zaplanowano koncert finalisty IV edycji. O 19:30 nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Puchary i dyplomy wręczali: Starosta Włocławski – Roman Gołębiewski, Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Boniewo – Adam Ciesielski, Radna Powiatowa – Anna Kozłowska – I miejsce zajął zespół IVENT, II – WODNIK, III – TRYTON, IV – ŁUKASZ GŁAZIK, V – MEZAR, VI – WOKAL. Do godziny 23.30 mieszkańcy i przybyli goście bawili się z zespołem IVENT.

logo III>

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny II
Celem ogólnym II LSR jest:
II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Cel ten ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych.
Typy projektów, które będą realizowane w celu ogólnym drugim to:
A)działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (Rewitalizacja) – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Oczekiwanym efektem realizacji projektów w ramach tego typu będzie m.in.: wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez uczestnictwo osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym, wzrost zatrudnienia, ożywienie gospodarcze, a także wzrost potencjału gospodarczego poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Koleje typy projektów w ramach celu ogólnego II będą realizowane w trybie grantowym:
B) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
-kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
-i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
C) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
– Usług wzajemnościowych, samopomocowych,
– lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
-inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.

W okresie III/IV kwartał 2019 roku,LGD planuje ogłosić konkursy w ramach wskazanych typów projektu.

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU A (Rewitalizacja):
Beneficjentami mogą być:
• Jednostki samorządu terytorialnego,
• Związki jednostek samorządu terytorialnego,
• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• Samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu jednostek nieposiadających osobowości prawnej składa jednostka samorządu terytorialnego),
• Organizacje pozarządowe,
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• Instytucje otoczenia biznesu,
• Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Grupa odbiorców – mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Dorzecza Zgłowiączki.
Maksymalny poziom dofinansowania – 95%
Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich polegać będzie na:
• rozbudowie i nadbudowie budynków lub obiektów,
• modernizacji budynków lub obiektów,
• przebudowie budynków lub obiektów,
• adaptacji budynków lub obiektów,
• remoncie budynków lub obiektów oraz
• zagospodarowaniu przyległego otoczenia.
Przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizowanym.
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej- nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizacyjnego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach osi priorytetowej 7.

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU B oraz C:
Kto może składać wniosek o powierzenie grantu:Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Projekt może być skierowany do następującej grupy odbiorców:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR
-otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące funkcje opiekuńcze

Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego grantem – 95 %, przy założeniu, że kwota grantu wyniesie nie więcej niż 50 000,00 zł.

Klub młodzieżowy – odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym tj. od6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Klub młodzieżowy w swojej działalności zakłada realizację następujących celów:
– wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
– pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
– wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
– kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych
– wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
– zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań
W ramach klubu może być realizowany program rówieśniczy, który polega na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, m.in.:
– edukacyjnej
-działania o charakterze socjoterapeutycznym (promowanie pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi)
– profilaktycznej – promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych
– mediacyjnej – rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych w sytuacjach problemowych

Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, które mogą uzyskać wsparcie w ramach zakresu tematycznego – i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym to:
– organizowanie i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej
– organizowanie i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
– organizowanie i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem :
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych mogą dotyczyć:
– organizacji i finansowania kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,
– organizacji i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby
prowadzącej grupę.

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej mogą dotyczyć:
– koszty zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
Animator/lider – jest to osoba przyczyniająca się do:
• ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;
• inicjowania powstawania grup obywatelskich;
• motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne;
• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;
• wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;
• budowanie lokalnych koalicji;
• moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;
• pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę;
• animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej mogą dotyczyć:
– edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych
i debat społecznych dla mieszkańców;
– organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;
– inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

Spotkanie/szkolenie informacyjne do naboru wniosków 5/2019 rozwój działalności gospodarczej

W dniu 12 lipca 2019r. Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w organizuje spotkanie/szkolenie informacyjne dotyczące ogłaszanego naboru5/2019- w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza zgłoszeniowego, pocztą elektroniczną zglowiaczka@wp.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście do03.07.2019r.W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

zgłoszenie na szkolenie-1

Szkolenie z biznesplanu- rozwój działalności gospodarczej

W dniu 18 lipca 2019 roku Stowarzyszenie Dorzecza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki organizuje szkolenie z zakresu biznesplanu w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operację w tym zakresie.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się na szkolenie, zapisy przyjmowane będą telefonicznie (54 284 66 69) i po złożeniu formularza rekrutacyjnego pocztą elektroniczną zglowiaczka@wp.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście do 3 lipca 2019r.W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji podczas zgłoszenia, celem odpowiedniego przygotowania miejsca spotkania.Liczba miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszenia. Zapraszamy.

zgłoszenie na szkolenie

W dniu 23 czerwca 2019 na terenie naszej gminy nad Jeziorem Grójec odbyły się pierwsze wędkarskie zawody spławikowe o Puchar Wójta Gminy Boniewo. W pomocy Organizacji tych zawodów brali udział Tadeusz Dalentka i Marcin Stawicki W turnieju tym  mogli wziąć udział wszyscy wędkujący mieszkańcy posiadający aktualne pozwolenie na wędkowanie na tym zbiorniku na bieżący rok. Do rywalizacji przystąpiło 23 wędkarzy. Tego dnia ryba nie chciała współpracować mimo to udało się na niektórych stanowiskach uzyskać wyniki powyżej 2kg.

Pierwsze miejsce zdobył Tadeusz Dalentka, drugie Marcin Stawicki, trzecie natomiast Marek Stawicki. Kolejni zawodnicy posiadali zbliżone wyniki.

Pan Wójt Marek Klimkiewicz i Pan Przewodniczący Rady Gminy Adam Ciesielski poświęcili swój cenny czas, energie i razem z sędzią głównym uczestniczyli w ważeniu ryb na stanowiskach wędkarskich.

Następnie odbyło się ognisko oraz wręczenie i uhonorowanie zwycięzców. Puchary zostały wręczone za 1,2,3 miejsce  oraz za „13”-ste pechowe miejsce, które okazało się szczęśliwe, a także dla najmłodszego uczestnika zawodów i za największą rybę po za tym  wszyscy zawodnicy  zostali nagrodzenie.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w imprezie miejmy nadzieje, że wpisze się ona w coroczny kalendarz imprez Naszej Gminy a frekwencja będzie coraz większa i zaszczepimy w gronie młodych osób pasje jaką jest wędkarstwo. Recenzja Marcin Stawicki

64843656_1242546109252218_4917927554683240448_n 64856750_2373672419512022_525098870498131968_n 64902662_689374204846862_4520236608393314304_n 64910668_340101793550369_3417767543446700032_n 64916111_526538584549547_3830637299297681408_n 64918583_392688388121971_351287806091329536_n 64922838_1204308576408015_2761747538506678272_n 64925788_641030343079561_5363853290104684544_n 64972326_354979075185397_4748685944637358080_n 64979778_1130194090501047_2077980644675158016_n 65001278_2956028384437311_4483264898549153792_n 65009420_2367776406845373_1563117608956329984_n 65042044_2030183533944062_2560888913258348544_n 65052016_2313228458936658_8649411677072130048_n 65085750_795327190861344_3112016715794350080_n 65090928_387907988735568_2623161480874295296_n 65095598_515064952567133_7742445692328607744_n 65183251_2335776943154512_5945748065095778304_n 65186759_2585188458187372_174495501805158400_n 65186926_1670422839767787_7598783799396139008_n 65260445_477319033035620_6936392944911908864_n 65260859_200066454244502_6581046536459780096_n 65262177_319640685578354_2297607804560605184_n 65289066_1554570371341191_4876535528922546176_n 65298799_462927937836309_125458253868957696_n 65391067_1551008621698364_9192373870605107200_n 65393782_498304764043937_1150451288526290944_n 65683113_344821712810102_2093792721394204672_n

logo II

Choceń, dnia 26.06.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Nr konkursu LGD: 5/2019

Termin składania wniosków: od dnia 22 lipca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godz.17:00

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30
środa od 7.30 do 17.00
piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: Refundacja

Zakres tematyczny operacji:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia- zostały określone w załączniku nr 14 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji– stanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2 176 466,00 PL
Intensywność pomocy:
a) nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych

Maksymalna kwota wsparcia: do 100 000,00zł.
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD – www.kujawiaki.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:
– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl
– Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu
– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.
Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
3. Wzór Biznesplanu.
4. Biznesplan tabele finansowe.
5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
7. Zasady wypełniania Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
8. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
9. Wzór formularza umowy wraz z załącznikami.
10. Wzór formularza wniosku o płatność.
11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
12. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
13. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.
14. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 14
15. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – załącznik nr 15
16. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – załącznik 16
17. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) – Zakres tematyczny: Rozwój działalności gospodarczej załącznik 17
18. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD – załącznik 18
19. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych załącznik nr 19
20. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.
21. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

2163-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-5-2019

logo III

Przechwytywanie

logo

Choceń, 24.06.2019 r.

Ogłoszenie o konkursie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (zamiennie: LGD)
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:RPKP.07.01.00-IZ.00-04-295/19

Numer konkursu LGD: 4/2019

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Typ projektu SZOOP:Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno–gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno–gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Cel ogólny:
CEL OGÓLNY2.Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD
Cel szczegółowy:
CEL SZCZEGÓŁOWY2.1. Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR

Przedsięwzięcie LSR:

Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, kulturalnych i edukacyjnych

Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Cel szczegółowy SZOOP:

Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

WSTĘP
Ogłoszenie o konkursie (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. t.j. 2018, poz. 140 z późn. zm.) zwana dalej: ustawą o RLKS.Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących załącznik nr 3do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki jak również w Procedurze wyboru i oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
I. INFORMACJE O KONKURSIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłasza konkurs wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Numer konkursu: 4/2019
II. TERMINY
Termin, od którego można składać wnioski –15.07.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski –31.07.2019 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2020 r.
III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki pod adresem:
ul. Włocławska 16, 87-850 Choceń
w dni robocze tj.
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. Od 7:30 do 15:30
środa w godz. 7:30 do 17:00
piątek w godz. Od 7:30 do 14:00
IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić
i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (zamiennie: GWD/ Generator wniosków) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektuw ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) oraz zgodnie z Instrukcją użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców (dalej: Instrukcja użytkownika GWD).

2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w terminie naboru wskazanym w części II Ogłoszenia.
3. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu:
1 egzemplarz – oryginał wniosku + komplet załączników

4. Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony osobiście lub przez posłańca lub przez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe– decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. W celu sprawniejszej weryfikacji wniosku o dofinansowanie projektu zaleca się składanie wniosku o dofinansowanie projektu w formie papierowej osobiście lub przez posłańca.
5. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane, jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty, których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.
6. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.
7. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
8.Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD,Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o konkursie.
9. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik do Ogłoszenia o konkursie, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu oraz w kryteriach wyboru projektu/warunkach udzielenia wsparcia. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
10. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
11.Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o naborze wniosków oraz złożyć w następujący sposób:
• Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.
• Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.
Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.
12.Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodniez zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.
Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.
13. Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.
14. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
• logo RPO WK-P;
• cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;
• numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
• numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
• numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
• nazwa wnioskodawcy;
• tytuł projektu.
15. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie zawierające: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer naboru, numer projektu (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów), następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosków o dofinansowanie projektu.
16. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
17. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
18. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
• jednostkę samorządu terytorialnego;
• związek jednostek samorządu terytorialnego;
• stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
• samorządową jednostkę organizacyjną;
• organizację pozarządową;
• mikro i małe przedsiębiorstwo;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
• instytucje otoczenia biznesu;
• partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020.

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru
i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 7.Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana.

Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.

Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/ Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie tj. ukierunkowanie na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU
W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego wynikające z SZOOP/LSR:
– liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach – wynika z SZOOP;
definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty w ramach realizowanego projektu (w trakcie jego realizacji lub do 12 miesięcy po jej zakończeniu).
Jednostka miary: szt.

– liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – wynika z SZOOP i LSR;
definicja wskaźnika: Potencjalna liczba osób korzystających z rewitalizowanych w ramach
projektu obszarów. Pod uwagę bierze się liczbę ludności zamieszkałej na zrewitalizowanych obszarach.
Jednostka miary: osoby

2. Wskaźniki produktu wynikające z SZOOP/LSR

-liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach– wynika z SZOOP i LSR;
definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach realizowanego projektu, obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach.
Obiekt infrastruktury (obiekt budowlany) – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
Jednostka miary: szt.

 powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wynika z SZOOP;
definicja wskaźnika: Wskaźnik monitoruje powierzchnię obszaru objętego projektem. Liczony jest jako powierzchnia terenu na jakim prowadzone są działania związane z realizacją projektu. W przypadku, w którym rewitalizacją objęty jest budynek, powierzchnia obszaru objętego rewitalizacja odpowiada powierzchni działki, na której stoi budynek.Jednostka miary: ha

 długość przebudowanych dróg gminnych wynika z SZOOP;
definicja wskaźnika: Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego
Jednostka miary: km

3. Wskaźniki horyzontalne odnoszące się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach:
 liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
definicja wskaźnika: Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty rozumie się obiekty budowlane, czyli konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane w projektach ogólnodostępnych, jak i dedykowanych.
Jednostka miary: szt.

-liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem
w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych, tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi).
Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.
Jednostka miary: osoby

-liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami;
definicja wskaźnika: Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami.Oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów w alfabecie Braille’a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.
Jednostka miary: szt.

-liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne;
definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK.
Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT Information and Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/produkcji,gromadzenia/przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe. W przypadku, gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku, gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.
Jednostka miary: szt.

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonym w Warunkach udzielenia wsparcia przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi2 027 824,48 PLN.

X. FORMA WSPARCIA
Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.
XI. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA
I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

XII. ETAPY WERYFIKACJI
Wnioski o dofinansowanie projektu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane, zgodnie z ustawą o RLKS, Procedurą wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 (załącznik nr 14 do Ogłoszenia), Systemem oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (patrz:rozdział 5 Systemu oraz zał. nr 1 i 8 do Systemu).
Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane w następujących etapach:
Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:
− w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR, wybiera projekty i ustala kwotę dofinasowania oraz przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów wybranych;
− jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie nie wydłuża terminu na wybór projektów.
− Szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w Procedurze oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 – środki EFRR (oś 7) – załączniku 14 do niniejszego Ogłoszenia.

Weryfikacja z warunkami udzielenia wsparcia dokonywana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
– Weryfikacja zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
– Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach konkursu(w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).
– Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie projektów w terminie do 85 dni roboczych.
– Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
– Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił Warunki udzielenia wsparcia, umowę o dofinansowanie. Umowa określać będzie zasady realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XIII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków, oraz są opublikowane na stronie internetowej www.kujawiaki.pl.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi20 punktów.
Wnioski o dofinansowanie, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia zatwierdzonymi uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK
ETAP OCENY I WYBORU PRZEZ LGD
Wnioskodawcy, w odniesieniu do oceny i wyboru dokonanego przez LGD, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy o RLKS. Protest może być złożony po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach oceny i wyboru projektu.
Wnioskodawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny i wyboru projektu.
Protest przysługuje od:
– negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo;
 nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;

– wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW – okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursienie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu) albo;

– ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest wnoszony jest do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.
Wymogi formalne protestu – protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów oceny projektów];
5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
6) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.
W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa jednokrotnie wnioskodawcę do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 8.
Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej na poziomie LGD, w tym autokontroli dokonywanej przez LGD, zostały uregulowane w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej, w tym rozpatrzenia protestu przez ZW po autokontroli LGD zostały uregulowanie w załączniku nr 8 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-2014-2020 w ramach RLKS”.
ETAP WERYFIKACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez Zarząd Województwa (ZW) Wnioskodawca może złożyć protest od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.
Protest wnoszony jest do Departamentu Funduszy Europejskich za pośrednictwem Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wymogi formalne protestu – protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4) wskazanie warunków udzielenia wsparcia, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych warunków udzielenia wsparcia];
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, Departament Funduszy Europejskich wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 6.
Procedura odwoławcza od odmowy udzielenia wsparcia przebiega analogicznie jak w przypadku procedury odwoławczej przewidzianej dla konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO. Odpowiednie zastosowanie mają zapisy załącznika nr 6 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.
XV. UMOWA O DOFINANSOWANIE
Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 11 do niniejszego Ogłoszenia.

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, czynnego:
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30 do 15.30.
Środa w godz. 7.30 do 17.00
Piątek w godz. 7.30 do 14.00
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: (54) 284 66 69 lub na adres email- zglowiaczka@wp.pl

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Kryteria wyboru projektu;
2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-Pna lata 2014- 2020;
3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
5. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców;
6. Regulamin użytkownika GWD;
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];
8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność(uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
13. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020;
14. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju;
15. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
16. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
17. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD;
18. Mechanizm monitorowania i wycofania w przypadku finansowania infrastruktury ze środków publicznych.
[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.
[2] Jw.
Dokumenty pomocnicze:
• Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ;
• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
• System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip)
• Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
• Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z dnia 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych”.
2157-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-4-2019

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!