Get Adobe Flash player

logo III EFS

GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.
W związku z powyższym w pierwszym kwartale 2020 roku będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu w ramach Osi priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020. Projekty te mają przyczynić się do ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych LSR. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu małej przedsiębiorczości.
W ramach danego naboru przewidziano: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
➢ Rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych
➢ Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa
➢ Działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług
➢ Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.
O grant mogą się ubiegać mikro i małe przedsiębiorstwa, których siedziba, oddział lub filia znajduje się na obszarze LSR. Obszar LSR to gminy: Boniewo, Baruchowo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Fabianki, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek i Miasto Kowal.
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
UWAGA!
– Wsparcie mogą otrzymać tylko istniejące przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo istniejące na terenie LGD przez minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu. Działanie nie wspiera zakładania działalności gospodarczej oraz nabycia tzw. pierwszych aktywów trwałych.
– Ze względu na charakter wsparcia, obejmujący rozbudowę przedsiębiorstwa i/lub rozszerzenie bądź zmianę zakresu działania, istniejące przedsiębiorstwo należy definiować, jako faktycznie prowadzące działalność, a nie wyłącznie zarejestrowane.
– Nie dopuszcza się projektów w partnerstwie.
-Forma wsparcia: refundacja
-Wysokość maksymalna grantu- 50 000,00 i stanowi 85 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
– Minimalna wartość grantu 20 000,00 zł
-Grantobiorca zobowiązany jest wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
– Pomoc przyznawana w ramach osi 7 Grantobiorcy będzie udzielana jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1) oraz zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 488).
– Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu do LGD.
– Projekt może być realizowany jedynie na obszarze LSR
WYKLUCZENIE OGÓLNE
Przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis, jeżeli jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
DODATKOWE WYKLUCZENIA – UŻYWANE POJĘCIA SEKTORY WYKLUCZONE
Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis.
SEKTORY Z OGRANICZENIAMI
Przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma wsparcie w ramach pomocy de minimis w ograniczonym zakresie.
SEKTORY WYKLUCZONE Lp. KOD PKD OPIS
1
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.1
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
2
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.2
Uprawa roślin wieloletnich
3
01.30.Z
Rozmnażanie roślin
4
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.4
Chów i hodowla zwierząt
5
01.50.Z
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
6
01.63.Z
Działalność usługowa następująca po zbiorach – w zakresie przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskania
7
01.70.Z
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
8
02.10.Z
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
9
02.30Z
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych z wyłączeniem drewna
10
Dział PKD rozpoczynających się od 03
Rybactwo
11
Dział PKD rozpoczynających się od 05
Wydobywanie węgła kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu)
12
Dział PKD rozpoczynających się od 06
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
13
Dział PKD rozpoczynających się od 07
Górnictwo rud metali
14
10.11.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
15
10.12.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
16
10.13.Z
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
17
10.202
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
18
10.31.Z
Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
19
10.32.Ż
Produkcja soków z owoców i warzyw
20
10.39.Z
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
21
10.41.Z
Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych
22
10.42.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
23
10.51.Z
Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła
24
10.61.Z
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
25
10.62.Z
Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
26
10.73.Z
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych – tylko tych, które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych
27
10.81.Z
Produkcja cukru
28
10.84.Z
Produkcja przypraw – w zakresie produkcji octu
29
10.89.Z
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana – 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj, miodu i karmelu
30
10.91.2
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
31
10.92.Z
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
32
11.01.Z
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
33
11.02.Z
Produkcja win gronowych
34
11.03.Z
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
35
11.04.Z
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
36
13.10.D
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej
37
20.14.Z
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – w zakresie I produkcji alkoholu etylowego
38
46.21.Z
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt -dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
39
46.22.Z
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
40
46.31.Z
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
41
46.33.Z
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich
42
52.10.B
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych
II. SEKTORY Z OGRANICZENIAMI
Lp.
KOD PKD
OPIS
TRANSPORT – ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH
1
49.41.Z
Transport drogowy towarów
TRANSPORT – PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO (na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych)
2
49.41.Z
Transport drogowy towarów
W ramach danego konkursu należy osiągnąć następujące wskaźniki:
1. Wskaźnik produktu:
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację
2. Wskaźniki rezultatu:
• Liczba nowych produktów/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
• Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
Więcej informacji na temat zasad otrzymania dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12 w Choceniu oraz pod numerem telefonu 54 284 66 69.

SAM_1725

Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna I 191118C na dł 0+000-0+999, 0+999-1+998 i 2+997-3+996

 

Zadanie objęło trzy odcinki drogi  , zostały wykonane roboty przygotowawcze , ziemne a także nawierzchnia drogi Aktualnie na drodze trwają roboty związane z wykonaniem  poboczy.

SAM_1715 SAM_1712 SAM_1719SAM_1726

 

SAM_1704

Kolejne zadanie to Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700

Aktualnie na drodze zostały rozpoczęte prace przygotowawcze .

SAM_1707

 

W 2019 roku Gmina Boniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów całkowitych zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację  zadań :

1.Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna I 191118C na dł 0+000-0+999, 0+999-1+998 i 2+997-3+996

2. Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700

3. Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo – Kłobia nr 191102C od km 0+000 do km 0+502

Zakończenie realizacji zadań zaplanowano na 2020 rok.

 

Zdzisława Bywalska

 

 

logo III EFS

logo

 

SAM_1731

Kolejny miesiąc i kolejne  godziny warsztatów zostały przeprowadzone .

w ramach spotkań warsztatowych , odbywają się ;

 • spotkania z dietetykiem
 • warsztaty rękodzieła,
 • warsztaty folklorystyczne ,
 • warsztaty wychowania fizycznego

Osoby biorące udział w warsztatach to przykład niemijającej młodości pielęgnowanej aktywnością  , humorem i realizacją nowych zadań .

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

Projekt realizowany przez Gminę Boniewo poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

wychowanie fizycznewychowanie fizyczne2 wychowanie fizyczne 4 SAM_1673 SAM_1684SAM_1677SAM_1729SAM_1730SAM_1736   SAM_1675 SAM_1674  SAM_1672

logo III EFS

 

indeks

Podziwiamy pasje oraz zaangażowanie osób biorących udział w  warsztatach  kulinarnych prowadzonych w świetlicy Kaniewo

 

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

      • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
      • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
      • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
      • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
      • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,
      Wskaźnik efektywności społecznej –5 osób

wartość projektu-32.357,20 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

W ramach prowadzonych warsztatów zakupiono wyposażenie kuchenne do świetlicy .

Projekt realizowany poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

logo

 

SAM_1668  SAM_1670  SAM_1669  SAM_1666

Zdzisława Bywalska

 

logo III EFS

Projekty grantowe w ramach Osi 11 RPO WK-P 2014-2020
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy, w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.
LGD w ramach celu ogólnego 2 LSR, którym jest Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD, w grudniu 2019 r. ogłosi kolejny już nabór wniosków w trybie grantowym w ramach następujących typów projektów:

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na realizacje takich projektów jak:
-kluby młodzieżowe
-i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej
c)i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
Warunki przyznania dofinansowania:
1. Wniosek mogą złożyć wszystkie podmioty, które posiadają zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów). 2. Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego grantem to 95 % wartości grantu. Maksymalna kwota to 50 tyś zł. 3. Projekt musi być skierowany do następującej grupy docelowej: • Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR • Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze

UWAGA: W przypadku typu projektu 2 Działania wspierające rozwiązania w zakresie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (… ) wszystkie działania w ramach pkt. a,b,c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
W ramach ogłoszonego naboru wniosków będą obowiązywały nowe kryteria wyboru:
1.Siedziba, oddział lub filia podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez okres min. 1 roku przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu)- 0 albo 10
2. Projekt jest realizowany przez grantobiorcę:
– spoza sektora finansów publicznych,
– z sektora finansów publicznych – 0 albo 3
3. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi – 0 albo 5
4. Prawidłowość przygotowania budżetu projektu w kontekście planowanych działań – 0 albo 5
5. Grantobiorca posiada doświadczenie w aplikowaniu o środki zewnętrzne – 0 albo 5
6. Grantobiorca we wniosku o powierzenie grantu zawarł informacje o promocji grantu i LGD -0 albo 5 albo 10
7. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał udział w doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru – 0 albo 5
8. Operacja/projekt wynika z Gminnego/ Lokalnego Programu Rewitalizacji – 0 albo 5
9. Termin realizacji projektu (Preferowane będą projekty z krótkim terminem realizacji do 12 miesięcy – 0 albo 5
MINIMALNA ILOŚC PUNKTÓW DO WYBORU GRANTU – 30
Więcej informacji w biurze LGD ul. Sikorskiego 12 87-850 Choceń oraz pod numerem telefonu 54 284 66 69.

 

12.12.2019 rok

earth

Informacja o sposobie segregacji odpadów na terenie gminy Boniewo

Od 01.01.2020 r. odpady komunalne na terenie gminy Boniewo zbierane będą  w podziale na pięć głównych frakcji:

 1. Papier – pojemnik (worek) w kolorze niebieskim;
 2. Metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – pojemnik (worek) w kolorze żółtym;
 3. Szkło – pojemnik (worek) w kolorze zielonym;
 4. Bioodpady – pojemnik (worek) w kolorze brązowym;
 5. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – pojemnik (worek) w kolorze czarnym.

Do pojemnika „Papier” trafiają:

– gazety, czasopisma, ulotki

– kartonowe pudła i opakowania

– kartony po jajkach

– papier, karton, tektura

– pudełka po pizzy

– rurki po papierze toaletowym i ręcznikach

– torby papierowe (o ile nie są np. zatłuszczone i wykonane z tzw. papieru kredowego)

– zeszyty

Do pojemnika „Papier” nie wyrzucamy: okładek książek, papieru pokrytego tworzywem sztucznym, papieru lakierowanego lub zabrudzonego, tłustego, zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych, papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych, paragonów ze sklepu.

Wskazówki:

– jeśli to możliwe, z kartonowych paczek usuwamy taśmę klejącą i wyrzucamy ją do odpadów zmieszanych;

– zabrudzone/zatłuszczone części papieru – np. pudełek po pizzy – odrywamy i wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane;

– z zeszytów czy gazet nie trzeba wyrywać zszywek;

– z książek czy kalendarzy oddzielamy duże elementy – np. okładki.

 

Do pojemnika „Metale i tworzywa sztuczne” trafiają:

– aluminiowe wieczka

– plastikowe butelki

– etykiety z folii termokurczliwej

– folia aluminiowa, opakowaniowa

– foliowe saszetki po kosmetykach, sosach, jedzeniu

– garnki, blachy do pieczenia

– kartony po napojach

– koperty z folią bąbelkową

– metalowe nakrętki od słoików, kapsle

– nakrętki od słoików

– opakowania po jogurcie

– plastikowe opakowania po kosmetykach i środkach czystości

– produkty z biodegradowalnego plastiku

– produkty z gumy i kauczuku

– puszki po napojach, konserwach

– styropian

– tubki po paście do zębów

– woreczki foliowe

Do pojemnika „Metale i tworzywa sztuczne” nie wyrzucamy : akumulatorów, baterii, płyt CD czy DVD, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, butli gazowych, amunicji, plastikowych pojemników, w których przechowywano tłuste produkty, plastikowych zabawek, opakowań po farbach, lakierach i olejach, opakowań po aerozolach.

Wskazówki:

– opakowania po żywności czy kosmetykach opróżniamy, ale nie musimy ich myć;

– jeśli opakowanie ma etykietę z folii termokurczliwej, o ile to możliwe, należy ją zdjąć;

– z kopert z folią bąbelkową można – choć nie trzeba – odedrzeć papier wyrzucić go do pojemnika na papier;

– aluminiowe wieczka przed wyrzuceniem oddzielamy od pojemników ;

– butelki zgniatamy i odkręcamy z nich nakrętki.

 

Do pojemnika „Szkło” trafiają:

– butelki po napojach i żywności

– opróżnione słoiki bez nakrętek

– szklane opakowania po kosmetykach

Do pojemnika „Szkłonie wyrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego   i żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów, opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, luster i szyb.

Wskazówki:

– Opróżnione słoiki wyrzucamy do pojemnika na odpady szklane, natomiast nakrętkę do właściwego ze względu na tworzywo pojemnika.

 

Do pojemnika „BIO” trafiają:

– części roślin

– resztki jedzenia

– fusy z kawy i herbaty

– owoce, warzywa

– skorupki jajek

– słoma, siano i trociny

– zepsute przetwory owocowe/warzywne (w tym np. zepsuta zupa)

Do pojemnika BIO nie wyrzucamy: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

Wskazówki: odpady biodegradowalne można wrzucać do pojemnika BIO tylko w opakowaniach biodegradowalnych np. z papieru, ale niezadrukowanych.

Do pojemnika „odpady zmieszane” trafiają:

– gąbki, szmatki

– kurz z odkurzacza

– maszynki do golenia

– mięso, ryby, resztki zwierzęce

– nabiał, ser, jaja

– niedopałki papierosów

– odchody zwierząt

– olej do smażenia

– paragony ze sklepu/bankomatu

– pergamin

– piasek

– plastikowe opakowania po tłuszczu

– porcelana, fajans

– produkty higieniczne (pieluchy, pałeczki higieniczne, bandaże, podpaski, tampony, wata)

– produkty skórzane, futrzane

– torebki po herbacie

– włosy, sierść, pióra

– zatłuszczony papier

– zapalniczka (pusta)

– zbite naczynia, szklanki, kieliszki

– zużyte ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne

– żwirek czy trociny z kuwet dla zwierząt

Do pojemnika „odpady zmieszane” nie wyrzucamy: odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, baterii, akumulatorów, lekarstw, odpadów medycznych, świetlówek, opakowań po środkach ochrony roślin, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wskazówki:

– zużytą torebkę z herbatą wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane. Można też jednak z torebki oddzielić herbatę i wrzucić ją do pojemnika na odpady biodegradowalne,                  a papierową torebkę do pojemnika na odpady zmieszane.

Na terenie gminy Boniewo będzie zbierany również  popiół z palenisk domowych      w pojemniku w kolorze innym niż wymienione.

 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych trafiają:

1) odpady niebezpieczne (lakiery, farby, świetlówki),

2) przeterminowane leki i chemikalia,

3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki,

4) zużyte baterie i akumulatory,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) zużyte opony,

8) odpady budowlane i rozbiórkowe, z wyjątkiem eternitu, papy i materiałów

termoizolacyjnych,

9) odpady tekstylne i odzież.

 

75485182_152185956170699_8559534869313486848_n

komunikat

zaaa