Get Adobe Flash player

Urząd Gminy w Boniewie informuje, że kwalifikacja wojskowa rocznika 2001 która miała się odbyć w dniu 18 marca 2020r. w Starostwie Powiatowym we Włocławku została odwołana w związku z epidemią koronawirusa.

W związku z rozwojem zagrożenia epidemiologicznego, związanego z występowaniem koronawirusa, zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w Urzędzie Gminy Boniewo. Wszelkie sprawy niewymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikiem prosimy załatwiać telefonicznie bądź drogą elektroniczną.Pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: gmina.sekretariat@boniewo.pl oraz telefonicznie: tel.stacj. 54 2840124; 54 2840181; tel.kom. 516168023. Apelujemy też do osób, które wróciły z terenów objętych epidemią aby nie bagatelizowały powagi sytuacji i pozostały w domach. Przypominamy, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia związanego z podejrzeniem wystąpienia koronawirusa należy kontaktować się całodobową z infolinią NFZ: 800 190 590.

Szanowni Państwo, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz uwzględniając wszelkie wytyczne dotyczące działań profilaktycznych, a także mając na względzie zbliżający się termin płatności pierwszej raty zobowiązań podatkowych, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gminy Boniewo PROSZĘ o rozważenie, w miarę posiadanych możliwości, dokonywania wpłat z tytułu zobowiązań podatkowych lub innych w formie elektronicznej na wskazany rachunek bankowy: BS Lubraniec O/Boniewo – 90 95591030 0007026320000001 / wpłaty za odpady – 46 95591030 2004010702630022

przerwy w dostawie energii elektrycznej

u odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowych

W dniu 10.03.2020  w godz. 8.00-12.00             

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  SARNOWO 1,2 k/Osiecza

W dniu 11.03.2020  w godz. 8.00-12.00             

odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  ŁĄKI ZWIASTOWE 1,2,

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania „ Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo – Kłobia nr 191102C od km 0+000 do km 0+502 . W zakres zadania wchodzi droga gminna o długości 502 mb w zakresie : Etapy realizacji zamówienia : 1. Roboty przygotowawcze 2. Roboty ziemne 3. Nawierzchnia jezdni 4. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 5. Roboty wykończeniowe , .

Zadania otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 70 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1235934

31 stycznia 2020 roku odbyło się w świetlicy wiejskiej Kaniewo podsumowanie zadania ” Zorganizowanie warsztatów kulinarnych ” w ramach którego zorganizowano 84 godzin warsztatów kulinarnych .

W ostatnich warsztatach oraz podsumowaniu udział wzięli Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Boniewo Adam Ciesielski , Skarbnik Gminy Aleksandra Woźniak , sołtys sołectwa Jerzmanowo Józef Koralewski , koordynator projektu Zdzisława Bywalska sąsiedzi oraz członkowie rodzin beneficjentów projektu.

W trakcie prowadzonych warsztatów podziwialiśmy pasje oraz zaangażowanie osób biorących udział w  warsztatach  kulinarnych , integrację pokoleniową oraz aktywizację.

Umożliwiło to realizację celu projektu tj. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

logo

Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia . http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231985