Get Adobe Flash player

Bez kategorii

KREW DLA MIŁOSZA – więcej informacji https://www.facebook.com/103481648515866/photos/a.104493598414671/258291806368182/


Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020w ramach środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .

Zakończyliśmy realizację zadania Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami na terenie gminy Boniewo. W ramach zadania zostały zrealizowane :

 1. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Boniewo przy ul. Kolejowej
 2. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Boniewo przy ul. Leśnej
 3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grójec
 4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Sieroszewo.

Realizacja zadania umożliwiła zapewnienie rozwoju Gminy poprzez dostarczenie mieszkańcom możliwości wykonania przyłączy wody oraz kanalizacji do budynków na posesjach . Zrealizowane inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury na terenie Gminy .

kilka zdjęć z realizacji zadania przy ul. Leśnej w BoniewieStowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki – główne założenia LSR na lata 2014-2020  –  CEL OGÓLNY 3 

Cele ogólne, cele szczegółowe oraz konkretne przedsięwzięcia, jakie są realizowane na terenie funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki określa Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, którą Stowarzyszenie obecnie realizuje.

W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020

Cel ogólny 3 i cele szczegółowe 3.1, 3.2, 3.3

Cel ogólny 3 – Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku

Potrzeba realizacji celu wynikła ze zdiagnozowanych problemów i potrzeb dotyczących m.in. zbyt słabo rozwiniętej oferty kulturalnej, małego wsparcia na kultywowanie tradycji lokalnych, niskiego potencjału organizacyjno-finansowego większości organizacji społecznych z obszaru LSR.

Cel szczegółowy 3.1 Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR

Wykonana na potrzeby LSR analiza SWOT wykazała zły stan infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz jej częściowe braki na terenie LGD, takie jak: brak szlaków turystycznych i obiektów turystycznych. Niedostateczne wyeksponowanie walorów krajobrazowych i historycznych sprawia, że to co najcenniejsze w regionie nie jest do końca wykorzystane. Miarą celu jest liczba zbudowanej i rozbudowanej już istniejącej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

Cel szczegółowy 3.2 Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej

Realizacja celu przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz atrakcyjności rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LSR. Cel realizowany jest poprzez działania promujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz produkty lokalne a także poprzez materiały promocyjno-informacyjne. Zadania realizowane w ramach tego celu przyczyniają się do powstawania nowej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD.

Cel szczegółowy 3.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD

Realizacja celu przyczynia się do poprawy infrastruktury drogowej oraz do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru a także do poprawy warunków uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym osób zamieszkujących obszary problemowe.

W ramach celu ogólnego 3 realizowane jest:

 • Przedsięwzięcie 3.1 – Program rewitalizacji infrastruktury turystycznej wraz z rozbudową i modernizacją bazy rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD
 • Przedsięwzięcie 3.2 – Budowa i przebudowa dróg lokalnych gwarantujących spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego

Źródłem finansowania przedsięwzięć 3.1 i 3.2 jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) – działanie LEADER.

Cel ogólny 3 jest realizowany poprzez następujące typy operacji:

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

CEL OGÓLNY 3

planowane ogłoszenie konkursu w I kwartale 2022 roku

na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku

Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. Podmioty te muszą posiadać miejsce zamieszkania (jeśli dotyczy) na obszarze LGD lub siedziba podmiotu (oddziału) tej jednostki musi być na obszarze objętym LSR.

Wysokość wsparcia

– Wysokość wsparcia nie wyższa niż 100% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu niewykopującego działalności gospodarczej oraz organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, jeśli organizacja ta ubiega się o pomoc w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

– Wysokość wsparcia nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych.

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który wynosi 300 000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji LSR. Limitu tego nie stosuje się do podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych. Pomoc jest przyznawana, jeśli służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

MINIMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW, BY MÓC UZYSKAĆ WSPARCIE – 25 PKT

Więcej informacji o działalności LGD na stronie http://www.kujawiaki.pl/ lub pod numerem telefonu 54 284 66 69.

http://kujawiaki.pl/2640-stowarzyszenie-lokalna-grupa-dzialania-dorzecza-zglowiaczki-glowne-zalozenia-lsr-na-lata-2014-2020-cel-ogolny-3.html

Wójt Gminy Boniewo informuje , że odczyty liczników wody należy

podawać telefonicznie na numer 516168023 lub 516168024

19 listopada Wójt Gminy Boniewo odebrał promesę w wysokości 7.200.000 PLN z Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład.

W przekazaniu promes udział wzięli :

Wicewojewoda Józef Ramlau uczestniczył w wydarzeniu związanym z przekazaniem samorządom dofinansowania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Samorządowcowi  towarzyszyli senator RP Józef Łyczak, posłowie na Sejm RP: dr Joanna Borowiak, Anna Gembicka, Krzysztof Ardanowski, Łukasz Kałużny.

Przypominamy o noszeniu odblasków, szczególnie w takich warunkach pogodowych, jakie obecnie panują.

Piesi, rowerzyści – którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym (a dla własnego i innych bezpieczeństwa nawet w terenie zabudowanym), są zobowiązani używać elementów odblaskowych lub świateł w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji

17 listopada 2021 roku zakończono relegalizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żurawice”.

W ramach zadania wykonano :

 1. Na dł. 999 mb droga uzyskała nawierzchnię asfaltową ,
 2. Wykonano obustronne pobocza drogi 2×075 m,
 3. Oczyszczono przepusty drogowe,
 4. Zabezpieczono ruch drogowy znakami drogowymi

Kolejna droga gminna o zwiększonej klasie bezpieczeństwa ruchu w Gminie .