Get Adobe Flash player

Bez kategorii

komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku informuje, że w próbkach wody pobranej w dniu 23.11.2020 r.
w ramach kontroli wewnętrznej po zakończeniu działań naprawczych, prowadzonych przez zarządzającego wodociągiem oraz w dniu 30.11.2020 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z wodociągu  Żydowo  gm. Lubraniec zaopatrującego w wodę mieszkańców 51 miejscowości na terenie gminy Lubraniec: Rzadka Wola, Rzadka Wola-Parcele, Agnieszkowo, Annowo, Bielawy, Biernatki, Bodzanowo, Borek, Czajno, Dąbie Kujawskie, Dąbie Poduchowne, Dęby Janiszewskie, Dobierzyn, Florianowo, Gołębin, Gołębin-Parcele, Górniak, Janiszewo, Józefowo, Kazanie, Kłobia, Kłobia Nowa, Kolonia Łódź, Kolonia Piaski, Koniec, Korzeszynek, Krowice, Lubraniec, Lubraniec-Parcele, Lubrańczyk, Marysin, Milżyn, Milżynek, Ossowo, Rabinowo, Redecz Kalny, Redecz Wielki-Parcele, Redecz Wielki-Wieś, Sarnowo, Siarczyce, Siemnówek, Skaszyn, Smogorzewo, Stok, Sułkowo, Świątniki, Turowo, Wiktorowo, Wola Sosnowa, Zgłowiączka, Żydowo oraz mieszkańców z miejscowości Otmianowo gmina Boniewo,  nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli, enterokoków oraz nieprawidłowych zmian w ogólnej liczbie mikroorganizmów w 220C.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu Żydowo, gm. Lubraniec. Woda jest zdatna do użycia  bez ograniczeń.  
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Lubrańcu

ul. Słowackiego 22,  87-890  Lubraniec  telefon:   782 252 233; 782 252 211.

27 października 2020 roku Wójt Gminy Boniewo podpisał umowy na realizację zadania Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo .

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniewo

świetlica objęta projektem mieści się w budynku dworskim z drugiej połowy XIX wieku .

Remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiecz Wielki

Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w zespole parkowo-dworskim

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo Działanie RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałanie RPKP 09.03.02 Rozwój usług społecznych , współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Możemy obserwować realizację kolejnych robót związanych z powstaniem Dziennego Domu Pomocy Oraz Centrum Usług Środowiskowych.

Wykonawcą zadania jest Zakład Ogólnobudowlany Włodzimierz Walczak 87-800 Włocławek ul. Rybnicka 94

Opustoszały budynek otrzyma nowe przeznaczenie realizujące cele społeczne Gminy Boniewo .

Projekt ma na celu pomoc podopiecznym poprzez zapewnienie miejsc dziennego pobytu oraz usług opiekuńczych świadczonych, zwiększenie dostępu do usług środowiskowych na rzecz wsparcia osób niesamodzielnych i ich otoczenia na terenie gminy .

Zdzisława Bywalska

  1. W dniu 2.12.2020  w godz. 8.00-12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBOMIN 3 WIEŚ w godz. 11.00-14.30              

2. W dniu 2.12.2020  w godz. 8.00-12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej LUBOMIN 1 WIEŚ  

Tadeusz Domański

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

bez tytuu b76a9

Cel ogólny 1 LSR Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach realizowanej LSR i jej celu ogólnego I -Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR od dnia 9 listopada do dnia 4 grudnia 2020 prowadzi nabór wniosków o powierzenie grantu na Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.Granty będą udzielane na wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw realizowane jako inwestycje poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:1.rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych-zwiększenie możliwości produkcyjnych, a więc zwiększenie liczby produktów możliwych do wyprodukowania / usług możliwych do świadczenia w jednostce czasu,2.rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa-zróżnicowanie/dywersyfikacja produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa będzie związane z wprowadzeniem nowego produktu/ usługi, która może mieć inne, nowe przeznaczenie od dotychczasowych produktów /usług. Ten aspekt dotyczy wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. Przy dywersyfikacji produkcji/świadczenia usług dotychczasowa produkcja/świadczenie usług musi zostać utrzymane (tj. nie jest dywersyfikacją zmiana produkowanych produktów/świadczenia dotychczasowych usług). 3.działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług-działania te będą powiązane z wprowadzaniem ulepszeń do istniejących technologii produkcji lub wprowadzaniem nowych technologii. czytaj więcej

http://kujawiaki.pl/2468-cel-ogolny-1-lsr-wspieranie-przedsiebiorczosci-oraz-podniesienie-kompetencji-i-aktywnosci-zawodowej-spolecznosci-objetej-lsr.html

Informacje pod adresem    https://energa-operator.pl/uslugi/awarie-i-wylaczenia/wylaczenia-planowane

W dniu 17.11.2020  w godz. 8.00-11.00  odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej OTMIANOWO 5 oraz odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej BONIEWO 2   w godz. 11.30-14.30 

W dniu 19.11.2020  w godz. 8.00-12.00 odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej  GRÓJEC 2 obwód 100

Tadeusz Domański

Inżynier ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

Gmina Boniewo

W ramach Programu Priorytetowego

AZBEST 2019 – 2020

przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo” 

o wartości 53 164,19 PLN

zostało zrealizowane w latach 2019 – 2020 przy wsparciu finansowym NFOŚiGW i WFOŚiGW w Toruniu

naglowek.png 07af0776008ef13fcf629c2f59f1f901
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W związku z objęciem Powiatu Włocławskiego czerwoną strefą w związku z wirusem COVID 19 w trosce o bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników Urzędu, zostają przywrócone dodatkowe ograniczenia. Od dnia 5 listopada 2020 r. do odwołania odczyty liczników wody należy podawać telefonicznie na numer telefonu 887 631 589 od 7:15-15:15 zgodnie z harmonogram ustalony dla danej miejscowości :

  1. Janowo, Bierzyn- 9-10 listopada 2020 roku

2. Lubomin Wieś, Lubomin Leśny, Lubomin Rządowy -12-13 listopada 2020 roku

3. Michałowo, Jastrzębiec- 16 listopada 2020 roku

4. Arciszewo- 17 listopada 2020 roku

5. Sarnowo, Bnin- 18-19 listopada 2020 roku

6. Osiecz Mały -20 listopada 2020 roku

7. Łąki Wielkie, Łączewna – 23-24 listopada 2020 roku

8. Łąki Markowe, Łąki Zwiastowe – 25 listopada 2020 roku

9. Sieroszewo, Paruszewice – 26 listopada

10. Czuple, Mikołajki – 27 listopada 2020 roku

11. Jerzmanowo, Kaniewo, Otmianowo- 30 listopada-1 grudnia 2020 roku

12. Sułkówek, Grójczyk, Grójec- 2 grudnia 2020 roku

13 . Wólka Paruszewska, Anielin – 3 grudnia 2020 roku

14. Osiecz Wielki, Żurawice -4 grudnia 2020 roku

15. Boniewo – 7-8 grudnia 2020 roku

  • Konto wpłat za pobór wody oraz odprowadzanie ścieków a także za podatki i opłaty lokalne – 90 955910300007026320000001
  • Opłaty za odpady – 46 955910302004010702630022

    Naszym celem jest minimalizowanie skutków epidemii, a najskuteczniejszą metodą ograniczenia transmisji wirusa jest przestrzeganie reżimu sanitarnego .