Get Adobe Flash player

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA 2020 ROK

 

rejon 1 Boniewo-2

rejon 2 Boniewo-2

rejon 3 Boniewo

rejon 4 Boniewo-3.

Choceń,  30.12.2019 r

bez_tytulu_f83e4

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Numer naboru LGD: 2/2019/EFS/PG

 

Typ projektu: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 1. a) usług wzajemnościowych , samopomocowych,
 2. b) lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 3. c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu   w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:  Usługi wzajemnościowe , samopomocowe;  lidera i animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

 

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 

Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  27.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 28.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2020 r.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w godzinach pracy biura tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30,  środa  od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00.

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych
w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.kujawiaki.pl  i wypełnić elektronicznie.

 

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać przez osoby upoważnione (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez grantobiorcę.

Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD na pierwszej stronie wniosku oraz na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu grantobiorcy).

 

Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie.

 

 1. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie,

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie,

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych,

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym.

Wskaźnik rezultatu:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna,

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych,

-liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu,

-wskaźnik efektywności społecznej minimum 34%.

 1. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 1. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)
 2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:

– wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

– miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

 1. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze;

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:

 1. a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
 2. b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
 3. c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej

i animacji społecznej.

 

Uwaga!

 1. Wszystkie działania podejmowane w ramach pkt. a, b i c winny wspierać rozwiązania, które pozwalają na organizowanie i animacje społeczności lokalnej. Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują się w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców. Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

2.Realizowane projekty w ramach pkt. C inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej nie powinny być skoncentrowane na wsparciu dzieci (tym bardziej, iż grantobiorcy będą zobligowani do realizacji wskaźnika związanego z efektywnością społeczną). Uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach (pkt. a, b i c) jako otoczenie.

3.Wszystkie działania w ramach projektu należy realizować na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy dana forma wsparcia nie jest dostępna na danym terenie), możliwa jest realizacja poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o powierzenie grantu.

 

VIII. FORMA WSPARCIA I POZIOM O POWIERZENIE GRANTU

Forma wsparcia: 100% zaliczka

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł i stanowi 95% środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

IX.ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 900.000,00 PLN.

 1. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM
  W RAMACH EFRR

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie internetowej LGD (www.kujawiaki.pl) oraz w biurze LGD.

 

 1. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki czynnego w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30 , środa od 7.30-17.00 i piątek 7.30-14.00

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 54 284 66 69, w godzinach pracy biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (EFS)
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu
 3. Wzór wniosku o płatność
 4. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS
 5. Karta zgodności projektu z LSR
 6. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
 7. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z procedurą wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Oś 11)
 8. Katalog stawek maksymalnych
 9. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki file:///C:/Users/PRACOWNIK%201/Downloads/LSR%20Dorzecza%20Zg%C5%82owiaczki%20-%2016.05.2019.pdf
 10. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
 11. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
 12. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej
 13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf

 1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 2. Załącznik nr 1.A – Budżet projektu- zał nr 1 do wniosku o powierzenie grantu Załącznik nr 1.A – Budżet projektu- zał nr 1 do wniosku o powierzenie grant  Załącznik nr 1.A – Budżet projektu- zał nr 1 do wniosku o powierzenie grantu
 3. 2286-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2019-efs-pg

bez_tytulu_f83e4

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Numer naboru LGD: 1/2019/EFS/PG

 

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
 2. b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu                                                                         w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki                               na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

Przedsięwzięcie: 2. Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych , kulturalnych i edukacyjnych

Cel ogólny: 2. Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

 

Cel szczegółowy: 2.2 Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego
na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

 

Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Termin, od którego można składać wnioski –  20.01.2020 r.

Termin, do którego można składać wnioski – 14.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2020 r.

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki: ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń w  godzinach pracy biura tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30 do 15.30,  środa  od 7.30 do 17.00, w piątek od 7.30-14.00.

 

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych
w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.kujawiaki.pl  i wypełnić elektronicznie.

 

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać przez osoby upoważnione (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez grantobiorcę.

Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD na pierwszej stronie wniosku oraz na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu grantobiorcy).

 

Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie.

 

 1. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik produktu

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem
w programie,

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie,

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym.

Wskaźnik rezultatu:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna,

– liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

-wskaźnik efektywności społecznej minimum 34%.

 1. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

 1. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)
 2. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów:

– wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców pełniących rolę centrów społeczno-gospodarczych w regionie objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

– miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;

 1. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze;

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

 1. a) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
 2. b) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 

Uwaga!

Wszystkie działania w ramach projektu należy realizować na terenie województwa kujawsko-pomorskiego , tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy dana forma wsparcia nie jest dostępna na danym terenie), możliwa jest realizacja poza terenem województwa kujawsko-pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o powierzenie grantu.

VIII. FORMA WSPARCIA I POZIOM O POWIERZENIE GRANTU

Forma wsparcia: 100% zaliczka

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł i stanowi 95% środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.

Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

IX.ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE

Całkowita kwota środków przeznaczonych na projekty objęte grantem w naborze wynosi 650.000,00 PLN.

 1. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM
  W RAMACH EFRR

Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie internetowej LGD (www.kujawiaki.pl) oraz w biurze LGD.

 

 1. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki czynnego w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30 , środa od 7.30-17.00 i piątek 7.30-14.00

Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem 54 284 66 69, w godzinach pracy biura LGD.

W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.

 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

 1. Wzór wniosku o powierzenie grantu (EFS)
 2. Wzór umowy o powierzenie grantu
 3. Wzór wniosku o płatność
 4. Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem z EFS
 5. Karta zgodności projektu z LSR
 6. Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
 7. Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z procedurą wdrażania projektów objętych grantem w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (Oś 11)
 8. Katalog stawek maksymalnych
 9. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki file:///C:/Users/PRACOWNIK%201/Downloads/LSR%20Dorzecza%20Zg%C5%82owiaczki%20-%2016.05.2019.pdf
 10. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
 11. Standard pracy klubu młodzieżowego
 12. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77628/1_wytyczne_wz_kwalifikowalnosci_wydatkow.pdf

 1. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
 2. Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji RLKS wersja 6
 3. Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
 4. Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej
 5. Załącznik nr 1.A – Budżet projektu- zał nr 1 do wniosku o powierzenie grantu  Załącznik nr 1.A – Budżet projektu- zał nr 1 do wniosku o powierzenie grantu

2283-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-1-2019-efs-pg

 

 

INFORMUJEMY, ŻE W DNIU  24 GRUDNIA 2019 R.

URZĄD BĘDZIE NIECZYNNY.

                       ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

grafika-cristmas

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego.

– życzą: Wójt i pracownicy gminy

logo III EFS

GRANTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – Oś 7 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność
(Cel ogólny 1 LSR – Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR)
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w związku z wdrażaniem LSR ogłasza konkursy w ramach których składane są wnioski na różne projekty, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.
W związku z powyższym w pierwszym kwartale 2020 roku będą przyjmowane wnioski o powierzenie grantu w ramach Osi priorytetowej 7 RPO WK-P 2014-2020. Projekty te mają przyczynić się do ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych LSR. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wsparciu małej przedsiębiorczości.
W ramach danego naboru przewidziano: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
➢ Rozbudowę przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych
➢ Rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa
➢ Działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzania na rynek nowych lub ulepszonych produktów /usług
➢ Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.
O grant mogą się ubiegać mikro i małe przedsiębiorstwa, których siedziba, oddział lub filia znajduje się na obszarze LSR. Obszar LSR to gminy: Boniewo, Baruchowo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Izbica Kujawska, Kowal, Fabianki, Lubanie, Lubraniec, Lubień Kujawski, Włocławek i Miasto Kowal.
Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.
UWAGA!
– Wsparcie mogą otrzymać tylko istniejące przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo istniejące na terenie LGD przez minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu. Działanie nie wspiera zakładania działalności gospodarczej oraz nabycia tzw. pierwszych aktywów trwałych.
– Ze względu na charakter wsparcia, obejmujący rozbudowę przedsiębiorstwa i/lub rozszerzenie bądź zmianę zakresu działania, istniejące przedsiębiorstwo należy definiować, jako faktycznie prowadzące działalność, a nie wyłącznie zarejestrowane.
– Nie dopuszcza się projektów w partnerstwie.
-Forma wsparcia: refundacja
-Wysokość maksymalna grantu- 50 000,00 i stanowi 85 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
– Minimalna wartość grantu 20 000,00 zł
-Grantobiorca zobowiązany jest wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 15% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
– Pomoc przyznawana w ramach osi 7 Grantobiorcy będzie udzielana jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1) oraz zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 488).
– Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu do LGD.
– Projekt może być realizowany jedynie na obszarze LSR
WYKLUCZENIE OGÓLNE
Przedsiębiorca nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis, jeżeli jest wykluczony stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
DODATKOWE WYKLUCZENIA – UŻYWANE POJĘCIA SEKTORY WYKLUCZONE
Przedsiębiorca posiadający PKD działalności wykluczonej nie może otrzymać wsparcia w ramach pomocy de minimis.
SEKTORY Z OGRANICZENIAMI
Przedsiębiorca posiadający PKD w ramach sektora z ograniczeniami otrzyma wsparcie w ramach pomocy de minimis w ograniczonym zakresie.
SEKTORY WYKLUCZONE Lp. KOD PKD OPIS
1
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.1
Uprawy rolne inne niż wieloletnie
2
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.2
Uprawa roślin wieloletnich
3
01.30.Z
Rozmnażanie roślin
4
Grupa PKD rozpoczynających się od 01.4
Chów i hodowla zwierząt
5
01.50.Z
Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
6
01.63.Z
Działalność usługowa następująca po zbiorach – w zakresie przygotowania ziaren kakaowych, np. łuskania
7
01.70.Z
Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową
8
02.10.Z
Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
9
02.30Z
Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych z wyłączeniem drewna
10
Dział PKD rozpoczynających się od 03
Rybactwo
11
Dział PKD rozpoczynających się od 05
Wydobywanie węgła kamiennego i węgla brunatnego (Lignitu)
12
Dział PKD rozpoczynających się od 06
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego
13
Dział PKD rozpoczynających się od 07
Górnictwo rud metali
14
10.11.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
15
10.12.Z
Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
16
10.13.Z
Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
17
10.202
Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
18
10.31.Z
Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków
19
10.32.Ż
Produkcja soków z owoców i warzyw
20
10.39.Z
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
21
10.41.Z
Produkcja olejów i pozostało tłuszczów płynnych
22
10.42.Z
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
23
10.51.Z
Przetwórstwo mleka i wyrobów serów, z wyłączeniem produkcji masła
24
10.61.Z
Wytwarzanie produktów przemiału zbóż
25
10.62.Z
Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych
26
10.73.Z
Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych – tylko tych, które zawierają w masie ponad 20% ryb, skorupiaków, mięczaków lub innych bezkręgowców wodnych
27
10.81.Z
Produkcja cukru
28
10.84.Z
Produkcja przypraw – w zakresie produkcji octu
29
10.89.Z
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nieklasyfikowana – 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj, miodu i karmelu
30
10.91.2
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich
31
10.92.Z
Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
32
11.01.Z
Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
33
11.02.Z
Produkcja win gronowych
34
11.03.Z
Produkcja cydru i pozostałych win owocowych
35
11.04.Z
Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych
36
13.10.D
Produkcja przędzy z pozostałych włókien tekstylnych, włączając produkcję nici – 1 dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie wydobywania włókna ze słomy lnianej i konopnej
37
20.14.Z
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych – w zakresie I produkcji alkoholu etylowego
38
46.21.Z
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt -dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej zboża, rzepaku lub wprowadzania do obrotu materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych
39
46.22.Z
Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
40
46.31.Z
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
41
46.33.Z
Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie sprzedaży hurtowej mleka i wyrobów mleczarskich
42
52.10.B
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie usługowego zamrażania i przechowywania produktów rolnych
II. SEKTORY Z OGRANICZENIAMI
Lp.
KOD PKD
OPIS
TRANSPORT – ZAKAZ FINANSOWANIA ZAKUPU ŚRODKA TRANSPORTU I URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH
1
49.41.Z
Transport drogowy towarów
TRANSPORT – PRÓG POMOCY DO 100 TYS. EURO (na cel inny niż zakup środka transportu i urządzeń transportowych)
2
49.41.Z
Transport drogowy towarów
W ramach danego konkursu należy osiągnąć następujące wskaźniki:
1. Wskaźnik produktu:
• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację
2. Wskaźniki rezultatu:
• Liczba nowych produktów/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
• Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie
Więcej informacji na temat zasad otrzymania dofinansowania można uzyskać w biurze Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki ul. Sikorskiego 12 w Choceniu oraz pod numerem telefonu 54 284 66 69.

SAM_1725

Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna I 191118C na dł 0+000-0+999, 0+999-1+998 i 2+997-3+996

 

Zadanie objęło trzy odcinki drogi  , zostały wykonane roboty przygotowawcze , ziemne a także nawierzchnia drogi Aktualnie na drodze trwają roboty związane z wykonaniem  poboczy.

SAM_1715 SAM_1712 SAM_1719SAM_1726

 

SAM_1704

Kolejne zadanie to Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700

Aktualnie na drodze zostały rozpoczęte prace przygotowawcze .

SAM_1707

 

W 2019 roku Gmina Boniewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów całkowitych zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację  zadań :

1.Przebudowa drogi gminnej Łąki Wielkie – Łączewna I 191118C na dł 0+000-0+999, 0+999-1+998 i 2+997-3+996

2. Przebudowa drogi gminnej Sieroszewo – Czuple 191112C na dł 0+000-0+720 oraz 1+200-1+700

3. Przebudowa drogi gminnej Jerzmanowo – Kłobia nr 191102C od km 0+000 do km 0+502

Zakończenie realizacji zadań zaplanowano na 2020 rok.

 

Zdzisława Bywalska

 

 

logo III EFS

logo

 

SAM_1731

Kolejny miesiąc i kolejne  godziny warsztatów zostały przeprowadzone .

w ramach spotkań warsztatowych , odbywają się ;

 • spotkania z dietetykiem
 • warsztaty rękodzieła,
 • warsztaty folklorystyczne ,
 • warsztaty wychowania fizycznego

Osoby biorące udział w warsztatach to przykład niemijającej młodości pielęgnowanej aktywnością  , humorem i realizacją nowych zadań .

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

Projekt realizowany przez Gminę Boniewo poprzez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

wychowanie fizycznewychowanie fizyczne2 wychowanie fizyczne 4 SAM_1673 SAM_1684SAM_1677SAM_1729SAM_1730SAM_1736   SAM_1675 SAM_1674  SAM_1672

logo III EFS

 

indeks

Podziwiamy pasje oraz zaangażowanie osób biorących udział w  warsztatach  kulinarnych prowadzonych w świetlicy Kaniewo

 

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

      • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
      • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
      • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
      • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
      • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,
      Wskaźnik efektywności społecznej –5 osób

wartość projektu-32.357,20 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

W ramach prowadzonych warsztatów zakupiono wyposażenie kuchenne do świetlicy .

Projekt realizowany poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

logo

 

SAM_1668  SAM_1670  SAM_1669  SAM_1666

Zdzisława Bywalska