Get Adobe Flash player

bip_fotka-php

 

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

 

Zgodnie z Umową dotacji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dla wniosku Gminy Boniewo dotyczącego opracowania Programu rewitalizacji, planowany harmonogram prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023 przedstawia się następująco:

Prace do 30 kwietnia 2017 roku
1. Powołanie Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo Zespołu rewitalizacji Gminy Boniewo
2. Opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Boniewo dla potrzeb wyznaczenia obszaru rewitalizacji i Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
3. Spotkanie konsultacyjne i partycypacja społeczna przedstawicieli Gminy Boniewo i radnych
z udziałem organizacji oraz mieszkańców Gminy Boniewo w celu przedstawienia wyników Diagnozy i obszaru rewitalizacji oraz zasad prac i projektów rewitalizacji ramach Programu.
-omówienie wniosków Diagnozy wraz z propozycją wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji
-przekazanie ankiet dla mieszkańców i organizacji dotyczących planowanych kierunków rewitalizacji Gminy Boniewo

Prace do 30 czerwca 2017 roku
1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
2. Przygotowanie i zgłoszenie propozycji projektów rewitalizacji w ramach Programu
3. Analiza rozwiązań rewitalizacyjnych i propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
4. Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
5. Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych Programu

Prace do 30 września 2017 roku
1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
2. Skierowanie Programu do uchwalenia do Komisji i Rady Gminy Boniewo
3. Pojęcie Uchwały Rady Gminy Boniewo w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
4. Przekazanie Uchwały i Programu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu konsultacji Programu i ew. uwag Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
5. Uwzględnienie uwag i przygotowanie Programu do Uchwały Rady Gminy celem zatwierdzenia Programu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
6. Wpisanie Programu na Listę Urzędu Marszałkowskiego programów rewitalizacji
7. Przygotowanie i zgłoszenie projektów rewitalizacji do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 zgodnie z planowanym harmonogramem konkursów EFS oraz RPO WK-P 2014-2020 w roku 2017 i na 2018 r.