Get Adobe Flash player

bip_fotka-php

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Szanowni Państwo!

W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat gminy, jej wad i zalet, jej dobrych i złych stron, szans i zagrożeń. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Proszę o wyrażenie opinii na temat wskazanych elementów związanych z funkcjonowaniem gminy stawiając znak X w odpowiedniej rubryce. Gdyby mieli Państwo dodatkowe uwagi, proszę zapisać je na odwrocie ankiety.

Ankiety proszę składać na adres Urzędu Gminy Boniewo 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28 lub osobiście do urzędu gminy Boniewo pok. nr 4 w terminie do 31 marca 2017 roku .

Osoba do kontaktu – Zdzisława Bywalska tel/fax 54 2840181 e-mail bywalska@wp.pl

Ankieta dotycząca problemów społeczno-gospodarczych na potrzeby Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023ankieta-rewitalizacji-boniewo-1