Get Adobe Flash player

Rewitalizacja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

20 kwietnia 2021 roku odebrano prace remontowo -modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Osieczu Wielkim .

Osiągnięto zakładane wskaźniki. Dzięki realizacji projektu udostępniona została przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki w Gminie Boniewo.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

16 kwietnia 2021 roku odebrano prace remontowo -modernizacyjne świetlicy wiejskiej w Kaniewie .

Osiągnięto zakładane wskaźniki. Dzięki realizacji projektu udostępniona została przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Kaniewo w Gminie Boniewo.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo.

Aktualny stan prac remontowych pozwoli realizację zadania zgodnie z zakładniami cellami oraz wskaźnikami .

Zdzisława Bywalska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo .

Trwają kolejne etapy prac budowlanych w budynkach świetlic objętych zadaniem . Planowany termin ich zakończenia marzec 2021 rok. Aktualnie przebieg prac przebiega bez zakłóceń .

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

budynek świetlicy Otmianowo.

budynek świetlicy Otmianowo.

budynek świetlicy Osiecz Wielki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo .

Wykonawca Konsorcjum : DOM sp.z o.o. sp.k. ul. Baśniowa 4/6, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum , FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka ul. Licealna 2/16, 87610 Dobrzyń nad Wisłą – Partner konsorcjum  rozpoczął realizację robót Części I zadania Remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otmianowo .

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

27 października 2020 roku Wójt Gminy Boniewo podpisał umowy na realizację zadania Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo .

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniewo

świetlica objęta projektem mieści się w budynku dworskim z drugiej połowy XIX wieku .

Remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiecz Wielki

Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w zespole parkowo-dworskim

bip_fotka-php

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Szanowni Państwo!

W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat gminy, jej wad i zalet, jej dobrych i złych stron, szans i zagrożeń. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Proszę o wyrażenie opinii na temat wskazanych elementów związanych z funkcjonowaniem gminy stawiając znak X w odpowiedniej rubryce. Gdyby mieli Państwo dodatkowe uwagi, proszę zapisać je na odwrocie ankiety.

Ankiety proszę składać na adres Urzędu Gminy Boniewo 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28 lub osobiście do urzędu gminy Boniewo pok. nr 4 w terminie do 31 marca 2017 roku .

Osoba do kontaktu – Zdzisława Bywalska tel/fax 54 2840181 e-mail bywalska@wp.pl

Ankieta dotycząca problemów społeczno-gospodarczych na potrzeby Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023ankieta-rewitalizacji-boniewo-1

bip_fotka-php

 

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

 

Zgodnie z Umową dotacji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dla wniosku Gminy Boniewo dotyczącego opracowania Programu rewitalizacji, planowany harmonogram prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023 przedstawia się następująco:

Prace do 30 kwietnia 2017 roku
1. Powołanie Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo Zespołu rewitalizacji Gminy Boniewo
2. Opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Boniewo dla potrzeb wyznaczenia obszaru rewitalizacji i Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
3. Spotkanie konsultacyjne i partycypacja społeczna przedstawicieli Gminy Boniewo i radnych
z udziałem organizacji oraz mieszkańców Gminy Boniewo w celu przedstawienia wyników Diagnozy i obszaru rewitalizacji oraz zasad prac i projektów rewitalizacji ramach Programu.
-omówienie wniosków Diagnozy wraz z propozycją wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji
-przekazanie ankiet dla mieszkańców i organizacji dotyczących planowanych kierunków rewitalizacji Gminy Boniewo

Prace do 30 czerwca 2017 roku
1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
2. Przygotowanie i zgłoszenie propozycji projektów rewitalizacji w ramach Programu
3. Analiza rozwiązań rewitalizacyjnych i propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
4. Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
5. Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych Programu

Prace do 30 września 2017 roku
1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
2. Skierowanie Programu do uchwalenia do Komisji i Rady Gminy Boniewo
3. Pojęcie Uchwały Rady Gminy Boniewo w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
4. Przekazanie Uchwały i Programu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu konsultacji Programu i ew. uwag Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
5. Uwzględnienie uwag i przygotowanie Programu do Uchwały Rady Gminy celem zatwierdzenia Programu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
6. Wpisanie Programu na Listę Urzędu Marszałkowskiego programów rewitalizacji
7. Przygotowanie i zgłoszenie projektów rewitalizacji do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 zgodnie z planowanym harmonogramem konkursów EFS oraz RPO WK-P 2014-2020 w roku 2017 i na 2018 r.