Get Adobe Flash player

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie informuje, że Gmina Boniewo przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Program polega na bezpłatnym użyczeniu opasek życia dla mieszkańców Gminy.

Każda monitorowana osoba, posiada wygodną opaskę SOS, która pozwala, dzięki wbudowanym funkcjom na:

 • łatwa komunikacja – senior jest w stanie połączyć się z teleopiekunem za pomocą jednego przycisku. Bez konieczności wyjmowania telefonu.
 • lokalizator GPS – demencja i problemy z pamięcią to częsta dolegliwość osób starszych. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS, opaska SOS z łatwością lokalizuje miejsce przebywania seniora.
 • teleopaska SOS monitoruje również tętno i ciśnienie i sygnalizuje jego przekroczenie. Teleopiekun reaguje natychmiast i kontaktuje się z osobą.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu„Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby[1]:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego;
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym
  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

[1]              do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych (np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.)