Aktualności

“Po Ryby” szansą dla mieszkańców Boniewa

W dniu 14-03-2012r. (wtorek) od godz. 10.00 w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w Choceniu na ul. Włocławskiej 16 będzie świadczone doradztwo w ramach działań:
– Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
– Ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymaniu jego atrakcyjności oraz przywracanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej.

Wnioski w ramach tych programów mogą złożyć również mieszkańcy naszej gminy, gdyż Boniewo należy do stowarzyszenia.

W ramach „ Ochrony Środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej lub przemysłowej” można ubiegać się m.in. na:
– Inwestycje melioracyjne związane z: rekultywacją, w tym renaturyzacją i utrzymaniem zbiorników, ochroną przeciwpowodziową, ukształtowaniem trasy regulacyjnej trasy linii brzegowej).
– Budowę i odbudowę lub zabezpieczenie szlaków wodnych.
– Renowację, zabezpieczenie i oznakowanie kąpielisk.
– Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody.
– Zachowanie różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych.

W ramach “Wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw” wspierane będą operacje wykorzystujące istniejące tradycje rybackie na obszarze objętym LSROR oraz operacje mające na celu pielęgnowanie tych tradycji. W tym programie zakłada się również realizację operacji promujących obszar LGR jako bogatych i ciekawych tradycji rybackich. Promocja wpłynie na stworzenie nowych atrakcji turystycznych i kulturowych, zwiększenie spożycia ryb, a także wyrobienie dobrych nawyków proekologicznych wśród mieszkańców i turystów. Przykładowe typy operacji: tworzenie, modernizacja, wyposażenie skansenów, muzeów; utworzenie tematycznej „Wioski Rybackiej”; warsztaty kulinarne promujące spożycie ryb; wydawanie publikacji, folderów promujących tradycje rybackie obszaru objętego LSROR, rozwijanie działalności gospodarczej związanej z historią i tradycjami rybackimi, np. lokale użytkowe stylizowane na wzór nawiązujący do tradycji rybackich itp.

Skip to content