Get Adobe Flash player

logo III EFS

 

logo LGD

W sali hali widowiskowo-sportowej w Boniewie w terminie  od czerwca 2019   do  grudnia 2019  roku zostanie zorganizowany projekt  pn. „Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość”

W ramach projektu zaplanowano następujące działania merytoryczne :

1. Spotkania z psychologiem spotkanie odbędą się przed rozpoczęciem warsztatów w projekcie oraz po ich zakończeniu . Dwie godziny przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w projekcie i dwie godziny po zakończeniu ostatnich zajęć w projekcie . Formą zajęć będą zajęcia grupowe. Łącznie cztery godziny.
2. Zorganizowanie warsztatów rękodzieła ludowego  . Warsztaty będą prowadzone w ilości  36 godzin . Zajęcia będą prowadzone w terminie od lipca   do grudnia  2019  roku.

3. Zorganizowanie warsztatów  wychowania fizycznego   . Warsztaty będą prowadzone w ilości 40   godzin . Zajęcia będą prowadzone w terminie od czerwca   do grudnia  2019 roku w tym zakup sprzętu  do prowadzenia zajęć .

4. Zorganizowanie warsztatów folklorystycznych   . Warsztaty będą prowadzone w ilości 36  godzin . Zajęcia będą prowadzone w terminie od lipca   do grudnia  2019  roku.

5. Zorganizowanie warsztatów  z dietetykiem  . Warsztaty będą prowadzone w ilości 12  godzin . Zajęcia będą prowadzone w terminie od lipca   do grudnia  2019  roku.

3. Zostanie zorganizowany wyjazd do teatru/opery w Bydgoszczy

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

      • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
      • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
      • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
      • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
      • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,
       Wskaźnik efektywności społecznej –6 osób

 

wartość projektu 31.865,00  PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

Projekt realizowany przez Gminę Boniewo za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska