Get Adobe Flash player

poziom_kolor

Zorganizowanie warsztatów kulinarnych

Wójt Gminy Boniewo zaprasza do uczestnictwa w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w świetlicy wiejskiej Kaniewo . Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2019 do 31 stycznia 2020 roku

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej wżyciu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Projekt ma na celu podjęcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej na obszarze Gminy Boniewo

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób.
Projekt będzie zarządzany przez Gminę Boniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Boniewo .

W ramach projektu zaplanowano następujące działania merytoryczne :

1. Spotkania z psychologiem spotkanie odbędą się przed rozpoczęciem warsztatów w projekcie oraz po ich zakończeniu . Dwie godziny przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w projekcie i dwie godziny po zakończeniu ostatnich zajęć w projekcie . Formą zajęć będą zajęcia grupowe. Łącznie cztery godziny.
2. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych . Warsztaty będą prowadzone przez osobę posiadającą doświadczenie w tym zakresie , w ilości 84godzin . Zajęcia będą prowadzone w terminie od lipca do stycznia 2020 roku 3 razy w miesiącu po 4 godziny / 7 m-cy/ .

3. Dwa wyjazdy do teatru/opery w Bydgoszczy .

ZASADY REKRUTACJI BENEFICJENTÓW:
I. Dokumenty rekrutacyjne będą ogólnodostępne do pobrania na stronie internetowej gminy oraz w biurze projektu Boniewo ul. Szkolna 28 pok.Nr 4
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby pełnoletnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
3, Do projektu zostaną również zakwalifikowane osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .


II. Osoby zostaną weryfikowane na podstawie :

1. Oświadczenia o braku możliwości wykonywania , co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dotyczy osób niesamodzielnych ( powyżej 65 lat ).
2. Stosowanych np. zaświadczeń/informacji / dokumentów z GOPS. Złożą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. Oświadczenie o braku udziału w innym projekcie grantowym w ramach projektu grantowego LGD, złożą wszyscy beneficjenci projektu
4. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Boniewo złożą wszyscy beneficjenci projektu
5. Oświadczenie , z których wynikać będzie powiązanie z danym beneficjentem złożą osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
III. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie oraz spełniające wymagania pkt II rekrutacji proszone są o składanie formularzy rekrutacyjnych w terminie do 17 czerwca 2019 roku pok. Nr 4 Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników sporządzone zostaną listy rezerwowe.
W załączeniu dokumenty rekrutacyjne .
1. Formularz rekrutacyjny formularz rekrutacyjny-1
2. Oświadczenie uczestnika zal._nr_6_do_umowy_-__wzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu_9052e
3. Umowa uczestnictwa Umowa z uczestnikami-1

logo

Pogoda w BoniewieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!