Get Adobe Flash player

31 stycznia 2020 roku odbyło się w świetlicy wiejskiej Kaniewo podsumowanie zadania ” Zorganizowanie warsztatów kulinarnych ” w ramach którego zorganizowano 84 godzin warsztatów kulinarnych .

W ostatnich warsztatach oraz podsumowaniu udział wzięli Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Boniewo Adam Ciesielski , Skarbnik Gminy Aleksandra Woźniak , sołtys sołectwa Jerzmanowo Józef Koralewski , koordynator projektu Zdzisława Bywalska sąsiedzi oraz członkowie rodzin beneficjentów projektu.

W trakcie prowadzonych warsztatów podziwialiśmy pasje oraz zaangażowanie osób biorących udział w  warsztatach  kulinarnych , integrację pokoleniową oraz aktywizację.

Umożliwiło to realizację celu projektu tj. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

Zdzisława Bywalska

logo