Aktualności,  Inwestycja 2021.5 -- Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo,  Inwestycje

Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach Gminy Boniewo

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włocławku odbyło się 9 kwietnia 2021 r. podpisanie umów na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego.

Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę na realizację zadania “Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach Gminy Boniewo “. Wartość dofinansowania 270 624,00 PLN.

Oś priorytetowa RPKP.03.00.00 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie , Działanie RPKP.03.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych .

Celem głównym jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Dzięki tej inwestycji Gmina Boniewo będzie promowała rozwiązania w zakresie mikroinstalcji OZE i działań prosumenckich (produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a także na redukcję tzw. niskiej emisji co na terenach wiejskich jest powszechnym zjawiskiem.

Zdzisława Bywalska

Skip to content