Aktualności,  Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

INFORMACJA o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2022 roku

INFORMACJA

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2022 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648) oraz Uchwały nr XXVI/202/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych na terenie Gminy Boniewo informuję, że od dnia 1 lutego 2022 roku obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi:

  • 20,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane  w sposób selektywny,
  • 60,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny.

Zostało uchwalone również częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym w wysokości 10 % od stawki 20,00 zł (wówczas stawka obniżona będzie wynosić 18,00 zł).

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe od domku letniskowego albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

  • 190,00 zł za rok kalendarzowy, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 570,00 zł za rok kalendarzowy, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych zmienione stawki opłaty nie wiążą się  z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji bądź decyzji.

Natomiast właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w związku z Uchwałą  Nr XXVI/203/21 Rady Gminy Boniewo z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Boniewo, winni złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wynika to z faktu zmian w  zakresie opłaty od domków letniskowych – art. 6j ust. 3b-3bc ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Skip to content