Aktualności,  Inwestycja 2021.5 -- Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo,  Inwestycje

Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo

12 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy podpisał umowę z wybranym wykonawcą firmą Sun Crew Sp. z o.o. z Brodnicy na realizację zadania “Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo”

W ramach zadania wykonawca wykona :

Dostawę i montaż instalacji/urządzeń fotowoltaicznych na terenie gminy Boniewo w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną/wykonawczą montowanych na dachach budynków użyteczności publicznej w tym budynki szkoły podstawowej , gimnazjum , obiekty komunalne/przeznaczone dla urzędu Gminy / w Boniewie oraz na gruncie przy Gminnej oczyszczalni ścieków w Boniewie , Stacji uzdatnia wody w Osieczu Małym będących własnością gminy Boniewo .

Ogólna wielkość wszystkich wymienionych instalacji/urządzeń fotowoltaicznych 137,64 kW

Planowany termin realizacji zdania 2 miesiące .

Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Skip to content