Aktualności,  Galeria,  Inwestycja 2021.5 -- Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo,  Inwestycje,  Rządowy Fundusz Inwestycji Loklanych

Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo

1 lipca 2022 roku Wójt Gminy Boniewo wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Boniewo Adamem Ciesielskim oraz inspektorem nadzoru Kamilem Wojtkowskim w obecności przedstawicieli Wykonawcy odebrali zadanie “Budowa urządzeń fotowoltaicznych na obiektach gminy Boniewo”.

W ramach zadania zainstalowano urządzenia fotowoltaiczne na obiektach Gminy Boniewo w tym Stacja uzdatniania wody w Osieczu Małym, Gminna oczyszczalnia ścieków w Boniewie , budynki Zespołu szkół w Boniewie , targowisko, Dzienny Dom Pobytu w Boniewie.

Projekt współfinansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel : Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej

Zdzisława Bywalska

Skip to content