Aktualności,  Utrzymanie czystości i porządku

Szanowni właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo

INFORMACJA
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Szanowni właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Boniewo


Wójt Gminy Boniewo informuje, iż od dnia 1 stycznia 2023 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pozostaje niezmieniona i wynosi:
• 190 zł za rok, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.


Opłatę uiszcza się z góry za dany rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 czerwca.


Wpłat należy dokonywać:
• na rachunek: BS Lubraniec O/Boniewo Nr: 46 9559 1030 2004 0107 0263 0022,
• w kasie tutejszego urzędu.


Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz

Skip to content