Get Adobe Flash player

Aktualności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo .

Wykonawca Konsorcjum : DOM sp.z o.o. sp.k. ul. Baśniowa 4/6, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum , FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka ul. Licealna 2/16, 87610 Dobrzyń nad Wisłą – Partner konsorcjum  rozpoczął realizację robót Części I zadania Remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otmianowo .

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2019 rok

123

Informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach

1. Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Od stycznia 2018 r. do końca grudnia 2019 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z tereny Gminy Boniewo odbiera firma TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. Kutno Filia 62-600 Koło ul. Sosnowa 1

2. Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych.

Miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Boniewo zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania – Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, 87–880 Brześć Kujawski.

3. Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

1) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za rok:

– 2013 wyniósł 22,84 %

– 2014 wyniósł 40,40 %

– 2015 wyniósł 19,62 %

– 2016 wyniósł 19,45 %

– 2017 wyniósł 21,78 %

– 2018 wyniósł 31,18 %

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za rok :

– 2013 wyniósł 100 %

– 2014 wyniósł 100 %

– 2015 wyniósł 100 %

– 2016 wyniósł 100 %

– 2017 wyniósł 100 %

– 2018 wyniósł 100 %

3) Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok:

– 2013 wyniósł 49,15 %

– 2014 wyniósł 29,57 %

– 2015 wyniósł 5,92 %

– 2016 wyniósł 4,26 %

– 2017 wyniósł 2,93 %

– 2018 wyniósł 7,19 %

4. Informacja o punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Na terenie Gminy Choceń funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

w miejscowości Niemojewo zlokalizowany jest na działce nr 72 ( plac i infrastruktura dawnego wysypiska odpadów), jest to wspólny PSZOK z Gminą Boniewo.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczy usługi na rzecz mieszkańców Gminy Boniewo w zakresie przyjmowania:

1) papier i tektura,
2) metale,

3) tworzywa sztuczne, metale,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,
7) zużyte opony, z wyjątkiem powstałych w gospodarstwach rolnych i w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) przeterminowane leki,
11) chemikalia i opakowania po chemikaliach,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe tj. odpady betonowe oraz gruz z rozbiórek i remontów, zmieszane odpady z betonu, gruz ceglany oraz odpadowe materiały ceramiczne pochodzące z drobnych prac remontowych,
14) popiół z palenisk domowych.

Wymienione wyżej odpady mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Niemojewo

jest czynny w poniedziałek – od godziny 8:00 do 12:00

wtorek – od godziny 12:00 do 16:00

Sobotę – od godziny 8:00 do 12:00

Można także umówić się na udostępnienie PSZOK pod nr 693-450-296.


Uwaga!
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zabrania się dostarczać odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Na terenie Gminy Boniewo nie ma punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale można go przekazywać do wspólnego z Gminą Choceń Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach pracy punktu.

 

images

I N F O R M A C J A

 

 

Utylizacja AZBESTU – Procedura dofinansowania – 2020 rok

 

Informuję mieszkańców gminy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków o przyznanie dofinansowania  przedsięwzięć związanych z realizacją usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie transportu,  oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

 

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie do 100 % kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest.

Środki stanowiące  dofinansowanie pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia jest złożenie :

  • wniosku o dofinansowanie na realizację prac związanych z demontażem,

zabraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem azbestu,

  • kserokopii potwierdzenia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym we

Włocławku w dziale budownictwa, zamiaru usunięcia wyrobów

zawierających azbest z budynku, lub kopii decyzji na wykonanie robót

budowlanych w przypadku robót wymagających takiej decyzji,

  • kserokopii tytułu prawnego do nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie w Urzędzie Gminy w Boniewie pokój numer 4  dział inwestycji w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

 wniosek Załącznik nr 1 wniosek na azbest

 

                                                                              Wójt Gminy Boniewo

                                                                                Marek Klimkiewicz

Slajd1