Get Adobe Flash player

SONY DSC

numer ISBN 978-83-63041-11-3

 

Boniewo, dnia 10.07.2019 rok

Gmina Boniewo  zwraca się z zapytaniem podania ceny publikacji książki pn. Bitwa pod Szczytnem Ks. Jarosława Włodarza :

 1. ilość publikacji –1000  egzemplarzy,
 2.  twarda oprawa w kolorze czerwonym , opisy na oprawie tłoczone w kolorze złotym,
 3. Gmina udostępni  książkę  wyłącznie w formie papierowej . Książka składa się z 637 stron plus strona tytułowa ,
 4. Książka zawiera opisy, mapy, szkice, zdjęcia / kolor czarno-biały/  – pisane maszynowo oraz odręcznie .
 5. Termin realizacji zadania do 10 września   2019 rok.
 6. Format A 4
 7. Papier zwykły , kolor kremowy lub  ecru
 8. Informacja na pierwszej stronie książki o dofinansowaniu zadania zgodnie z przesłanym wzorem przez Zamawiającego
 9. W ramach oferty Wykonawca wykona opracowanie graficzne, redakcję, korekty, skład, druk , publikację  inne prace konieczne do opublikowania i wydania książki .
 10. Wykonawca dostarczy również publikację na nośniku elektronicznym w – 3 egz.

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • nazwę i adres oferenta:
 • wartość oferty (netto oraz brutto),
 • termin ważności oferty min . 90 dni
 • termin realizacji .

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

 • Doświadczenie w wydrukowaniu co najmniej 1 publikacji w nakładzie co najmniej 500 sztuk każdej z tych publikacji (w tym raporty, broszury, książki , inne ) w ciągu ostatnich 3 lat .
 • Nie być powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał odrzuceniu z postępowania.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełni z warunku zostanie odrzucony z postępowania.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28  bądź dostarczona osobiście  w sekretariacie Urzędu gminy Boniewo ul. Szkolna 28 , Boniewo Lu b na adres inwestycje_ug@interia.pl

Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz  powinna być podpisana przez oferenta.

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji.

Termin składania ofert upływa w dniu 19 lipca 2019  roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100 %.

Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  o czym poinformuje niezwłocznie wykonawców którzy złożyli  oferty   oraz zamieści informację na www.bip.boniewo.pl

formularz cenowy  oświadczenie załącznik do oferty  załączniki 2

Pogoda w BoniewieNiestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!