Get Adobe Flash player

Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu LGD przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bezpłatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele działań informacyjnych.

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 – cele ogólne i szczegółowe

Cel ogólny 1 –  Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej  LSR

  • Cel Szczegółowy 1.1  Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD
  • Cel szczegółowy 1.2  Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Cel ogólny 2 –  Wzrost udziału społeczności lokalnej  w życiu społecznym i kulturalnym  na obszarze LGD

  • Cel szczegółowy 2.1  Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR
  • Cel szczegółowy 2.2  Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR

Cel ogólny 3 –  Rozwój turystyki  i agroturystyki oraz podniesienie jakości  życia mieszkańców  w obszarze komunikacji , rekreacji i wypoczynku

  • Cel szczegółowy 3.1  Wzmocnienie atrakcyjności  turystycznej na obszarze działania LSR
  • Cel szczegółowy 3.2  Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
  • Cel szczegółowy 3.3  Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD

CEL OGÓLNY 1 – zaplanowane konkursy w 2020 roku