Get Adobe Flash player

Szczegóły naboru zawarte w Zarządzeniu Wójta Gminy Boniewo 39/2020 z 8 października 2020 roku

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Boniewo jest: Wójt Gminy Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo. 

2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Boniewo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Boniewo, Pawłem Modrzejewskim za pomocą adresu inspektor@kiodo.pl,  tel. 544 544 001.

3.     Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Boniewo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz, w wyjątkowych sytuacjach, na podstawie udzielonej zgody.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- art.6, ust.1,lit.c RODO; 
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora- art.6, ust.1,lit.b RODO;
c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- art.6, ust.1,lit.e RODO;
d) w wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody- art.6, ust.1,lit.a RODO

pełen zakres informacji znajduje się na www.bip.boniewo.pl zakładka  RODO

metryczka