Aktualności,  Utrzymanie czystości i porządku

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

INFORMACJA

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej

            Wójt Gminy Boniewo informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Boniewo. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których zalicza się m. in.: zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy itp.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego  z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

– uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;

– zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym,  na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona  jest działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych grozi kara grzywny.

                                                       Wójt Gminy Boniewo

                                                     Marek Klimkiewicz

Skip to content