Aktualności,  Bez kategorii

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU – PERSPEKTYWA NA LATA 2014-2020

W ramach nowego okresu programowania 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  przystępuje do opracowania LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU dla obszaru obejmującego 13 gmin powiatu włocławskiego:
Gminę Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski,  Lubraniec, Włocławek oraz Miasto Kowal.

W ramach planowanej strategii wsparciem będą mogły być objęte m.in. następujące działania:

– Rozwój przedsiębiorczości społecznej,

– Rewitalizacja miejscowości,

– Integracja środowisk  zagrożonych  wykluczeniem społecznym lub ubóstwem,

– Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna,

–  Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności    gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów,
w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,

– Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,

– Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu,

– Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

– Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Strategia będzie wdrażana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  w oparciu o środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych i współtworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkania mają charakter otwarty.

Więcej informacji w biurze stowarzyszenia oraz pod numerem telefonu 54 284 66 69.

Spotkania ze społecznością realizowane w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie w gminie Boniewo zaplanowano na 8 września 2015 roku
HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Skip to content