Get Adobe Flash player

Bez kategorii

Informacja
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 31 maja 2019 r. Raportu o stanie Gminy Boniewo za 2018 r. informujemy o możliwości wzięcia udziału przez mieszkańców gminy w debacie nad Raportem o stanie Gminy Boniewo, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w sali obrad rady ( Hala Sportowa).

Zgłoszenie zamiaru udziału w debacie należy złożyć w terminie do 12 czerwca 2019 r. w pokoju
nr 10 urzędu gminy.

poziom_kolor

Zorganizowanie warsztatów kulinarnych

Wójt Gminy Boniewo zaprasza do uczestnictwa w warsztatach kulinarnych zorganizowanych w świetlicy wiejskiej Kaniewo . Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2019 do 31 stycznia 2020 roku

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej wżyciu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Projekt ma na celu podjęcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej na obszarze Gminy Boniewo

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób.
Projekt będzie zarządzany przez Gminę Boniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Boniewo .

W ramach projektu zaplanowano następujące działania merytoryczne :

1. Spotkania z psychologiem spotkanie odbędą się przed rozpoczęciem warsztatów w projekcie oraz po ich zakończeniu . Dwie godziny przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w projekcie i dwie godziny po zakończeniu ostatnich zajęć w projekcie . Formą zajęć będą zajęcia grupowe. Łącznie cztery godziny.
2. Zorganizowanie warsztatów kulinarnych . Warsztaty będą prowadzone przez osobę posiadającą doświadczenie w tym zakresie , w ilości 84godzin . Zajęcia będą prowadzone w terminie od lipca do stycznia 2020 roku 3 razy w miesiącu po 4 godziny / 7 m-cy/ .

3. Dwa wyjazdy do teatru/opery w Bydgoszczy .

ZASADY REKRUTACJI BENEFICJENTÓW:
I. Dokumenty rekrutacyjne będą ogólnodostępne do pobrania na stronie internetowej gminy oraz w biurze projektu Boniewo ul. Szkolna 28 pok.Nr 4
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby pełnoletnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
3, Do projektu zostaną również zakwalifikowane osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .


II. Osoby zostaną weryfikowane na podstawie :

1. Oświadczenia o braku możliwości wykonywania , co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dotyczy osób niesamodzielnych ( powyżej 65 lat ).
2. Stosowanych np. zaświadczeń/informacji / dokumentów z GOPS. Złożą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. Oświadczenie o braku udziału w innym projekcie grantowym w ramach projektu grantowego LGD, złożą wszyscy beneficjenci projektu
4. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Boniewo złożą wszyscy beneficjenci projektu
5. Oświadczenie , z których wynikać będzie powiązanie z danym beneficjentem złożą osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
III. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie oraz spełniające wymagania pkt II rekrutacji proszone są o składanie formularzy rekrutacyjnych w terminie do 17 czerwca 2019 roku pok. Nr 4 Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników sporządzone zostaną listy rezerwowe.
W załączeniu dokumenty rekrutacyjne .
1. Formularz rekrutacyjny formularz rekrutacyjny-1
2. Oświadczenie uczestnika zal._nr_6_do_umowy_-__wzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu_9052e
3. Umowa uczestnictwa Umowa z uczestnikami-1

logo

poziom_kolor

Warsztaty aktywizacyjne -kierunek w przyszłość

Wójt Gminy Boniewo zaprasza do uczestnictwa w warsztatach aktywizacyjnych, zorganizowanych w hali widowiskowo-sportowej w Boniewie w terminie od 1 czerwca 2019 do 31 grudnia 2019 roku

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej wżyciu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Projekt ma na celu podjęcie działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej na obszarze Gminy Boniewo

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób.
Projekt będzie zarządzany przez Gminę Boniewo reprezentowaną przez Wójta Gminy Boniewo .

W ramach projektu zaplanowano następujące działania merytoryczne :
1. Spotkania z psychologiem spotkanie odbędą się przed rozpoczęciem warsztatów w projekcie oraz po ich zakończeniu . Dwie godziny przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w projekcie i dwie godziny po zakończeniu ostatnich zajęć w projekcie . Formą zajęć będą zajęcia grupowe. Łącznie cztery godziny.
2. Zorganizowanie warsztatów rękodzieła ludowego . Warsztaty będą prowadzone przez osobę posiadającą doświadczenie w tym zakresie , w ilości 36 godzin . Zajęcia będą prowadzone w terminie od lipca do grudnia 2019 roku 2 razy w miesiącu po 3 godziny .
3. Zorganizowanie warsztatów folklorystycznych prowadzone przez osobą posiadające wiedzę w zakresu tradycji i kultury regionu który przybliży uczestnikom folklor i kulturę regionu w ilości 36godzin . Zajęcia będą prowadzone w terminie od lipca do grudnia 2019 dwa razy w miesiącu po 3 godziny .

4. Zorganizowanie warsztatów wychowania fizycznego warsztaty będą prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego w ilości 40 godzin . Warsztaty będą prowadzone w terminie od czerwca do grudnia / z wyłączeniem lipca, sierpnia / 2019 roku 2 razy w miesiącu po 4 godziny .
W ramach zajęć zostaną z beneficjentami przeprowadzone zajęcia tenisa stołowego, zajęcia ogólnoruchowe z wykorzystaniem piłek, muzyki, Zajęcia zostaną dostosowane do możliwości i potrzeb beneficjentów.
5. Zorganizowanie warsztatów z dietetykiem .Warsztaty będą prowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie .Warsztaty będą prowadzone w terminie od lipca do grudnia 2019 roku raz w miesiącu po 2godziny.
6. Zostanie zorganizowany -Wyjazd do teatru/opery w Bydgoszczy .

ZASADY REKRUTACJI BENEFICJENTÓW:

I. Dokumenty rekrutacyjne będą ogólnodostępne do pobrania na stronie internetowej gminy oraz w biurze projektu Boniewo ul. Szkolna 28 pok.Nr 4
Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby pełnoletnie zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
3, Do projektu zostaną również zakwalifikowane osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
II. Osoby zostaną weryfikowane na podstawie :
1. Oświadczenia o braku możliwości wykonywania , co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. Dotyczy osób niesamodzielnych ( powyżej 65 lat ).
2. Stosowanych np. zaświadczeń/informacji / dokumentów z GOPS. Złożą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
3. Oświadczenie o braku udziału w innym projekcie grantowym w ramach projektu grantowego LGD, złożą wszyscy beneficjenci projektu
4. Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Boniewo złożą wszyscy beneficjenci projektu
5. Oświadczenie , z których wynikać będzie powiązanie z danym beneficjentem złożą osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym .
III. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie oraz spełniające wymagania pkt II rekrutacji proszone są o składanie formularzy rekrutacyjnych w terminie do 17 czerwca 2019 roku pok. Nr 4 Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
W przypadku zgłoszenia się większej liczby uczestników sporządzone zostaną listy rezerwowe.
W załączeniu dokumenty rekrutacyjne .
1. Formularz rekrutacyjnyformularz rekrutacyjny-1
2. Oświadczenie uczestnika zal._nr_6_do_umowy_-__wzor_oswiadczenia_uczestnika_projektu_9052e
3. Umowa uczestnictwa Umowa z uczestnikami-1

logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  TUTAJ

boniewo_kartka-1

Szczegóły TUTAJ

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!