Get Adobe Flash player

Bez kategorii

logo LGD 2

logo

75593832_591347071627271_2384729365029060608_n„Decoupage spękaniami jednoskładnikowymi cracle”

Odbyły  się kolejne warsztaty rękodzieła ludowego realizowane w ramach projektu Warsztaty aktywizacyjne-kierunek w przyszłość.

Grupę beneficjentów tworzą wspaniałe kobiety , które chętnie włączają  się do prowadzonych zajęć wykonując ciekawe prace . Warsztatom towarzyszy praca grupowa , miła atmosfera , aktywizacja .

 

Cel projektu : Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD

Dofinansowanie zadania w ramach :

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020OśPriorytetowa11:Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie11.1:Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

planowane efekty:

     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie -8 osób,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie-3 osoby,
     • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym 8 osób,
     • liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna- 8 osób ,
     • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 3 osoby,

      Wskaźnik efektywności społecznej – 6 osób

 

wartość projektu- 31.865,00 PLN w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 30.000 PLN

 

 

Wspaniałe prace możemy oglądać na załączonych zdjęciach

Zdzisława Bywalska

74176232_429986401233859_4535426894106984448_n 74505663_734830813689328_7316468460794413056_n 74680713_3045032628874223_5347698659679010816_n 74954862_2423469704579368_700699213985480704_n75223641_528106994433316_7854336427977342976_n 75443020_549256439209216_1551164186690584576_n75534257_547003909448238_3182084709182078976_n 75557508_428713424484401_2685016414460313600_n 75588226_954633541587554_7941297962259316736_n

Zdzisława Bywalska

Logo projektu Umim pływać

 

21 listopada na pływalni Delfin we Włocławku ul. Chopina 10 odbyło się spotkanie podsumowujące  VI edycję Programu  Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Umiem pływać 2019”.

Główne cele programu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
 • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
 • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

W programie  Gmina Boniewo uczestniczy  już VI edycję.   Dzieci klas I-III Szkoły podstawowej w Boniewie  nabywają  i rozwijają  podstawowe umiejętności pływackie na Krytej Pływalni Plusk w Radziejowie .

W spotkaniu we Włocławku  udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych  szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego .

W trakcie spotkania dzieci klas I-III pod opieką instruktorów zaprezentowali swoje umiejętności pływackie. Następnie pod kierunkiem  wybitnej polskiej pływaczki Aleksandry Urbańczyk ćwiczyli umiejętności pływackie.

Realizatorem projektu jest Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki.

 

Zdzisława Bywalska

IMG_20191121_100524 IMG_20191121_100246IMG_20191121_100427   IMG_20191121_100513

Zdzisława Bywalska

zrzut-ekranu-2014-11-17-o-13-15-18-220013

Bądź bezpieczny na drodze !!! – Słaba widoczność spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i wcześnie zapadającym zmrokiem, powoduje że piesi i rowerzyści na drodze są mało widoczni dla kierujących. Niestety na naszych drogach można spotkać spacerujący, biegających z kijkami (Nordic Walking) lub jeżdżących rowerami bez oświetlenia. Dlatego też, korzystanie z drogi, gdy panują na niej trudne warunki, wymaga zwiększenia uwagi zarówno przez pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. Używanie elementów odblaskowych przez pieszych i rowerzystów, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować życie.

1. Noś odblaski – nie gadżety!
Przy zakupie odblasku zwróć uwagę czy został na nim umieszczony znak CE, nazwa producenta i typ wyrobu oraz czy jest dołączona instrukcja użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask.

2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!
Sprawdź czy elementy odblaskowe nie są zasłonięte przez np. przez szalik, torbę czy plecak.

3. Dbasz o zdrowie – świeć przykładem!
Lubisz biegać? Używaj elementów odblaskowych.

4. Kochasz – zadbaj o bezpieczeństwo!
Zadbaj, aby Twoi bliscy byli widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.

5. Żyć – to myśleć!

W dniu 27.11.2019  w godz. 8.00-14.30nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla

odbiorców  zasilanych ze stacji transformatorowej JERZMANOWO 2 obwód 100

 

 

Tadeusz Domański

Technik ds. Zarządzania Usługami Sieciowymi
Dział Zarządzania Eksploatacją
Rejon Dystrybucji w Radziejowie

logo LGD

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

                                                                                                                                Choceń, dnia 18.11.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/                                       poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwój działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 9/2019

 

Termin składania wniosków: od dnia 09 grudnia 2019 r. do dnia 03 stycznia 2020 r. do godz.14:00

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki,               ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7.30. do15.30

środa od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

 

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

 

Forma wsparcia: Refundacja

 

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia– zostały określone w załączniku                         nr 14  do ogłoszenia.

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 15  do ogłoszenia.

 

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacjistanowią załącznik nr 17 do ogłoszenia.

 

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 20 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

 

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru 2 200 857,61 PL

Intensywność pomocy:

 1. nie wyższa niż 70% kosztów kwalifikowalnych

 

Maksymalna kwota wsparcia:  do 100 000,00zł.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD –   www.kujawiaki.pl

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl

– Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

 

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

 

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
 3. Wzór Biznesplanu.
 4. Biznesplan tabele finansowe.
 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 7. Zasady wypełniania Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 8. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 9. Wzór formularza umowy wraz z załącznikami.
 10. Wzór formularza wniosku o płatność.
 11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.
 12. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
 13. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.
 14. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – załącznik nr 14
 15. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – załącznik nr 15
 16. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych

do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników – załącznik 16

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) – Zakres tematyczny: Rozwój działalności gospodarczej załącznik 17
 2. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD – załącznik 18
 3. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych załącznik nr 19
 4. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.
 5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

2264-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-9-2019

logo LGD 2

elektrosmieci-eko-kosz-660x494

Zbiórka elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych

Zgodnie z załączonym harmonogramem w terminach 20 listopada , 26  listopada, 27 listopada, 28 listopada 2019 roku odbędzie się na terenie Gminy Boniewo zbiórka elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych .

zbiór elektrośmieci oraz odpadów wielkogabarytowych

doc08549920191113123749_001

Przechwytywanie

 

 

 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie

oraz
Państwowa Inspekcja Pracy
zapraszają na konferencję
„Jak legalnie zatrudnić pracownika w rolnictwie?”
która odbędzie się
27 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w Minikowie
W programie:
Działalność gospodarcza – formy podjęcia działalności
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Minikowie
Legalność zatrudnienia
Magdalena Szocik – p.o. Nadispektor Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy
w Bydgoszczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Anna Subkowska-Krezymon – Inspektor Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy
w Bydgoszczy
Zapraszamy!
Szczegółowych informacji udzielają: Marta Knop-Kołodziej – tel. 52 386 72 17
Uwaga: liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmujemy do 10 listopada 2019 roku

Pogoda w Boniewie
Niestety aktualne dane pogodowe nie są dostępne!