Get Adobe Flash player

Rewitalizacja

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo.

Aktualny stan prac remontowych pozwoli realizację zadania zgodnie z zakładniami cellami oraz wskaźnikami .

Zdzisława Bywalska

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo .

Trwają kolejne etapy prac budowlanych w budynkach świetlic objętych zadaniem . Planowany termin ich zakończenia marzec 2021 rok. Aktualnie przebieg prac przebiega bez zakłóceń .

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

budynek świetlicy Otmianowo.

budynek świetlicy Otmianowo.

budynek świetlicy Osiecz Wielki

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo .

Wykonawca Konsorcjum : DOM sp.z o.o. sp.k. ul. Baśniowa 4/6, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum , FIDEM Budownictwo Joanna Tarnecka ul. Licealna 2/16, 87610 Dobrzyń nad Wisłą – Partner konsorcjum  rozpoczął realizację robót Części I zadania Remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Otmianowo .

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

27 października 2020 roku Wójt Gminy Boniewo podpisał umowy na realizację zadania Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i modernizację świetlic wiejskich w miejscowościach Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo .

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.07.00.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie RPKP.07.01.00 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Zakres projektu obejmuje :Remont i modernizację 3 obiektów na cele świetlic wiejskich w Kaniewie, Otmianowie i Osieczu Wielkim, na terenie gminy Boniewo

Projekt przyczyni się do realizacji celu głównego rewitalizacji: Wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego poprzez aktywizację społeczno-gospodarczą mieszkańców oraz adaptację przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego. Dzięki realizacji proj. udostępniona zostanie przestrzeń do realizacji projektów miękkich (społecznych) umożliwiających ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju – na terenie miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo w Gminie Boniewo

Realizacja projektu „Rewitalizacja miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osiecz Wielki, Kaniewo i Otmianowo” wynika bezpośrednio z Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023 .

Zdzisława Bywalska

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaniewo

świetlica objęta projektem mieści się w budynku dworskim z drugiej połowy XIX wieku .

Remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Osiecz Wielki

Budynek świetlicy wiejskiej znajduje się w zespole parkowo-dworskim

bip_fotka-php

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Szanowni Państwo!

W związku rozpoczęciem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta ma przede wszystkim określić odczucia mieszkańców na temat gminy, jej wad i zalet, jej dobrych i złych stron, szans i zagrożeń. Poświęcony przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań gminy w zgodzie z Państwa oczekiwaniami.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Proszę o wyrażenie opinii na temat wskazanych elementów związanych z funkcjonowaniem gminy stawiając znak X w odpowiedniej rubryce. Gdyby mieli Państwo dodatkowe uwagi, proszę zapisać je na odwrocie ankiety.

Ankiety proszę składać na adres Urzędu Gminy Boniewo 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28 lub osobiście do urzędu gminy Boniewo pok. nr 4 w terminie do 31 marca 2017 roku .

Osoba do kontaktu – Zdzisława Bywalska tel/fax 54 2840181 e-mail bywalska@wp.pl

Ankieta dotycząca problemów społeczno-gospodarczych na potrzeby Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023ankieta-rewitalizacji-boniewo-1

bip_fotka-php

 

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

 

Zgodnie z Umową dotacji z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu dla wniosku Gminy Boniewo dotyczącego opracowania Programu rewitalizacji, planowany harmonogram prac nad Programem Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023 przedstawia się następująco:

Prace do 30 kwietnia 2017 roku
1. Powołanie Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo Zespołu rewitalizacji Gminy Boniewo
2. Opracowanie Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Boniewo dla potrzeb wyznaczenia obszaru rewitalizacji i Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
3. Spotkanie konsultacyjne i partycypacja społeczna przedstawicieli Gminy Boniewo i radnych
z udziałem organizacji oraz mieszkańców Gminy Boniewo w celu przedstawienia wyników Diagnozy i obszaru rewitalizacji oraz zasad prac i projektów rewitalizacji ramach Programu.
-omówienie wniosków Diagnozy wraz z propozycją wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji
-przekazanie ankiet dla mieszkańców i organizacji dotyczących planowanych kierunków rewitalizacji Gminy Boniewo

Prace do 30 czerwca 2017 roku
1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
2. Przygotowanie i zgłoszenie propozycji projektów rewitalizacji w ramach Programu
3. Analiza rozwiązań rewitalizacyjnych i propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
4. Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
5. Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych Programu

Prace do 30 września 2017 roku
1. Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
2. Skierowanie Programu do uchwalenia do Komisji i Rady Gminy Boniewo
3. Pojęcie Uchwały Rady Gminy Boniewo w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023
4. Przekazanie Uchwały i Programu do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu konsultacji Programu i ew. uwag Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
5. Uwzględnienie uwag i przygotowanie Programu do Uchwały Rady Gminy celem zatwierdzenia Programu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu
6. Wpisanie Programu na Listę Urzędu Marszałkowskiego programów rewitalizacji
7. Przygotowanie i zgłoszenie projektów rewitalizacji do dofinansowania ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 zgodnie z planowanym harmonogramem konkursów EFS oraz RPO WK-P 2014-2020 w roku 2017 i na 2018 r.

bip_fotka-php

 

Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku  podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Rewitalizacja w okresie programowania UE 2014-2020

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020 rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań Gminy oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, władze lokalne oraz właścicieli nieruchomości.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością.
Obszar zdegradowany to taki, na którym nasilone są negatywne zjawiska społeczne, do których zaliczyć można m.in.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji, niski poziom kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym oraz kulturalnym. Co więcej obszar zdegradowany cechuje się co najmniej jednym negatywnym zjawiskiem ze sfery gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Obszar rewitalizacji stanowi element obszaru zdegradowanego, z uwagi na szczególną koncentrację negatywnych zjawisk ze sfery społecznej oraz gospodarczej lub środowiskowej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej. Ponadto obszar rewitalizacji ma istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego. Według Ustawy obszar rewitalizacyjny nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

Proces rewitalizacji Gminy Boniewo

Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Toruń 2016r.określają, iż Program rewitalizacji uwzględnić powinien działania zintegrowane, całościowe (powiązane wzajemnie projekty/przedsięwzięcia), obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne, albo środowiskowe, na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Działania te są skoncentrowane terytorialnie i będą prowadzone w sposób zaplanowany zgodnie z harmonogramem w Programie Rewitalizacji.
Realizacja podstawowego celu procesów rewitalizacji, jakim jest przywrócenie wartości społecznych, przestrzennych i gospodarczych w wyznaczonych obszarach Gminy Boniewo, odbywa się poprzez wdrożenie szeregu instrumentów operacyjnych i strategicznych, w ramach kompleksowych rozwiązań rewitalizacyjnych. W związku z występowaniem potencjalnych obszarów problemowych na terenie Gminy Boniewo niezbędnym jest podjęcie prac w ramach Programu Rewitalizacji dla Gminy Boniewo 2017-2023.
Opracowanie Programu rewitalizacji w Gminie Boniewo jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020,z godnie z umową UM_RR.052.1.134.2016 z dnia 20 września 2016 roku podpisaną pomiędzy Gminą Boniewo a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego .

Prace nad Programem Rewitalizacji Gminy Boniewo 2017-2023

Gmina Boniewo realizuje proces rewitalizacji i aktualnie trwają prace nad Diagnozą Gminy dla potrzeb rewitalizacji w celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji. Obszar wyznaczony zostanie na podstawie analizy wskaźników odnoszących się do głównych problemów społeczno-gospodarczych Gminy. Po jego wyznaczeniu według kryteriów Zasad
Obszar zostanie poddany konsultacjom społecznym. Dla zatwierdzonego obszaru opracowany zostanie Program Rewitalizacji na lata 2017 -2023, który będzie zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy Boniewo.
Aktualnie opracowano zestaw danych które będą pozyskane od instytucji partnerów Programu,
a także wskaźników dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego do rewitalizacji w Gminie Boniewo. Uwzględnione będą także wyniki analiz strategicznych oraz analiz (wskaźnikowych
i jakościowych) aktualnych danych statystycznych i danych instytucji gminnych odnoszących się do następujących zjawisk problemowych w następujących sferach funkcjonowania gminy:
1. Sfera społeczna
– bezrobocie
– ubóstwo
– edukacja (w tym przedszkolna)
– frekwencja wyborcza
– przestępczość
2. Sfera funkcjonalno-przestrzenna
– jakość terenów publicznych (w tym budynków użyteczności publicznej)
– stan infrastruktury technicznej i społecznej
3.Sfera gospodarcza
– stan gospodarki w mieście (liczba podmiotów, ocena potencjału gospodarczego)
4. Sfera środowiskowa
 stan środowiska naturalnego (w tym jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta).
Następnie poddano występujące w poszczególnych sferach zjawiska analizie pod kątem występowania określonych problemów w ujęciu lokalizacji na mapie miasta.
Podstawą dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego będzie występująca w niektórych częściach Gminy Boniewo ( sołectwach /miejscowościach) koncentracja negatywnych zjawisk społecznych.

Planowane efekty rewitalizacji

Program Rewitalizacji ma na celu ograniczenie i rozwiązanie problemów społecznych i gospodarczych na obszarach zdegradowanych. Wdrażanie programu jest procesem wieloletnim i prowadzone będzie poprzez zintegrowane projekty na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, realizowane we współpracy z przedstawicielami społeczności lokalnej Gminy Boniewo przez partnerów rewitalizacji, w tym samorząd gminy, organizacje, a także Lokalne Grupy Działania (LGD). Program Rewitalizacji stanowić będzie formalną podstawę ubiegania się
o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 w celu poprawy zdegradowanych obszarów, pobudzenia ożywienia gospodarczego, aktywizacji społecznej i gospodarczej mieszkańców, integracji społecznej mieszkańców, wprowadzenia rozwiązań środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. Program Rewitalizacji pozwoli także na ubieganie się Gminy Boniewo
o dofinansowanie dla projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został wyodrębniony Priorytet Inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie przez Gminę Programu Rewitalizacji. Dokument uwzględniać będzie wytyczne zawarte w Załączniku 10 do SZOOP RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizację w Polsce wspierają m.in. ustawa o rewitalizacji, Narodowy Plan Rewitalizacji. Działania z zakresu rewitalizacji wpisują się również w Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030.
Inwestycje infrastrukturalne w ramach obecnego procesu rewitalizacji będą uzupełnieniem planowanych lub realizowanych interwencji EFS, które mają wywołać określony efekt społeczno-gospodarczy.

Doradztwo eksperta w zakresie
opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023”

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa- doradztwo eksperta w zakresie przygotowania „Programu Rewitalizacji Gminy Boniewo na lata 2017-2023” świadczone przez osobę fizyczną.
Szczegóły zostały zawarte w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania .

2. Zamawiający -Gmina Boniewo 87-851 Boniewo ul. Szkolna 28
3. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe
4. Wartość zamówienia -poniżej 30.000 euro
5. Termin składania ofert do 24 listopada 2016 roku do godz. 15:15

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.bip.boniewo.pl