Get Adobe Flash player

logo III>

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki (LGD) – Cel Ogólny II
Celem ogólnym II LSR jest:
II. Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Cel ten ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację, czego efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych.
Typy projektów, które będą realizowane w celu ogólnym drugim to:
A)działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich (Rewitalizacja) – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Oczekiwanym efektem realizacji projektów w ramach tego typu będzie m.in.: wzrost aktywności społecznej, ożywienie społeczne,zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez uczestnictwo osób w trudnej sytuacji w życiu społecznym i gospodarczym, wzrost zatrudnienia, ożywienie gospodarcze, a także wzrost potencjału gospodarczego poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Koleje typy projektów w ramach celu ogólnego II będą realizowane w trybie grantowym:
B) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
-kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
-i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
C) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
– Usług wzajemnościowych, samopomocowych,
– lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
-inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej
i animacji społecznej.

W okresie III/IV kwartał 2019 roku,LGD planuje ogłosić konkursy w ramach wskazanych typów projektu.

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU A (Rewitalizacja):
Beneficjentami mogą być:
• Jednostki samorządu terytorialnego,
• Związki jednostek samorządu terytorialnego,
• Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
• Samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną (wniosek o dofinansowanie projektu w imieniu jednostek nieposiadających osobowości prawnej składa jednostka samorządu terytorialnego),
• Organizacje pozarządowe,
• Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• Instytucje otoczenia biznesu,
• Partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Grupa odbiorców – mieszkańcy obszarów objętych Lokalną Strategią Rozwoju Dorzecza Zgłowiączki.
Maksymalny poziom dofinansowania – 95%
Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejscowości wiejskich polegać będzie na:
• rozbudowie i nadbudowie budynków lub obiektów,
• modernizacji budynków lub obiektów,
• przebudowie budynków lub obiektów,
• adaptacji budynków lub obiektów,
• remoncie budynków lub obiektów oraz
• zagospodarowaniu przyległego otoczenia.
Przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych na obszarze rewitalizowanym.
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej- nie większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizacyjnego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach osi priorytetowej 7.

ZASADY OTRZYMANIA WSPARCIA W RAMACH TYPU PROJEKTU B oraz C:
Kto może składać wniosek o powierzenie grantu:Wszystkie podmioty posiadające zdolność prawną z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

Projekt może być skierowany do następującej grupy odbiorców:
– osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru LSR
-otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby pełniące funkcje opiekuńcze

Maksymalna wartość dofinansowania projektu objętego grantem – 95 %, przy założeniu, że kwota grantu wyniesie nie więcej niż 50 000,00 zł.

Klub młodzieżowy – odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku szkolnym tj. od6/7 lat do 18 roku życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
Klub młodzieżowy w swojej działalności zakłada realizację następujących celów:
– wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
– pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
– wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
– kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych
– wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
– zapewnienie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań
W ramach klubu może być realizowany program rówieśniczy, który polega na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, m.in.:
– edukacyjnej
-działania o charakterze socjoterapeutycznym (promowanie pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi)
– profilaktycznej – promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych
– mediacyjnej – rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych w sytuacjach problemowych

Działania aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, które mogą uzyskać wsparcie w ramach zakresu tematycznego – i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym to:
– organizowanie i finansowanie usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej
– organizowanie i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)
– organizowanie i finansowanie metod pracy w środowisku rodzinnym

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem :
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych mogą dotyczyć:
– organizacji i finansowania kosztów wolontariatu, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy,
– organizacji i finansowanie uczestnictwa w grupach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia osoby
prowadzącej grupę.

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej mogą dotyczyć:
– koszty zatrudnienia animatora lub lidera aktywności lokalnej oraz obywatelskiej.
Animator/lider – jest to osoba przyczyniająca się do:
• ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;
• inicjowania powstawania grup obywatelskich;
• motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na dobro wspólne;
• diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska;
• wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;
• budowanie lokalnych koalicji;
• moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;
• pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/grupę;
• animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej mogą dotyczyć:
– edukacji społecznej i obywatelskiej, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych
i debat społecznych dla mieszkańców;
– organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;
– inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.