Aktualności,  Bez kategorii

Działalność Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach środków z PO RYBY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki powstało w 2007 roku, na początku liczyło 21 członków, z biegiem lat dołączyli do jego grona nowi przedstawiciele, obecnie liczy  112 osób. Na mapie Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy szukać nas na południowym- wschodzie, zajmujemy obszar 10 gmin Powiatu Włocławskiego. Są to gminy: Boniewo, Brześć Kujawski, Chodecz, Choceń, Fabianki, Izbica Kujawska, Lubanie, Lubień Kujawski, Lubraniec,  Włocławek.
Dzięki rocznym staraniom, dnia 4 sierpnia 2011 roku podpisaliśmy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich -LSROR, otrzymaliśmy na ten cel ponad 15 mln zł, są to środki z osi 4 programu PO RYBY. Na terenie województwa są jeszcze cztery Lokalne Grupy Rybackie, które pozyskane środki przeznaczają na inwestycje skierowane na rozwój swojego obszaru działania. Środki zakontraktowane w Ministerstwie mają swoje konkretne przeznaczenie. Budżet podzielony został na sześć działań, które są z niego dofinansowane. Dwa z nich przeznaczone są dla Lokalnej Grupy Rybackiej, dofinansowanie przekazywane jest  na działalność biura, promocję działań oraz projekty współpracy z innymi grupami rybackimi. Jednak to fundusze przeznaczone na projekty realizowane przez beneficjentów stanowią lwią część środków, bo blisko 90 %. Wnioski o dofinansowanie składać można w ramach działań:
-Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej- 85 % dofinansowania, wnioskodawcą były  sektory: publiczny oraz społeczny i gospodarczy;
– Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa- 85 % dofinansowania, wnioskodawcą były  sektory: publiczny oraz społeczny i gospodarczy;
-Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa- 60 % dofinansowania, wnioskodawcą był sektor społeczny i gospodarczy;
-Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem- 60 % dofinansowania, wnioskodawcą był sektor społeczny i gospodarczy.
Aby wniosek złożony na konkurs do LGR Dorzecza Zgłowiączki przeszedł pozytywnie weryfikację przez Komitet Stowarzyszenia musiał wpisywać się w przynajmniej jeden cel zawarty w LSROR. Poniżej wymienione są cele ogólne:
Poprawa jakości życia społeczności rybackich;
Wzrost znaczenia funkcji turystycznej z zachowaniem i ochroną dziedzictwa przyrodniczego obszarów zależnych od rybactwa;
Aktywizacja i integracja środowiska rybackiego z efektywnym wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego.
Każdy wniosek wybrany przez Komitet ma realizować jeden z celów, które Członkowie Stowarzyszenia uznali za ważne podczas pisania LSROR.
Harmonogram konkursów zaplanowany w LSROR przewidywał ogłoszenia naborów głównie w latach 2012-2013, w roku 2014 nie przewidujemy już żadnych konkursów. Do tej pory w ramach naborów Komitet Stowarzyszenia wybrał operacje na kwoty:

Wzmocnienie konkurencyjności    Restrukturyzacja lub reorientacja    Podnoszenie wartości    Ochrona środowiska
sektor publiczny    sektor społeczny i gospodarczy    sektor społeczny i gospodarczy    sektor społeczny i gospodarczy    sektor publiczny    sektor społeczny i gospodarczy
3 728 607,77    2 072 020,94    1 997 770,57    5 164 680,95    1 858 967,59    1 694 778,14

Wiele z wybranych operacji jest obecnie w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim, niektóre z nich zostały zakończone bądź są w trakcie realizacji. Na terenie każdej z gmin Stowarzyszenia można znaleźć tablicę informującą o dofinansowaniu z programu PO RYBY. Dzięki środkom przez nas pozyskanym gminy, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne podpisały umowy na realizację operacji, które wpływają na rozwój obszaru.
Gmina Boniewo podpisała do tej pory dwie umowy na dofinansowanie operacji. W ramach ochrony środowiska Gmina z puli środków Stowarzyszenia , otrzymała 61 130,11 zł na realizację operacji pn. „Częściowe uregulowanie linii brzegowej jeziora w miejscowości Grójec”.  Natomiast 143 177,10 zł przeznaczone zostało na  „Rewitalizację miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminnej przy ulicy Pocztowej”. Ze środków LGR skorzystali także sami mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy Boniewo. W Kaniewie powstanie muzeum tradycji rybackiej, na które otrzymało dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł, wybudowana zostanie wędzarnia ryb wraz z infrastrukturą towarzyszącą- wartość dofinansowania 47 000,00 zł oraz łowisko dla wędkarzy, dofinansowane kwotą 49 000,00 zł. Na terenie Łączewnej  dzięki dofinansowaniu w kwocie 110 699,61 zł zaadaptowano poddasze domu jednorodzinnego na cele działalności agroturystycznej. W Boniewie i Jerzmanowie wyposażone zostały gabinety stomatologiczne, kwota dofinansowania 47 109,66 zł.
Kolejną gminą jaka skorzystała ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie z PO RYBY jest Brześć Kujawski. „Rewitalizacja Brześcia Kujawskiego poprzez zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta” to operacja, dzięki której przedmurze Starego Miasta zyska nowy wygląd. Zamontowane zostanie stylowe oświetlenie, ławeczki, kosze na śmieci,  schody terenowe, posadzone zostaną drzewa, krzewy, posiane trawniki. Gmina Brześć otrzymała na realizację operacji dofinansowanie w kwocie 281 915,03 zł. Gmina podpisała także umowę na „Odbudowę szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu Kujawskim”, operacja otrzyma dofinansowanie w kwocie 228 574,18 zł. Dzięki środkom z PO RYBY Brzeskie Centrum Kultury wyposażone zostało w dodatkowy sprzęt, który wykorzystywany jest podczas prowadzenia kół zainteresowań. Zakupione zostały m.in. kolumny, mikser, aparat fotograficzny, programy komputerowe.  Wysokość dofinansowania to 13 080,45 zł. W miejscowości  Pikutkowo powstanie warsztat samochodowy z pełnym wyposażeniem – wysokość dofinansowania 288 954,00 zł.
W ramach środków pozyskanych ze Stowarzyszenia Gmina Choceń ukształtowała linię brzegową Jeziora Borzymowskiego, przeprowadziła renaturyzację  Jeziora Borzymowskiego i Krukowskiego oraz udrożniła szlak wodny pomiędzy tymi jeziorami, pozyskane dofinansowanie to 350 913,14 zł. W ramach operacji z wzmocnienia konkurencyjności gmina zrewitalizuje park w Śmiłowicach i Choceniu oraz wyremontuje miejsce postojowe w Choceniu, przyznane dofinansowanie to 359 609,18 zł. Projekt dotyczący promocji obszaru zrealizowało OSP w Choceniu, w ramach operacji zorganizowany został konkurs plastyczny dla dzieci oraz spotkanie promujące obszar LSROR. W ramach wzmocnienia konkurencyjności powstały w kilku miejscowościach Gminy Choceń małe infrastruktury turystyczne, które stały się atrakcjami obszaru, w Siewiersku, Wilkowicach i Wilkowiczkach pobudowane zostały pomosty oraz altanki i domki letniskowe. Infrastruktura ta powstała przy zbiornikach wodnych, które zostały zrenaturyzowane w ramach ochrony środowiska przez sektor społeczny. W ramach ochrony środowiska dofinansowanie uzyskała także OSP w Śmiłowicach, po uzyskaniu środków w kwocie 46 808,82 zł zakupiła pompę powodziową. Dzięki kwocie 82 717,28 zł pozyskanej przez Gminną Spółkę Wodną Choceń wyremontowane zostaną urządzenia  wodne melioracji szczegółowej. Spółka Wodna z Chocenia realizować będzie także projekt z podnoszenia wartości , dofinansowanie w kwocie 49 999,99 zł przeznaczy na zakup koparki.
Na terenie Gminy Chodecz także widać tablice informujące o dofinansowaniu z programu rybackiego, Chodecz jest kolejną gminą jaka skorzystała ze środków pozyskanych przez Stowarzyszenie. W ramach wzmocnienia konkurencyjności w miejscowości Uklejnica powstała mała infrastruktura turystyczna, wybudowana została altanka i pomost, beneficjent otrzymał 34 335,69 zł dofinansowania. Dofinansowanie do operacji w ramach „ochrony środowiska w wysokości 76 688,21 zł przekazane było na renaturyzację zbiornika wodnego w miejscowości Prosno. W Chodczu w ramach podnoszenia wartości dofinansowany został gabinet kosmetyczny, beneficjent zakupił w ramach operacji  wyposażenie. Dzięki środkom z PO RYBY budynek Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, który objęty jest wojewódzką ewidencją zabytków, zyskał nowy wygląd. Wymieniony został dach, drzwi wejściowe, okna piwniczne, odnowiona została elewacja budynku. W ramach operacji zlikwidowane zostały bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych, przy drzwiach głównych  zbudowany został podjazd dla osób niepełnosprawnych. Gmina uzyskała na realizację operacji kwotę 217 935,61 zł.
Gmina Fabianki w ramach wzmocnienia konkurencyjności wybudowała aleję spacerową wraz z oświetleniem prowadzącą do wyremontowanego pomostu kąpielowego nad jeziorem Chełmica, kwota dofinansowania: 100 869,00 zł, w roku 2014 gmina realizować będzie operację pt. ”Rewitalizacja parku w miejscowości Szpetal Górny Etap I”, powstaną nowe trawniki, wykonane zostaną nasadzenia, zamontowane elementy małej architektury oraz nowe nawierzchnie chodnikowe, gmina otrzymała na realizację operacji 219 454,00 zł dofinansowania. W Cypriance powstał dzięki dofinansowaniu na roboty instalacyjne i zakup wyposażenia w kwocie 88 649,00 zł lokal gastronomiczny.
Przed Urzędem Gminy w Lubaniu także stoi tablica z informacją o dofinansowaniu w kwocie 58 578,00 zł z programu PO RYBY, wyremontowany został tam parking, który służy interesantom UG. W Lubaniu z dofinansowania skorzystali także właściciele salonu kosmetycznego,  został on  wyposażony w nowy sprzęt oraz przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Gmina Lubień Kujawski w ramach PO RYBY zrealizowała dwa projekty zlokalizowane przy Jeziorze Lubień, z działania ochrona środowiska przeprowadziła operację polegającą na przywróceniu atrakcyjności środowiska przyrodniczego w rejonie jeziora,  ukształtowana została linia brzegowa akwenu, kwota dofinansowania 146 272,95 zł. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 157 442,14 zł w ramach wzmocnienia konkurencyjności turyści odwiedzający Lubień Kujawski mogą  skorzystać z przebudowanej trasy spacerowo-widokowej i podziwiać atrakcyjne przyrodniczo jezioro.
Przedsiębiorcy z terenu Gminy Izbica Kujawska pozyskali środki na rozwój swoich działalności, zakupiony został sprzęt wypoczynkowo- rekreacyjny na potrzeby ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Długie. W miejscowości Świętosławice wyremontowany został sklep spożywczy, a w Józefowie po otrzymaniu dofinansowania w kwocie 167 789,96 zł beneficjent pobuduje część usługową do działalności oraz zakupi maszyny, urządzenia oraz samochód ciężarowy.
Gmina Lubraniec w ramach środków PO RYBY realizować będzie projekt „Oczyszczenie zbiornika wodnego w Lubrańcu” na który pozyskała dofinansowanie w kwocie 255 413,49 zł, na oczyszczonym już zbiorniku wybudowany zostanie pomost spacerowy z balkonami widokowymi, kwota dofinansowania 158 091,45 zł. Gmina pozyskała także środki w kwocie 243 812,39 zł na przebudowę parkingu przy szkole w Lubrańcu. W miejscowości Czajno  wnioskodawca pozyskał środki w kwocie 85 687,93 zł na renaturyzację stawu.
Na terenie Gminy Włocławek tablicę informującą o dofinansowaniu ze środków PO RYBY widać w miejscowości Dąb Polski na wodach Jeziora Żwirowe Duże, powstał tam pomost wędkarski zrealizowany w ramach projektu złożonego przez Gminę Włocławek, kwota dofinansowania to 67 873,37 zł.  W ramach Ochrony środowiska Nadleśnictwo Włocławek zabezpieczy i oznakuje 13 pomników przyrody znajdujących się w lasach leżących na terenie Stowarzyszenia, Nadleśnictwo pozyskało 34 790,02 zł dofinansowania. W ramach podnoszenia konkurencyjności wyposażony został gabinet terapii pedagogicznej w Nowej Wsi.
Jeszcze wiele innych operacji będzie realizowanych dzięki funduszom pozyskanym przez Stowarzyszenie. Zarówno gminy jak i osoby prywatne będą mogły pochwalić się z pozyskanych środków w Lokalnej Grupie Rybackiej Dorzecza Zgłowiączki.
Jak już wcześniej wspomnieliśmy część środków przeznaczona jest na działalność biura i promocję. Organizujemy wydarzenia, które mają za zadanie promocję funduszy unijnych oraz aktywizację lokalnej społeczności.
W miesiącu czerwcu zapoczątkowaliśmy nową tradycję w LGD. Staliśmy się organizatorem Rajdu Rowerowego po terenie Stowarzyszenia, podczas którego uczestnicy zapoznali się z historią  i turystycznymi atrakcjami obszaru Kujaw. Stu uczestników pierwszego rajdu przebyło trasę ponad 42 km, na której zaplanowane były ciekawe przystanki. Peleton ruszył spod Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach,  pierwszy postój uczestnicy spędzili w  Parku Etnograficznym w Kłóbce. Mieli możliwość uczestniczyć w pokazie kowalstwa oraz produkcji oleju, w międzyczasie posilili się tradycyjnym żurem kujawskim. Gospodarzami kolejnego postoju było Bractwo Miłośników Ziemi Chodeckiej, którego przedstawiciele pokazali Katakumby chodeckie. Meta rajdu zaplanowała była na plaży Jeziora Borzymowskiego. Przy dźwiękach muzyki i płomieniach ogniska uczestnicy przyglądali się rywalizacji w konkursach zorganizowanych przez Włocławski Krajoznawczy Klub Rowerowy PTTK „Cyklista”. Rajd ten był pierwszym jaki zorganizowaliśmy, ale już w miesiącu wrześniu odbył się II Rajd Rowerowy, a w roku 2014 zaplanowane są dwa kolejne, serdecznie zapraszamy już dziś do uczestnictwa.
W związku z tym, że lubimy wspierać  twórczość dziecięcą,  w pierwszym półroczu w każdej z gmin Stowarzyszenia przy współpracy z ośrodkami kultury i szkołami zorganizowaliśmy dla dzieci i młodzieży warsztaty plastyczne. Blisko 200 uczestników  rysowało, malowało i wyklejało prace, których tematem były jeziora terenu LGR. Warsztaty zakończone były konkursem, w którym do wygrania były atrakcyjne nagrody. Każdy uczestnik zajęć mógł złożyć w konkursie pracę, która oceniona została przez komisję konkursową. Zgłoszono 153 prace, co pozwala sądzić, iż konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 26 czerwca odbyło się oficjalne przedstawienie wyników konkursu połączone z wernisażem prac, a laureaci konkursu odebrali nagrody.
Stowarzyszenie promuje swoje działania także poprzez organizację różnego rodzaju turniejów. W 2012 w Choceniu urządziliśmy  Trurniej Piłki Halowej, w roku 2013 zajęliśmy się organizacją Turnieju Koszykówki. Do dwudniowego turnieju, który odbył się w Lubrańcu, zgłosiło się 10 drużyn z terenu Stowarzyszenia. Rywalizacja była zacięta, nawet duże emocje wzbudził konkurs rzutów za trzy punkty.
Stowarzyszenie ogłaszając nabór wniosków o dofinansowanie daje możliwość potencjalnym beneficjentom do uczestnictwa w szkoleniu z pisania wniosku o dofinansowanie. Na szkoleniach udzielane są informacje dotyczące warunków jakie obowiązują w ramach danego działania, na podstawie jakich kryteriów Komitet Stowarzyszenia ocenia wnioski oraz jak wypełnić wniosek o dofinansowanie i jakie załączniki należy z nim złożyć. W ramach naboru jaki przeprowadzaliśmy z działania „Ochrona środowiska” dla sektora publicznego zorganizowaliśmy w październiku przy współpracy z LGR „Nasza Krajna i Pałuki” konferencję szkoleniową. Wykładowcami na szkoleniu byli wykładowcy   Wyższych Uczelni, którzy przybliżyli aspekty prawne i środowiskowe dotyczące działania „Ochrona środowiska”. Bardzo wartościowa dla potencjalnych beneficjentów okazała się część związana z dobrymi praktykami w realizacji operacji dofinansowanych z PO RYBY na terenie innych województw.
Dnia 21 listopada Stowarzyszenie zorganizowało „Pokaz kulinarny potraw z ryb”, w którym uczestniczyło ponad 60 osób z terenu LGR, głównie były to Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Na początku uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób poznać świeżą rybę oraz zapoznali się ze sprzętem, za pomocą którego,  można  „łatwo i przyjemnie” sprawić rybę.  Uczestnicy skosztowali ryb w postaci rolady ze szczupaka, amura saute, zupy z karpia. Drugą część pokazu poprowadzili Państwo Jan i Anna Wójkiewicz.  Pan Jan opowiedział o prowadzonej przez siebie hodowli ryb, dał wskazówki  jak dbać o staw, aby ryba w nim wyhodowana była najlepszej jakości. Uczestnicy wysłuchali jak wygląda  proces wędzenia ryb, począwszy od solanki, w której ma być marynowana ryba przed wędzeniem,  po etapy samego wędzenia. Punktem kulminacyjnym  procesu wędzenia ryb jest ich degustacja. Taką możliwość mieli uczestnicy pokazu, spróbowali amura przygotowanego przez Pana Jana. Pani Anna zaprezentowała dwie potrawy z ryb, była to „Ryba w zalewie octowej” oraz „Ryba zapiekana z grzybami”.
W ramach współpracy z Lokalną Grupą Rybacką „Rybak” w 2014 roku zamontujemy na terenie Stowarzyszenia 10 kompletów urządzeń siłowni zewnętrznych. W miejscowościach takich jak Boniewo, Wieniec, Chodecz, Choceń, Chełmica Duża, Kazanie, Lubanie Lubień Kujawski, Izbica Kujawska oraz Nowa Wieś będzie można poćwiczyć na świeżym powietrzu.

Skip to content