Aktualności,  Bez kategorii

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza rekrutację do projektu „Od zwolnienia do samozatrudnienia!”

Rekrutacja będzie trwała od dnia 04/03/2014 do dnia 17/03/2014. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne i projektowe znajdują się na stronie www.odzwolnienia.firs.org.pl. Projekt „Od zwolnienia do samozatrudnienia!” adresowany jest do osób, które mają zamiar otworzyć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jednak nie mają wystarczających środków finansowych dla sfinalizowania przedsięwzięcia. Zakwalifikowane do udziału mogą zostać osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, z przedsiębiorstw przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne w województwie kujawsko-pomorskim.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 48 osób (25 kobiet i 23 mężczyzn). Warunki konieczne do spełnienia określone zostały w Regulamin rekrutacji uczestników oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dostępny na stronie www.odzwolnienia.firs.org.pl )

Uczestnicy i uczestniczki skorzystają z następujących form wsparcia:

  • poradnictwo i informacja zawodowa, w wyniku której opracowany zostanie indywidualny program dla osób o najniższych kwalifikacjach i bez doświadczenia w branży planowanej działalności gospodarczej. Wsparciem tym zostanie objętych 10 uczestników/uczestniczek projektu w wymiarze 2h/osobę.
  • szkolenia zawodowe wybierane indywidualnie dla każdej osoby przy współpracy z doradcą zawodowym. Zakres szkolenia zawodowego odpowiadać będzie branży planowanej działalności gospodarczej. Tym rodzajem wsparcia szkoleniowego będzie objętych 10 uczestników/ uczestniczek projektu, którzy wcześniej z doradcą zawodowym wypracowali indywidualne programy (minimalny wymiar godzin szkoleniowych na osobę wynosi 40).
  • poradnictwo psychologiczne, mające na celu pomoc w poradzeniu sobie z problemami związanymi z utratą pracy oraz wzmocnienie cech przedsiębiorczych u wszystkich uczestników/uczestniczek projektu (wsparcie indywidualne w wymiarze 3h/osobę oraz grupowe w wymiarze 4h/grupę).
  • szkolenia i doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej i sporządzania biznesplanu. Służą one zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej pod względem księgowym, podatkowym i prawnym, a także stworzeniu biznesplanu, który podlegać będzie ocenie.

Szkolenia realizowane będą w następujących blokach tematycznych: Rejestracja działalności gospodarczej, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Księgowość, Aspekty prawne, Zewnętrzne źródła finansowania, Marketing, Biznesplan. Każdy uczestnik i uczestniczka skorzystać będą mogli z 50 godzin szkolenia. Szkolenia zakończą się egzaminem z wiedzy ze wszystkich bloków tematycznych.

Doradztwo indywidualne realizowane będzie w zakresie: Biznesplan – negocjacje, badanie potencjału rynkowego przedsiębiorstwa, nowoczesne techniki sprzedaży, e-marketing, sprzedaż komplementarna. Każdy uczestnik i uczestniczka skorzystać będą mogli z 6 godzin doradztwa indywidualnego.

  • dotacje inwestycyjne na rozwój przedsiębiorczości i wsparcie pomostowe. Uczestnicy i uczestniczki projektu zainteresowani uzyskaniem dofinansowania na założenie firmy złożą odpowiedni wniosek wraz z biznesplanem. Komisja Oceny Wniosków dokona oceny wniosków, z których 38 uzyskać będzie mogło 40.000 zł bezzwrotnej dotacji na założenie działalności oraz 1.500 zł miesięcznej pomocy finansowej przez okres 6 miesięcy.
  • wsparcie pomostowe doradcze. Związane m.in.: z rodzajem działalności gospodarczej, wykorzystaniem dotacji, poprawą rentowności. Każda z osób, które otrzymały dotację inwestycyjną i założyły działalność gospodarczą będzie mogła skorzystać z 6 godzin doradztwa.
  • założona działalność gospodarcza podlegać będzie kontroli przez 12 miesięcy.

W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki korzystać będą mogli z:

  • opieki nad dzieckiem – jeżeli obowiązki związane z wychowaniem dzieci miałyby przeszkodzić w uczestnictwie w szkoleniach i doradztwie
  • zwrotów kosztów dojazdu – jeżeli miejsce szkoleń i doradztwa położne będzie poza miejscem zamieszkania
  • wyżywienia – jeżeli szkolenia trwać będą dłużej niż 6 godzin lekcyjnych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA, Priorytet VIII, Działanie 8.1.2 OD ZWOLNIENIA DO SAMOZATRUDNIENIA! POKL.08.01.02-04-005/13

Dodatkowe szczegóły i informacje w biurze projektu

ul. Ślusarska 2/1, 87-100 Toruń

e-mail: odzwolnienia@firs.org.pl; tel. 56 477 10 46

www.odzwolnienia.firs.org.pl

Skip to content